953/1999

Utfärdat i Helsingfors den 18 oktober 1999

Handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet

Handels- och industriministeriet har med stöd av lagen den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) och 3 § förordningen den 10 september 1999 om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar (890/1999) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på registrering, placering och drift av följande tryckbärande anordningar samt på besiktning som sammanhänger med dem:

1) tryckbärande anordningar och aggregat på vilka handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar (938/1999) tillämpas, med undantag av

a) sådana tryckbärande anordningar och aggregat som avses i 6 § i nämnda beslut, vilka skall konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis och vilka inte är ång- eller hetvattenpannor,

b) tryckbärande standardanordningar som hör till tillämpningsområdet för naturgasförordningen (1058/1993) och som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i nämnda beslut,

2) tryckbärande anordningar på vilka handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare (917/1999) tillämpas,

3) transportrörsystem för ånga och vatten, vilkas högsta tillåtna drifttemperatur överstiger 120 °C.

Dessutom tillämpas detta beslut på

1) sådana installerings-, reparerings- och ändringsarbeten på tryckbärande anordningar och aggregat, som stämmer överens med tillämpningsområdet för handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar samt handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare, när nämnda beslut inte tillämpas på dessa arbeten,

2) placering och drift av transportabla tryckbärande anordningar och besiktning som sammanhänger med dem.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) transportabel tryckbärande anordning kärl och tankar som avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) ångpanna ett aggregat, som är avsett för produktion av vattenånga eller för upphettning av en annan vätska än vatten med en temperatur på över 100 °C, och i vilket ingår minst en uppvärmd tryckbärande anordning i vilken föreligger risk för överhettning; till ångpanna räknas

a) de tryckbärande delarna mellan den ventil som är belägen vid intaget av matarvatten och den ventil som är belägen efter ångutloppet, eller om dessa saknas, de tryckbärande delarna mellan det första tvärgående svetsförbandet eller flänsens ändyta, inklusive nämnda ventiler, svetsförband och flänsar; sådana delar är matarvattnets förvärmare samt förångare och överhettare jämte deras förbindelserör,

b) övriga delar som är nödvändiga vid driften såsom de delar som används för tömning, utblåsning och avluftning fram till den första avstängningsventilen,

c) separata förvärmare, överhettare och mellanöverhettare för matarvatten, vilka uppvärms med rökgaser samt

d) anordningar och anordningssystem som påverkar driftsäkerheten,

3) hetvattenpanna ett aggregat som är avsett för upphettning av vatten och till vilket hör minst en uppvärmd tryckbärande anordning i vilken föreligger risk för överhettning och i vilken vattnet upphettas till en temperatur på över 100 °C; till hetvattenpannan räknas också motsvarande delar, anordningar och anordningssystem som avses i 2 punkten a, b och d underpunkten, inklusive expansionskärl,

4) autoklav en tryckbärande anordning, vars innehåll upphettas och i vilken ingår en gavel, en vägg eller ett lock med snabblåsning för upprepad påfyllning och tömning,

5) pannanläggning en enhetlig helhet bestående av en eller flera ång- eller hetvattenpannor, och rörsystem, tryckbehållare, stödkonstruktioner, matarsystem för bränsle och matarvatten samt byggnader i anslutning till dessa,

6) effekt den värmeenergi som med högsta kontinuerliga belastning i en ång- eller hetvattenpanna övergår till vätska och ånga under en tidsenhet,

7) effekttal det tal som erhålls genom att produkterna av talvärdena av det högsta tillåtna drifttrycket och effekten i de olika ång- och hetvattenpannor som är i drift i en pannanläggning räknas samman,

8) anordningar och anordningssystem som påverkar driftsäkerheten tekniska helheter som är nödvändiga med tanke på en säker drift och som utför övervaknings-, reglerings-, styrnings-, skydds- eller låsningsfunktioner,

9) godkänt organ ett godkänt organ enligt förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar (890/1999) vilket har godkänts för att utföra uppgifter enligt detta beslut,

10) egenbesiktningsorgan ett egenbesiktningsorgan enligt förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar, vilket har godkänts för att utföra uppgifter enligt detta beslut,

11) besiktningsorgan ett godkänt organ och ett egenbesiktningsorgan.

Begreppen aggregat, tryckbehållare (behållare), rörsystem, transportrörsystem, säkerhetsutrustning, fluider i grupp 1 eller 2, högsta tillåtna drifttryck, volym, nominell storlek och brukarnas besiktningsorgan används i detta beslut i den betydelse som anges för dem genom handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar.

2 kap.

Registrering av tryckbärande anordningar

3 §
Registreringsplikt

Tryckbärande anordningar skall registreras med undantag av följande tryckbärande anordningar:

1) en tryckbärande anordning vars högsta tillåtna drifttryck är högst 1 bar,

2) en ångpanna vars minsta tillåtna vätskevolym är högst 100 L, när det är fråga om

a) en ångpanna med vattenrörskonstruktion, där rörens yttre diameter är högst 38 mm och det högsta tillåtna drifttrycket högst 16 bar samt produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och den minsta tillåtna vätskevolymen högst 750 bar · L; produktgränsen för tryck och volym tillämpas inte, om vattnets genomflöde i pannan åstadkoms med hjälp av mataranordningar och vattnet helt eller till största delen ombildas till ånga när det strömmar genom ångbildningsröret i pannan under högsta kontinuerliga belastning,

b) en annan ångpanna, vars högsta tillåtna drifttryck är högst 10 bar och produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och den minsta tillåtna vätskevolymen är högst 500 bar · L;

3) en hetvattenpanna i vilken som bränsle inte används fasta bränslen och vars effekt är högst 10 MW och vattnets temperatur högst 120 °C eller effekt högst 1 MW och vattentemperaturen över 120 °C,

4) en hetvattenpanna vars effekt är högst 1 MW och i vilken som bränsle används fasta bränslen,

5) en tryckbehållare som hör till ett ozonaggregat som skall användas för vattenrening, om produkten av tryckbehållarens högsta tillåtna drifttryck och gasvolym är högst 3 000 bar · L i alla driftsituationer,

6) en autoklav där produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och volymen är högst 200 bar · L,

7) en annan tryckbehållare än en sådan som avses i 6 punkten, i vilken fluidens temperatur är högre än 120 °C eller där fluiden är en vätska eller gas som hör till grupp 1, om produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och den inre volymen är högst 1 000 bar · L,

