939/1999

Given i Helsingfors den 8 oktober 1999

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 5 § 6 mom. och 8 § 4 mom. 2 punkten, sådana de lyder i lag 1180/1996, samt

fogas till 9 d §, sådan den lyder i lagar 103/1989, 1528/1993 och 226/1998, ett nytt 6 mom., som följer:

5 §

En innehavare av en officers- eller institutofficerstjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet som under minst fem år har innehaft en tjänst för vilken såsom behörighetsvillkor krävs flygarexamen, är berättigad att, då han pensioneras från en sådan tjänst, såsom pensionstid räkna sig till godo denna tjänstgöringstid en och en halv gång.


8 §

Uppnådd pensionsålder är dock inte en förutsättning för ålderspension,


2) om en tjänsteman som tjänstgör i en specialofficerstjänst, som militärpräst eller i en militär specialtjänst vid försvarsmakten eller i en specialofficerstjänst eller gränsbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet har fyllt 55 år när anställningen upphör och om han i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid av minst 30 år och av denna pensionstid minst sex månader inföll omedelbart innan anställningen upphörde och minst tre år under de fem senaste åren innan anställningen upphörde,


9 d §

Om en förmånstagare i samband med förstatligande har överförts från kommunal eller privat anställning till statlig anställning, beaktas den kommunala eller privata anställningen före förstatligandet när den i 1 mom. 2 punkten nämnda tidsfristen om sex månader och tre år beräknas.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

Lagen tillämpas på pensioner i fråga om vilka det pensionsfall som ligger till grund för pensionen har inträffat efter lagens ikraftträdande.

På dem som tjänstgör i de tjänster som nämns i 18 § 2 och 3 punkten förordningen om gränsbevakningsväsendet (321/1999) och på vilka tillämpas 8 § 4 mom. 2 punkten i denna lag, tillämpas i fråga om den tid som de tjänstgjort i dessa tjänster efter 1994, bestämmelserna om pensionsbeloppet i 10 § 3 mom., om villkoren i 1 och 2 punkten i nämnda moment uppfylls.

En tjänsteman som innehar en tjänst som luftfarkostbefälhavare enligt 18 § 1 punkten förordningen om gränsbevakningsväsendet och som den 31 december 1994 hade minst fem år till pensionstid hänförbar tjänstgö-ringstid i denna tjänst har då han går i pension rätt att såsom pensionstid räkna sig till godo denna tjänstgöringstid en och en halv gång.

RP 24/1999
ShUB 5/1999
RSv 18/1999

Helsingfors den 8 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.