971/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) nya 12 a och 12 b § som följer:

12 a §
Ansökan om koncession

En sökande som avses i 12 § 1 mom. skall i sin ansökan om koncession utom de uppgifter som avses i 12 § lämna de uppgifter som avses i 4 a kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen.

Statsrådet kan på sökandens bekostnad inhämta särskild utredning för bedömning av en sådan omständighet i anslutning till ansökan eller värdepapperscentralens regler som kräver särskild sakkännedom.

12 b §
Förvärv av rösträtt och inflytande

På förvärv av rösträtt och inflytande i värdepapperscentralen tillämpas det som i 4 a kap. 3 a och 3 b § värdepappersmarknadslagen bestäms om underrättelse om röstetal och inflytande samt myndigheternas rätt att motsätta sig förvärv.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 47/1999
EkUB 5/1999
RSv 28/1999

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.