8) en annan tryckbehållare än en sådan som avses i 6 punkten, i vilken fluidens temperatur är högst 120 °C, och

a) där fluiden är en vätska som hör enbart till grupp 2,

b) där fluiden är en gas som hör till grupp 2 eller en gas som hör till grupp 2 och dessutom en vätska som hör till grupp 2, om produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och den inre volymen är högst 3 000 bar · L, eller

c) som används i en tryckvattenanläggning som en tryckutjämningsbehållare, vars fluid är vatten samt gas som hör till grupp 2, eller i ett hydrauliskt system som en tryckackumulator, vars fluid är en gas som hör till grupp 2 och hydraulisk vätska, om produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och den inre volymen är högst 10 000 bar · L samt produkten av drifttrycket och motsvarande gasvolym under alla driftsförhållanden är högst 3 000 bar · L,

9) en enkel tryckbehållare där produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och den inre volymen är högst 3 000 bar · L,

10) en tryckbehållare som huvudsakligen innehåller vattenånga och som används som torkcylinder, torkbord eller torkplatta, kalendervals eller värme- eller avkylningsbatterisystem, förutsatt att i behållaren eller i ett rörsystem som har anslutits till den finns säkerhetsutrustning för begränsning av det högsta tillåtna drifttrycket och begränsningsutrustning för begränsning av temperaturen samt ett tillräckligt effektivt system för uttömning av kondensvatten,

11) flaska för andningsapparat,

12) fördelnings- och uppsamlingsrum, som uppfyller de förutsättningar som anges i 7 eller 8 punkten eller där produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och kvadraten på den yttre diametern eller, om det är fråga om ett fördelnings- eller uppsamlingsrum som har tillverkats av ett rör, kvadraten på den nominella storleken är högst

a) 106 bar · mm2 om fluidens temperatur är högre än 120 °C eller om fluiden är en vätska eller gas som hör till grupp 1,

b) 2,5 · 106 bar · mm2 om fluidens temperatur är högst 120 °C och fluiden är en gas som hör till grupp 2 eller en gas som hör till grupp 2 och dessutom en vätska som hör till grupp 2,

13) rörsystem.

En tryckbärande anordning som består av flera rum skall registreras om något av dess enskilda rum enligt 1 mom. skall registreras. Om ett rum innehåller flera fluider, bestäms registreringsplikten enligt den fluid som medför registrering.

4 §
Registrering

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning skall, i samband med den första periodiska besiktningen, för registrering anmäla en tryckbärande anordning som skall registreras enligt 3 §. I anmälan skall anges uppgifter om tillverkaren, importören, ägaren, innehavaren och driftsövervakaren, det registernummer som har erhållits av tillsynsmyndigheten, de tekniska data som gäller den tryckbärande anordningen samt den tryckbärande anordningens placering.

Besiktningsorganet skall granska anmälan och komplettera den med uppgifter gällande ifrågavarande och följande besiktning samt tillställa tillsynsmyndigheten dessa uppgifter. Besiktningsorganet skall också tillställa tillsynsmyndigheten motsvarande uppgifter om periodiska besiktningar, flyttning av besiktningar och ändringsbesiktningar. Om en periodisk besiktning har ersatts med åtgärder som anges i 18 eller 19 §, sänds de ovan avsedda uppgifterna av ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordning som skall registreras.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som skall registreras skall meddela tillsynsmyndigheten om ändringar i de uppgifter som gäller den tryckbärande anordningens ägare, innehavare, placering och driftsövervakare.

5 §
Bok över tryckbärande anordning

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som skall registreras skall samla de centrala handlingar som anknyter till godkännandet och besiktningen av den tryckbärande anordningen i enhetlig form i en bok över den tryckbärande anordningen.

3 kap.

Placering av en tryckbärande anordning

6 §
Placeringens säkerhet

En tryckbärande anordning skall placeras samt de utrymmen och konstruktioner som omger den konstrueras och genomföras så att det utsläpp av fluiden som sker i en situation då anordningen skadas eller i samband med en driftstörning förorsakar så ringa fara som möjligt. Placeringen skall dessutom vara sådan att den tryckbärande anordningen kan drivas, besiktas och hållas i skick på adekvat sätt.

7 §
Besiktning av placeringsplanen

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning skall utarbeta en placeringsplan för följande tryckbärande anordningar:

1) en ång- eller hetvattenpanna som skall registreras,

2) en autoklav där produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och volymen överstiger 1 000 bar · L,

3) ett transportrörsystem för ånga eller vatten, vars högsta tillåtna drifttemperatur överstiger 120 °C och vars nominella storlek överstiger DN 100 samt produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och kvadraten på den nominella storleken överstiger 105 bar · mm2,

4) en annan tryckbärande anordning som placeras i sitt driftsobjekts inre utrymmen, publika utrymmen eller i omedelbar närhet till allmän passage, med undantag av

a) en tryckbehållare där produkten av det högsta tillåtna drifttrycket och volymen är högst 10 000 bar · L,

b) en tryckbärande anordning, i fråga om vars placering säkerhetsteknikcentralen utgående från en plan har granskat att den stämmer överens med lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) i samband med behandlingen av ett tillstånd som ges med stöd av kemikalielagen (744/1989) eller lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953),

c) en transportabel tryckbärande anordning vars volym ensam eller i en sammankopplad kombination av anordningar är högst 450 L,

d) ett rörsystem som innehåller en fluid i grupp 2 eller vars nominella storlek är högst DN 50.

En tryckbärande anordning får inte installeras innan besiktningsorganet har granskat placeringsplanen.

Vid granskningen av placeringsplanen skall det konstateras huruvida placeringen har gjorts på det sätt som anges i 6 §. I placeringsplanen över en flyttbar tryckbärande anordning skall ingå de allmänna principer som följs när den tryckbärande anordningen placeras i olika objekt.

8 §
Sänkningsbesiktning

En tryckbehållare som helt eller delvis skall täckas med jord och som skall registreras får inte täckas innan besiktningsorganet har gjort en sänkningsbesiktning av tryckbehållaren och det rörsystem som har anslutits till den. Sänkningsbesiktning enligt detta beslut behöver inte göras, om handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av flytgasförordningen (344/1997) tillämpas på tryckbehållaren.

