981/1999

Given i Helsingfors den 29 oktober 1999

Lag om ändring av 15 § lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1127/1996, som följer:

15 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna inkomstuppgifter

Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) skall för beskattningen tillställa skatteförvaltningen behövliga uppgifter om gjorda eller förmedlade värdepappersköp, om handelsparterna samt om de betalda köpesummorna. Förmedlaren skall också tillställa skatteförvalt ningen behövliga uppgifter om standardiserade options- och terminsavtal enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), om sådana derivatavtal enligt 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer samt om övriga derivatavtal enligt 10 kap. 1 b § värdepappersmarknadslagen och om avtalsparterna.Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 46/1999
StaUB 7/1999
RSv 35/1999

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.