979/1999

Given i Helsingfors den 29 oktober 1999

Lag om ändring av 15 och 22 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 15 § 5 mom. och 22 § 3 mom.,

av dessa lagrum 15 § 5 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 356/1998, samt

fogas till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 356/1998, ett nytt 6 mom. som följer:

15 §
Skatteobjekt och skattskyldighet

Skatt skall inte betalas

1) vid försäljning eller byte av börsvärdepapper eller marknadsvärdepapper på en fondbörs vid sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989),

2) på överlåtelse som grundar sig på ett standardiserat derivatavtal i ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988),

3) på överlåtelse som grundar sig på ett sådant derivatavtal enligt 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer, om avtalet är föremål för handel och clearing på en sådan marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har tillkännagivits Europeiska gemenskapernas kommission i enlighet med artikel 16 i rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet, eller

4) på överlåtelse av värdepapper som sker för fullgörande av ett sådant avtal om lån av värdepapper som avses i 6 § 6 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och som clearas vid en värdepapperscentral, om värdepapperen återställs till den ursprungliga ägaren inom 10 sådana dagar under vilka clearing ordnas vid värdepapperscentralen.

Om förvärvarens förmedlare vid en överlåtelse enligt 5 mom. 1, 2 eller 3 punkten är någon annan än en sådan värdepappershandlare som avses i 22 § 3 mom. är en förutsättning för skattefrihet att den skattskyldige förvärvaren gör en anmälan enligt 30 § om överlåtelsen inom två månader från överlåtelsen.

22 §
Värdepappershandlares skyldighet att bära upp skatt

Med värdepappershandlare avses i denna lag finländska värdepappersföretag och kreditinstitut samt utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer och filialkontor i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 46/1999
StaUB 7/1999
RSv 35/1999

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.