I sänkningsbesiktningen skall det konstateras huruvida tryckbehållaren och det rörsystem som har anslutits till den är tillräckligt skyddade, huruvida ojämnheter eller rörelser i marken inte äventyrar den tryckbärande anordningens säkerhet och huruvida de substanser som det är meningen att anordningen skall täckas med är lämpliga.

4 kap.

Besiktningar av en tryckbärande anordning

9 §
Besiktningsskyldighet

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som skall registreras skall sörja för att besiktningsorganet i samband med ibruktagningen av den tryckbärande anordningen utför den första periodiska besiktning som anges i 11 § samt de periodiska besiktningar som anges i 13―15 § eller att de periodiska besiktningarna ersätts i enlighet med vad som bestäms i 18 eller 19 §.

Det som bestäms i 1 mom. tillämpas inte på en tryckbärande anordning som har tagits ur bruk och vars urbruktagning har anmälts till tillsynsmyndigheten.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning skall sörja för att besiktningsorganet vid behov på den tryckbärande anordningen utför en sådan ändringsbesiktning som anges i 16 eller 17 §.

10 §
Periodisk besiktning av rörsystemet

Ett rörsystem som har anslutits till en tryckbärande anordning som skall registreras skall besiktas i samband med den periodiska besiktningen av den tryckbärande anordningen, om rörsystemet har planerats utgående från materialets kryp- eller utmattningshållfasthet eller om fluiden i rörsystemet hör till grupp 1. I fråga om ett rörsystem som har dimensionerats utgående från konstruktionsmaterialets kryphållfasthet skall särskilt antalet drifttimmar, uppgifter om tryck och temperatur och vid behov krypningsgraden granskas.

11 §
Den första periodiska besiktningen

I den första periodiska besiktningen av en tryckbärande anordning skall

1) i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms om registrering i 4 §,

2) den tryckbärande anordningens driftsvärden fastställas,

3) arten av och tidpunkten för följande periodiska besiktning bestämmas,

4) på den tryckbärande anordningen eller på dess skylt göras en märkning om den tryckbärande anordningens registernummer samt månaden och året för följande periodiska besiktning,

5) det granskas att

a) den tryckbärande anordningens märkningar samt driftsanvisningar och övriga handlingar är adekvata,

b) den tryckbärande anordningens placering stämmer överens med 6 §,

c) den tryckbärande anordningen kan drivas tryggt och att den kan fungera tryggt i det system som den har anslutits till,

d) driftsövervakaren har tillräcklig kompetens och sakkunskap,

e) den tryckbärande anordningen innehåller tillräckligt med anordningar och anordningssystem som påverkar driftsäkerheten och att de fungerar på riktigt sätt; samtidigt skall det bedömas hur adekvata ett eventuellt elektroniskt eller programmerbart automationssystem som innehåller skydds- och låsningsfunktioner och dess realisering per anläggning är, om inte denna bedömning har ingått i förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven.

I fråga om en tryckbärande anordning som skall drivas i utomhustemperaturer skall, utöver vad som bestäms i 1 mom., också granskas hur det kan sörjas för att den tryckbärande anordningens drifttemperatur under den tid som anordningen drivs hålls inom de temperaturgränser som är tillåtna för den tryckbärande anordningen.

I fråga om en pannanläggning skall, utöver vad som bestäms i 1 mom., granskas att

1) de allmänna arrangemangen i pannanläggningen är sådana att det finns adekvata förutsättningar att driva pannan tryggt,

2) den riskbedömning om vilken bestäms i 20 § har gjorts på riktigt sätt,

3) utrustningen och driftsövervakningen av en ång- eller hetvattenpanna uppfyller de krav som anges i 26―28 §,

4) aggregatet styrs eller kan styras till ett säkert läge i situationer där driftstörningar förekommer,

5) det tryckfall som sker i situationer med driftstörningar medför så ringa skada som möjligt.

12 §
Följande periodiska besiktningar

Vid en periodisk besiktning skall arten av och tidpunkten för följande periodiska besiktning fastställas. På den tryckbärande anordningen skall månaden och året för följande periodiska besiktning märkas ut.

Besiktningsorganet kan flytta tidpunkten för besiktningen på begäran av ägaren eller innehavaren. Tidpunkten kan flyttas med högst 13 månader. Flyttningen påverkar inte fastställandet av följande besiktningstidpunkter.

Besiktningsorganet skall förkorta intervallerna mellan de periodiska besiktningarna eller på begäran av ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning förlänga dessa, om en tryckbärande anordnings skick samt driftsförhållanden, skötsel, tillverkarens anvisningar eller besiktningsresultaten förutsätter eller tilllåter detta. Intervallerna mellan de invändiga besiktningarna och tryckproven får förlängas till högst det dubbla. Intervallerna mellan driftsbesiktningarna får förlängas med högst ett år.

13 §
Driftsbesiktning

Vid driftsbesiktningen av en tryckbärande anordning skall granskas att

1) det i den tryckbärande anordningen finns tillräckligt med anordningar och anordningssystem som påverkar driftsäkerheten och att de fungerar på riktigt sätt,

2) driftsövervakaren har tillräcklig kompetens,

3) den tryckbärande anordningen, dess tillbehör, isoleringar, skydd mot väderleken och andra yttre konstruktioner är i adekvat skick,

4) den tryckbärande anordningen kan fungera säkert i det system som den har anslutits till,

5) den riskbedömning som skall utföras enligt 20 § har uppdaterats och att de krav gällande periodisk driftsövervakning som anges i 28 § uppfylls i fråga om en pannanläggning.

För besiktningsorganet skall i samband med driftsbesiktningen presenteras en utredning av de reparationsarbeten som har gjorts efter den senaste driftsbesiktningen.

Intervallerna mellan driftsbesiktningarna får vara högst

1) två år

a) för en ång- eller hetvattenpanna,

b) för en autoklav,

c) för en sådan transportbehållare som töms med tryck och som är tryckbärande endast när den töms,

d) för en behållare av armerad plast,

e) för en tryckbehållare som har använts för härdning av kalk- och cementprodukter,

2) fyra år för övriga tryckbärande anordningar.

14 §
Invändig besiktning

Vid invändig besiktning av en tryckbärande anordning skall det granskas att den tryckbärande anordningen och dess tillbehör inte har fel eller egenskaper som äventyrar säker drift av anordningen. Besiktningarna av det rörsystem som har anslutits till den tryckbärande anordningen kan ersättas med bevakning enligt 18 §, vilken dock inte behöver anmälas till tillsynsmyndigheten.

Intervallerna mellan de invändiga besiktningarna får vara högst

1) två år

a) för en behållare av armerad plast,

b) för en tryckbehållare som har använts för härdning av kalk- och cementprodukter,

2) åtta år för en tryckbehållare vars fluid inte fräter eller annars inverkar skadligt på den tryckbärande anordningens vägg, förutsatt att ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen och vid behov tillverkaren försäkrar att nämnda skadliga inverkan inte förekommer,

3) fyra år för övriga tryckbärande anordningar.

15 §
Periodiskt tryckprov

Vid ett tryckprov som görs på en tryckbärande anordning skall det prövas om den tryckbärande anordningens tryckbärande väggar vid provtrycket är täta och om det förekommer sådana formförändringar som medför fara för säkerheten. När provet utförs skall eventuella anvisningar från tillverkaren av den tryckbärande anordningen beaktas.

Tryckprovet skall göras med vätska. Provet kan dock göras med gas, om det av konstruktionsskäl rimligen inte är möjligt att utföra tryckprovet med vätska eller om inte ens små vätskemängder får förekomma i den tryckbärande anordningen. Provet skall utföras med iakttagande av nödvändig försiktighet.

Vätsketryckprovet skall göras med ett tryck som är minst 1,3 gånger det högsta tillåtna drifttrycket och gastryckprovet med ett tryck som är 1,1 gånger det högsta tillåtna drifttrycket. Om särskilda skäl kräver det kan besiktningsorganet godkänna något annat provtryck.

Tryckprov skall utföras i samband med varannan invändig besiktning. Provet behöver dock inte utföras på en tryckbehållare och ett rörsystem, där man vid den invändiga besiktningen i tillräckligt hög grad har kunnat försäkra sig om att konstruktionen är hel och hållfast. I besiktningsprotokollet skall det motiveras varför provet har lämnats bort och börtlämnandet av provet skall bedömas på nytt vid varje invändig besiktning.

16 §
Ändringsbesiktning

Före ny ibruktagning utförs en ändringsbesiktning enligt det behov som besiktningsorganet har bedömt

1) på en tryckbärande anordning

a) som har kunnat bli skadad,

b) vars anordningar eller anordningssystem som påverkar driftsäkerheten har ändrats i betydande grad, eller

c) vars driftsändamål eller tillåtna driftsvärden man har för avsikt att ändra,

2) på en tryckbärande anordning som skall registreras,

a) vilken har installerats på en ny plats,

b) vilken har flyttats eller ändrats så att den godkända placeringsplanen inte kan följas, eller

c) vilken har varit ur bruk över ett år, vilket har meddelats tillsynsmyndigheten, och tas i bruk på nytt.

En ändringsbesiktning skall, utöver vad som bestäms i 1 mom., också göras på en ång- eller hetvattenpanna som skall registreras och som man har för avsikt att överföra till periodisk driftsövervakning om vilken bestäms i 28 §.

Vid en ändringsbesiktning av en tryckbärande anordning skall det granskas att ändringen har gjorts på riktigt sätt. Dessutom iakttas vid ändringsbesiktningen i tillämpliga delar det som bestäms i 11 §.

17 §
Övriga ändringsbesiktningar

Utöver det som bestäms i 16 § skall en ändringsbesiktning före ibruktagandet utföras på

1) en tryckbärande anordning som har importerats från en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillverkats innan kravet på CE-märkning av tryckbärande anordningar trädde i kraft,

2) en tryckbärande anordning om vilken brukarnas besiktningsorgan eller egenbesiktningsorgan har verifierat att den stämmer överens med bestämmelserna och som man har för avsikt att driva någon annanstans än i en sådan anläggning som hör till samma grupp som brukarnas besiktningsorgan eller egenbesiktningsorgan i fråga om den verksamhet som utövas.

Vid en sådan ändringsbesiktning som avses i 1 mom. skall det med hjälp av de handlingar som gäller den tryckbärande anordningen och genom undersökning av anordningen bedömas om den tryckbärande anordningen till sitt skick och sin övriga säkerhetsnivå motsvarar de väsentliga säkerhetskraven i bilaga I till handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar. Dessutom iakttas vid ändringsbesiktningen i tillämpliga delar det som bestäms i 11 §.

18 §
Bevakning i stället för besiktningar

Periodiska besiktningar kan helt eller delvis ersättas med bevakning av den tryckbärande anordningen, om vilken ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen som skall registreras har kommit överens med ett godkänt organ, om det genom bevakningen kan säkerställas att den tryckbärande anordningen är säker. Över bevakningen skall en skriftlig plan göras upp. Ägaren eller innehavaren skall meddela tillsynsmyndigheten om den överenskomna bevakningen samt registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen. Om ägaren, innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att den säkerhet som krävs inte uppnås genom bevakning av den tryckbärande anordningen, skall man återgå till periodiska besiktningar.

Genom den bevakning som avses i 1 mom. kan följande besiktningar ersättas:

1) invändiga besiktningar av och tryckprov på en tryckbärande anordning som har skyddats invändigt genom murning eller en tjock ytbeläggning,

2) invändiga besiktningar av och tryckprov på en tryckbärande anordning i en kylanläggning,

3) övriga besiktningar om vilka bestäms i 10, 14 och 15 §, och vilka det av orsaker som sammanhänger med konstruktionen skäligen inte är möjligt att utföra.

19 §
System för övervakning av en tryckbärande anordnings skick i stället för besiktningar

De besiktningar som anges ovan i 10 och 13―15 § kan ersättas med ett system för övervakning av skicket som ett godkänt organ har fastställt för besiktningsobjektet, om systemet till sina verkningar motsvarar de periodiska besiktningarna.

Systemet för övervakning av skicket skall utarbetas skriftligen. I antalet åtgärder som ersätter de periodiska besiktningarna, i deras innehåll och i tidpunkterna för dem skall de uppgifter beaktas som har erhållits om besiktningsobjektets risker, drift och besiktningar. Uppgifter och kompetenskrav för de personer som deltar i verksamheten samt underhåll av de mätutrustningar som verksamheten förutsätter skall definieras. Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning skall kontinuerligt utveckla systemet för övervakning av skicket med hjälp av de uppgifter som erhållits vid driften och besiktningen av den tryckbärande anordningen.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning skall meddela tillsynsmyndigheten de tryckbärande anordningar som skall registreras och som omfattas av systemet för övervakning av skicket och det besiktnings- och bevakningsprogram som gäller dessa, och myndigheten kan ställa villkor för genomförandet av systemet eller programmet. Om ägaren, innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att den säkerhet som krävs inte uppnås genom det fastställda systemet för övervakning av skicket, skall en återgång ske till de besiktningar om vilka bestäms ovan i 10 och 13―15 §.

20 §
Bedömning och hantering av risker

En sådan riskbedömning som avses i 10 § lagen om tryckbärande anordningar skall utföras i en pannanläggning,

1) som innehåller en ångpanna som skall registreras och vars effekt överskrider 6 MW eller en hetvattenpanna som skall registreras och vars effekt överskrider 15 MW,

2) som skall placeras under jorden.

Av riskbedömningen skall framgå:

1) de risksituationer och förhållanden där en olycka är möjlig i samband med driften av en pannanläggning,

2) de risksituationer som förorsakas av drifttekniken i pannanläggningen, t.ex. av olika driftsätt,

3) en beskrivning av de typiska och största möjliga risksituationerna samt av de driftsfel, felfunktioner, fel och skador som uppkommit i anordningarna samt andra skäl som leder till dessa situationer.

Beredskap skall finnas för de risksituationer som har identifierats i samband med riskbedömningen och utöver vad som i 1 mom. bestäms om riskbedömning skall för dessa situationer åtminstone redas ut

1) vilken beredskapen är att förhindra risksituationer i samband med normaldriften i och reparations- och servicearbeten på pannanläggningen samt olika störningssituationer,

2) hurdana åtgärder har vidtagits med anledning av företagna utredningar,

3) hurdana skyddssystem man har för avsikt att använda för att förhindra identifierade risker eller minska följderna av dem, vad som krävs av dessa funktioner och tillförlitligheten i systemen och hur det har säkerställts att dessa krav uppfylls.

21 §
Omedelbar risk samt fel och brister

Om besiktningsorganet i samband med besiktningen upptäcker att driften av en tryckbärande anordning förorsakar en omedelbar risk, skall besiktningsorganet uppmana driftsövervakaren eller en representant för ägaren eller innehavaren att genast vidta åtgärder för att undanröja risken, och skriftligen meddela om detta till den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare. Besiktningsorganet skall sända en kopia av anmälan till tillsynsmyndigheten och driftsövervakaren.

Om det vid besiktningen konstateras att det finns fel eller brister i den tryckbärande anordningen, vilka minskar säkerheten vid driften av anordningen, skall besiktningsorganet meddela driftsövervakaren eller representanten för ägaren eller innehavaren att det inte är säkert att driva den tryckbärande anordningen. Ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen skall hos besiktningsorganet be om en ändringsbesiktning i enlighet med 16 § sedan reparationsåtgärder har vidtagits.

Om besiktningsorganet anser att bristerna i den tryckbärande anordningen är allvarliga men att det inte är nödvändigt att vidta sådana åtgärder som avses i 1 eller 2 mom., skall bristerna föras in i protokollet och det överenskommas om under vilken tidsfrist bristerna skall åtgärdas eller driften upphöra. Besiktningsorganet skall övervaka att de överenskomna åtgärderna vidtas.

Tillsynsmyndigheten kan bestämma om extra besiktningar av tryckbärande anordningar, vilkas säkerhet det föreligger särskilda skäl att försäkra sig om.

5 kap.

Drift av en tryckbärande anordning

22 §
Ägarens och innehavarens uppgifter

För att de skyldigheter som följer av 10 § lagen om tryckbärande anordningar skall bli fullgjorda skall ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning, i fråga om en sådan tryckbärande anordning som skall registreras, särskilt sörja för att

1) driftsövervakaren får kännedom om alla faktorer som sammanhänger med den tryckbärande anordningens drift och skick,

2) det vid behov utnämns en eller flera driftsövervakare i reserv, som är driftsövervakare när den egentliga driftsövervakaren är förhindrad att sköta sina uppgifter,

3) den tryckbärande anordningen drivs av personal som är yrkesskicklig och förtrogen med sina uppgifter,

4) periodiska besiktningar kan utföras vid bestämda tidpunkter eller att de förfaranden om vilka bestäms i 18 och 19 § fungerar på avsett sätt,

5) vid bytet av ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning meddelas tillsynsmyndigheten kontaktuppgifter för den nya ägaren eller innehavaren,

6) en riskbedömning görs på pannanläggningen och att beredskap finns för risksituationer i enlighet med vad som bestäms i 20 §.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som skall registreras skall bevara de besiktningshandlingar och andra handlingar som gäller den tryckbärande anordningen till dess tillsynsmyndigheten meddelas att den tryckbärande anordningen har avförts ur registret. Vid överlåtelse av en tryckbärande anordning skall handlingarna överlåtas till den nya ägaren eller innehavaren.

23 §
Driftsövervakarens uppgifter

Driftsövervakaren har till uppgift att

1) personligen övervaka den tryckbärande anordningens drift och skick samt att sörja för nödvändig driftsbokföring,

2) hålla den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare à jour i fråga om väsentliga faktorer som sammanhänger med den tryckbärande anordningens drift och skick,

3) säkerställa att den personal som driver den tryckbärande anordningen känner den tryckbärande anordningens funktion, driftsanvisningar, säkerhetsbestämmelser samt säkerhets- och alarmanordningarnas funktion, hur de används och provanvänds.

24 §
Kompetensbrev

Driftsövervakaren i en sådan pannanläggning som innehåller en eller flera ång- eller hetvattenpannor som skall registreras och vilkas sammanräknade effekt överstiger 1 MW eller högsta tillåtna drifttryck av någon av dem överstiger 10 bar, bör utöver den sakkunskap om vilken bestäms i 10 § lagen om tryckbärande anordningar ha kompetens enligt förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar (891/1999) enligt följande:

1) övermaskinmästarbrev, om effekttalet överstiger 5 000 bar · MW,

2) maskinmästarbrev, om effekttalet är högst 5 000 bar · MW,

3) undermaskinmästarbrev, om det högsta tillåtna drifttrycket är högst 40 bar och effekttalet högst 500 bar · MW,

4) maskinskötarbrev A, om det högsta tillåtna drifttrycket är högst 25 bar och effekttalet högst 100 bar · MW,

5) maskinskötarbrev B, om det högsta tillåtna drifttrycket är högst 16 bar och effekttalet högst 40 bar · MW.

Om det i en pannanläggning ingår enbart hetvattenpannor, kan till driftsövervakare utnämnas en person som har kompetens som är en klass lägre än vad som bestäms i 1 mom.

Om det i en pannanläggning ingår både ång- och hetvattenpannor, fastställs kompetenskraven på basis av 1 och 2 mom. enligt det alternativ som kräver högre kompetens genom att effekttalen och de högsta tillåtna drifttrycken beräknas separat för ångpanns- och hetvattenpannsgruppen.

Till driftsövervakare i reserv för en pannanläggning kan också utnämnas en sådan person som har kompetens som är en klass lägre än vad som bestäms i 1―3 mom.

25 §
Övriga kompetensalternativ

Med avvikelse från vad som bestäms i 24 § kan till driftsövervakare också utnämnas en person som har följande utbildning och erfarenhet:

1) examen från teknisk högskola, yrkeshögskola inom det tekniska området eller ingenjörsexamen från teknisk läroinrättning,

2) vitsord i studieämnen som gäller konstruktion, byggande och skötsel av ång- och hetvattenpannor,

3) minst två års erfarenhet av drifts- och underhållsuppgifter i en pannanläggning som motsvarar kompetensklassen.

Om en person, som i övrigt uppfyller de kompetenskrav som avses i 1 mom., under minst ett år har haft konstruktions- och tillverkningsuppgifter eller besiktningsuppgifter som gäller ång- eller hetvattenpannor, räcker det dock med ett års erfarenhet av sådana uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten.

26 §
Driftsövervakning av pannanläggning

En pannanläggnings ång- och hetvattenpannor som skall registreras skall under drifttiden övervakas antingen kontinuerligt i enlighet med 27 § eller periodiskt i enlighet med 28 §.

27 §
Kontinuerlig driftsövervakning

Vid kontinuerlig driftsövervakning

1) skall den som driver anordningen kontinuerligt bevaka de med tanke på pannanläggningens säkerhet väsentliga driftsuppgifterna i anläggningen eller på en styrplats som befinner sig utanför anläggningen; om styrplatsen är belägen utanför pannanläggningen, skall den som driver anordningen från denna plats obehindrat kunna nå pannanläggningen omedelbart eller i alla förhållanden inom fem minuter,

2) skall de driftstorheter som är centrala med tanke på säkerheten kunna övervakas och styras med anordningarna på styrplatsen,

3) skall pannan kunna styras till ett säkert läge med anordningarna på styrplatsen.

28 §
Periodisk driftsövervakning

Periodisk övervakning kan omfatta

1) en ångpanna vars effekt är högst 20 MW och i vilken används ett fast bränsle eller i vilken den energimängd som har reserverats för eldstaden kan skada pannan under en driftstörning,

2) en annan ångpanna vars effekt är högst 40 MW,

3) en sådan ångpanna som avses i 3 mom.,

4) en hetvattenpanna vars effekt är högst 120 MW.

Vid periodisk driftsövervakning

1) behöver den som driver anordningen inte kontinuerligt befinna sig i pannanläggningen eller på styrplatsen, men denne skall utan dröjsmål få vetskap om ett alarm för att kunna vidta nödvändiga åtgärder,

2) skall den som driver anordningen befinna sig i pannanläggningen när pannan kallstartas,

3) skall i pannan finnas säkrade säkerhetssystem som behövs för den periodiska övervakningen, vilka tillförlitligt, automatiskt och säkert förhindrar att de tillåtna drifts- eller gränsvärdena överskrids eller underskrids och vid behov automatiskt styr pannan till ett säkert läge,

4) skall övervakningsbesök göras regelbundet i pannanläggningen; intervallen mellan övervakningsbesöken skall fastställas med beaktande av drifts- och övervakningsarrangemangen i och riskbedömningen av anläggningen, och intervallen får inte överskrida 84 timmar.

Med avvikelse från vad som bestäms ovan i 2 mom. 1 punkten skall den som driver anordningen kontinuerligt befinna sig på styrplatsen och intervallen mellan övervakningsbesöken får vara högst 24 timmar, om det är fråga om

1) en ångpanna vars effekt överstiger 20 MW men är högst 40 MW och där ett fast bränsle används eller där den energimängd som har reserverats för eldstaden kan skada pannan under en driftstörning,

2) en annan ångpanna vars effekt överstiger 40 MW men är högst 60 MW.

Med den anordning på styrplatsen som avses i 3 mom. skall de driftsvärden som är centrala med tanke på säkerheten kunna övervakas och styras samt pannan styras till ett säkert läge.

6 kap.

Särskilda bestämmelser som gäller transportabla tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar av samma slag som dessa

29 §
Tryckbärande anordningar av samma slag som de transportabla tryckbärande anordningarna

På påfyllning, tömning och annan drift av tryckbärande anordningar som till sin konstruktion och drift är av samma slag som de transportabla tryckbärande anordningarna, såsom bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater, tillämpas det som i detta kapitel bestäms om transportabla tryckbärande anordningar. Bestämmelserna om transport av farliga ämnen tillämpas på periodiska besiktningar och intervallerna mellan dem samt på märkningar av de tryckbärande anordningarna i fråga.

30 §
Påfyllning

En transportabel tryckbärande anordning skall fyllas på i en sådan påfyllningsanläggning som avses i 31 §, med undantag av påfyllningen av en transportabel tryckbärande anordning med en volym på högst 450 L från en annan transportabel tryckbärande anordning med en volym på högst 450 L.

Med avvikelse från 1 mom. får påfyllning av en transportabel tryckbärande anordning med en volym på högst 15 L ske på en sådan påfyllningsplats som avses i 32 §.

Före påfyllningen skall det säkerställas att den transportabla tryckbärande anordningen jämte tillbehör är i driftsskick och besiktad på det sätt som bestäms särskilt om detta. En transportabel tryckbärande anordning får fyllas på endast med ett ämne som den har godkänts och märkts för. Risken för överfyllning av den tryckbärande anordningen skall vara förhindrad på ett tillförlitligt sätt.

31 §
Påfyllningsanläggning

Ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning skall sörja för att anläggningen placeras och byggs och att arbetet i den ordnas på ett sådant sätt att påfyllningen inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom. Påfyllningsanläggningen skall ha kompetent personal som har tillräcklig sakkunskap om påfyllningen av och konstruktionen hos transportabla tryckbärande anordningar. Dessutom skall påfyllningsanläggningens konstruktion och tillbehör vara sådana att påfyllningen och de funktioner som sammanhänger med den kan ske med adekvat exakthet.

Ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning skall utarbeta en grundläggningsplan för påfyllningsanläggningen och be besiktningsorganet granska att det som bestäms i 1 mom. på ett riktigt sätt har beaktats i planen innan byggnadsarbetena inleds. Någon grundläggningsplan och granskning av den behövs dock inte om påfyllningsanläggningen har tillstånd för påfyllning av ämnet i fråga, vilket säkerhetsteknikcentralen har utfärdat med stöd av kemikalielagen eller lagen om explosionsfarliga ämnen eller om en anmälan har gjorts om påfyllningsanläggningen enligt de nämnda lagarna. Grundläggningsplan behövs inte heller för påfyllningsanläggningar för drycker.

En påfyllningsanläggning får tas i bruk när besiktningsorganet vid en ibruktagningsbesiktning har konstaterat att påfyllningsanläggningen tekniskt är klar för drift och uppfyller de krav som ställs i 1 mom. Ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning skall be besiktningsorganet med minst tre års intervaller granska att påfyllningsanläggningen uppfyller kraven i 1 mom. och 33 §. Dessutom skall besiktning begäras om förhållandena förändras väsentligt. Besiktning efter ibruktagningsbesiktningen behövs inte, om säkerhetsteknikcentralen på påfyllningsanläggningen i samband med påfyllningen av ämnet i fråga utför periodiska besiktningar enligt kemikalielagen eller lagen om explosionsfarliga ämnen.

32 §
Påfyllningsplats

Ägaren eller innehavaren av den utrustning som används för påfyllning av sådana transportabla tryckbärande anordningar som avses i 30 § 2 mom. skall be besiktningsorganet bedöma påfyllningsplatsen innan utrustningen tas i bruk och med minst sex års intervaller efter detta. Besiktningsorganet skall bedöma om man med utrustningen på påfyllningsplatsen kan fylla på tryckbärande anordningar på ett riktigt och tryggt sätt och om den som utför påfyllningen är kompetent.

33 §
Påfyllningsförteckning

I påfyllningsanläggningen skall en förteckning hållas över de transportabla tryckbärande anordningar som har fyllts på och i denna förteckning skall anges påfyllningsämne, påfyllningsdatum och koden för den som utförde påfyllningen samt tillverkningsnummer eller det nummer som ägaren eller innehavaren använder. I fråga om transportabla tryckbärande anordningar med en volym på över 450 L antecknas dessutom namnet på ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen samt anordningens påfyllningsvärden och vägningsresultat. Förteckningen skall förvaras under minst tre år.

En sådan förteckning som avses i 1 mom. behöver inte hållas över påfyllda

1) transportabla tryckbärande anordningar med en volym på högst 150 L, om påfyllningsämnet är propan, propen, butan, buten eller en blandning av dessa (flytgas),

2) andra transportabla tryckbärande anordningar än de som avses i 1 mom., vilka har en volym på högst 450 L, om de tryckbärande anordningarna förses med en hållbar märkning som anger den påfyllningsanläggning som har utfört den senaste påfyllningen,

3) transportabla tryckbärande anordningar som skall användas som bränslebehållare i ett fordon.

34 §
Tömning

Ägaren eller innehavaren av en tömningsplats för transportabla tryckbärande anordningar med en volym på över 450 L, vilka innehåller brännbar, giftig eller frätande gas, skall sörja för att tömningsplatsen placeras och byggs och att arbetet på den arrangeras så att tömningen inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.

Vid tömningen av en transportabel tryckbärande anordning i ett transportfordon till en lagerbehållare skall

1) det säkerställas att tömningen sker under övervakning,

2) det säkerställas att transportfordonet hålls på stället innan tömningen påbörjas,

3) en adekvat jordning genomföras, om brännbar gas töms,

4) tömningsplatsen isoleras på adekvat sätt, om brännbar eller giftig gas töms.

En transportbehållare får tömmas med tryck endast om behållaren eller tömningsutrustningen har utrustats så att de förhindrar att det högsta tillåtna drifttrycket i behållaren överskrids.

35 §
Besiktningsorgan

I enlighet med förordningen om besiktningsorgan som utför besiktningar av tankar och förpackningar som används vid transport av farliga ämnen (1208/1995) får ett besiktningsorgan som har godkänts för besiktning av transportabla tryckbärande anordningar utföra motsvarande besiktningsuppgifter som avses i detta kapitel utan det godkännande som anges i förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar.

Om besiktningsorganet upptäcker risker, fel eller brister i verksamheten i påfyllningsanläggningen eller på påfyllnings- eller tömningsplatsen, skall besiktningsorganet förfara på det sätt som föreskrivs i 21 §.

Besiktningsorganet skall hålla en förteckning över sina besiktningar och bedömningar enligt 31 och 32 § och lämna förteckningen till tillsynsmyndigheten på dennas begäran.

36 §
Särskilda bestämmelser som sammanhänger med driften

En transportabel tryckbärande anordning får inte hållas under tryck, om den besiktningsintervall om vilken bestäms med stöd av lagen om transport av farliga ämnen, ökad med ett år, har förflutit sedan besiktning senast förrättades på den tryckbärande anordningen. Tillsynsmyndigheten kan vid behov förlänga ovan avsedda drifttid.

I fråga om en transportabel tryckbärande anordning, som har en volym på högst 150 L och som skall användas som släckningsapparat eller som en del av en sådan, får den tid som har förflutit sedan den senaste besiktningen, med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom., vara elva år.

Fluiden i en transportabel tryckbärande anordning, som har en volym på högst 450 L, skall uttryckas med identifikationsfärg.

Förbandet mellan den tryckbärande anordningen och en anordning som ansluts till den skall vara sådant att en farlig anslutning inte kan göras.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

37 §
Installerings-, reparerings- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning

Sådant installerings-, reparerings- och ändringsarbete som avses i 1 § 2 mom. får göras på det sätt som i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar eller i handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare bestäms för arbete av samma slag som hör till tillämpningsområdet för de ifrågavarande besluten. Härvid tillämpas inte kraven på CE-märkning.

Om det som bestäms i 1 mom. inte tillämpas, skall i installerings-, reparerings- och ändringsarbetena i tillämpliga delar iakttas väsentliga säkerhetskrav i enlighet med bilaga I till handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar samt skall verksamhetsutövaren ge ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen en försäkran om överensstämmelse. Om den konstruktion som påverkar tryckhållfastheten svetsas, värmebehandlas eller dess egenskaper ändras på annat sätt, skall dessutom bilaga III till nämnda beslut tillämpas enligt följande:

1) verksamhetsutövaren skall iaktta något av följande alternativ:

a) modul B1+F, G eller H1,

b) modul A1 eller E1, om den tryckbärande anordningen inte skall registreras,

c) en annan modul som godkänns av besiktningsorganet från fall till fall, om detta är ändamålsenligt med beaktande av ifrågavarande arbete och föremålet för det,

2) ett egenbesiktningsorgan får tillämpa endast modulerna A1, F och G,

3) kraven på CE-märkning tillämpas inte.

Med avvikelse från vad som i 2 mom. bestäms om planen och svetsningsmetoden, får installerings-, reparerings- och ändringsarbeten göras med iakttagande av den godkända plan och svetsningsanvisning som har använts vid tillverkningen av ifrågavarande tryckbärande anordning, om verksamhetsutövaren och besiktningsorganet anser dem säkra och de täcker arbetet i fråga. Besiktningsorganet kan i enskilda fall godkänna en svetsningsanvisning också i enlighet med något annat förfarande som organet anser tillräckligt.

38 §
Besiktningsorganets åtgärder

Besiktningsorganet skall ge ett protokoll eller ett annat adekvat intyg på att organet har utfört den åtgärd om vilken bestäms i detta beslut till den som har bett om åtgärden.

Besiktningsorganet skall som en del av de besiktningar om vilka bestäms i detta beslut godkänna de åtgärder som på adekvat sätt har utförts i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om en godtagbar utredning företes över dem. Utredningen skall fogas till det protokoll eller intyg som avses i 1 mom.

39 §
Undantag

Tillsynsmyndigheten har rätt att i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelserna i 2―7 kap. i detta beslut.

40 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 29 november 1999.

41 §
Allmänna övergångsbestämmelser

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut får en tryckbärande anordning, som i enlighet med de bestämmelser som har upphävts med stöd av 27 § lagen om tryckbärande anordningar var klar att tas i bruk, också tas i bruk sedan detta beslut har trätt i kraft utan sådan ändringsbesiktning som regleras i 17 §. Vid registreringen skall emellertid detta beslut följas.

Om en oregistrerad tryckbärande anordning, som har tagits i bruk innan detta beslut träder i kraft, skall registreras enligt detta beslut, skall ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen hos besiktningsorganet be om en ändringsbesiktning före utgången av år 2002, och i samband med denna registreras den tryckbärande anordningen. Vid registreringen följs i tillämpliga delar det som bestäms i 4 §.

Besiktningsböcker som har utfärdats i enlighet med de bestämmelser som gäller när detta beslut träder i kraft motsvarar sådana böcker över tryckbärande anordningar som avses i 5 § i detta beslut.

Periodisk besiktning av en tryckbärande anordning som har tagits i bruk innan detta beslut trädde i kraft skall göras i enlighet med detta beslut med beaktande av tidpunkten för den senast fastställda besiktningen.

På installerings-, reparerings- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning kan tillämpas utan hinder av vad som bestäms i 37 § de bestämmelser som nämns i 27 § 3 mom. lagen om tryckbärande anordningar till den tidpunkt som anges i momentet.

42 §
Övergångsbestämmelser om driftsövervakningen

Utan hinder av vad som bestäms i 24 § duger som bevis på att en driftsövervakare av en pannanläggning är kompetent också motsvarande kompetensbrev som utfärdats med stöd av de bestämmelser som gällde när förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar trädde i kraft.

Om en ång- eller hetvattenpanna, som har tagits i bruk innan detta beslut träder i kraft och som skall registreras, inte har godkänts att omfattas av periodisk driftsövervakning (obemannad drift), och pannan enligt detta beslut kan omfattas av periodisk driftsövervakning, får den inbegripas i den periodiska driftsövervakningen först på basis av en drifts- eller ändringsbesiktning som besiktningsorganet har gjort.

Om en pannanläggning har godkänts för fjärrdrift med stöd av de bestämmelser som gäller när detta beslut träder i kraft, får den utan hinder av vad som bestäms i 26 § fortsättningsvis användas i fjärrdrift till utgången av 2001, om inte tillsynsmyndigheten anser att det är motiverat att fjärrdriften upphör tidigare. En panna i anläggningen i fråga får omfattas av periodisk driftsövervakning först på basis av en drifts- eller ändringsbesiktning som besiktningsorganet har gjort.

43 §
Övergångsbestämmelse om riskbedömningen

Senast i samband med den första periodiska besiktning som skall göras efter år 2001 skall den riskbedömning som avses i 20 § i detta beslut läggas fram för besiktningsorganet för en sådan besiktning som anges i 11 och 13 §.

44 §
Övergångsbestämmelser om transportabla tryckbärande anordningar

Den periodiska besiktningen av en påfyllningsanläggning om vilken bestäms i 31 § och den periodiska bedömningen av en påfyllningsplats om vilken bestäms i 32 §, vilka har tagits i bruk innan detta beslut träder i kraft och gäller transportabla tryckbärande anordningar, skall göras i enlighet med detta beslut med beaktande av tidpunkten för den besiktning eller bedömning som senast har fastställts för påfyllningsanläggningen och påfyllningsplatsen.

En transportabel tryckbärande anordning som hör till en fast brandsläckningsanordning, har en volym på högst 450 L och har fyllts med halon som avses i statsrådets beslut om ämnen som bryter ned ozonskiktet (262/1998) får dock, utan hinder av den frist för utförande av besiktning om vilken bestäms i 36 § 2 mom., hållas under tryck, dock högst till den tidpunkt om vilken bestäms i nämnda beslut.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 18 oktober 1999

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Konsultative tjänstemannen
Pentti Tarnanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.