924/1999

Given i Helsingfors den 1 oktober 1999

Förordning om tillståndspliktig godstrafik på väg

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av 11 och 17 § lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig godstrafik på väg (342/1991), dessa lagrum sådana de lyder, 11 § i lag 574/1994 och 17 § delvis ändrad i nämnda lag:

1 kap.

Förutsättningar för beviljande av trafiktillstånd

1 §
Förutsättningar för trafiktillstånd

Trafiktillstånd beviljas en sökande som

1) har gott anseende och även i övrigt är lämplig att bedriva trafik,

2) har genomgått en trafikföretagarkurs med godkänt betyg, eller genom ett fristående prov visat att han har motsvarande kunskaper, och som har praktisk erfarenhet inom trafikbranschen,

3) rår över sig själv och sin egendom, samt

4) är solvent.

Tillstånd beviljas en juridisk person som uppfyller kravet i 1 mom. 4 punkten, om den som ansvarar för den juridiska personens trafik uppfyller kraven i 1―3 punkten och på behörigt sätt kan svara för sina förpliktelser.

2 §
Gott anseende

Sökanden eller den person som ansvarar för trafiken skall inte anses uppfylla kravet på gott anseende enligt 1 § 1 mom. 1 punkten om

1) han under de fem föregående åren har dömts till fängelsestraff för brott, eller

2) han under det senaste året minst tre gånger har dömts till bötesstraff för brott mot bestämmelser om arbets- eller löneförhållande, trafikidkande, iakttagande av köroch vilotider, trafik- och fordonssäkerhet, miljöskydd eller andra bestämmelser om yrkesansvar och

brotten visar att han är uppenbart olämplig att idka tillståndspliktig godstrafik.

3 §
Solvens

En sökande eller innehavare av trafiktillstånd skall anses vara solvent om han på ett behörigt sätt förmår uppfylla sina förpliktelser och visar att han har tillräckliga ekonomiska resurser att inleda trafik och att sköta den på ett ändamålsenligt sätt.

Sökanden eller innehavaren anses ha sådana tillräckliga ekonomiska resurser som avses i 1 mom. om han förfogar över minst 10 000 euro för varje lastbil som används i trafik och i fråga om andra fordon minst 4 000 euro per fordon.

Som medel anses sökandens eller innehavarens

1) finansieringstillgångar, inberäknat möjligheter till överdrag och innestående krediter som beviljats av kreditinstitut,

2) omsättningstillgångar samt

3) anläggningstillgångar som kan utnyttjas som säkerhet och andra långfristiga placeringar.

Om den som ansöker om eller den som innehar ett trafiktillstånd är en fysisk person eller ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, kan som medel även anses en fysisk persons, bolagsmäns eller ansvariga bolagsmäns personliga egendom som kan utnyttjas som säkerhet.

När trafik inleds eller antalet fordon utökas fås beloppet av de disponibla medlen genom att från de medel som uträknats enligt 3 mom. dras av de kostnader för anskaffning av fordon, lokaler, maskiner och anordningar som föranleds av att trafik skall inledas eller antalet fordon utökas. För varje fordon som sökanden har skall finnas ett så stort belopp disponibla medel som nämns i 2 mom.

4 §
Påvisande av ekonomiska resursers före- fintlighet

Att de disponibla medlen är tillräckliga påvisas genom att tillståndsmyndigheten tillställs

1) en säkerhet, som kan vara en av kreditinstitut ställd borgensförbindelse eller en bankdeposition, eller

2) ett intyg utfärdat av en revisor eller revisionssammanslutning som Centralhandelskammaren eller en handelskammare har godkänt eller av en revisor eller revisionssammanslutning inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Den handling som avses i 1 mom. skall ges in till tillståndsmyndigheten vid ansökan om och förnyande av trafiktillstånd. Om tillståndshavaren har flera trafiktillstånd och deras giltighetstid löper ut vid olika tidpunkter, skall handlingen sändas in med högst fem års mellanrum. Av särskilda skäl kan tillståndsmyndigheten kräva att handlingen skall sändas in också vid någon annan tidpunkt.

5 §
Trafikföretagarkurser

En kurs för godstrafikföretagare skall omfatta minst 140 undervisningstimmar. I kursinnehållet och kursens slutprov skall åtminstone ingå de ämnesområden angående godstrafik på väg som finns uppräknade i bilaga I till rådets direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter, sådant det lyder ändrat genom direktiv 98/76/EG.

Den läroanstalt som ger trafikföretagarutbildningen utfärdar intyg över kursen och det godkända skriftliga slutprovet. Provet är obligatoriskt och det skall till formen överensstämma med de bestämmelser om provets struktur som anges i bilaga I till det i 1 mom. nämnda direktivet. Intyget skall följa den modell som finns i bilaga I a till direktivet.

En kurs för trafiktraktorföretagare skall omfatta minst 70 undervisningstimmar. I kursinnehållet och kursens slutprov skall i tillämpliga delar ingå de ämnesområden angående nationell godstrafik som anges i den i 1 mom. nämnda direktivbilagan. Läroanstalten utfärdar intyg över kursen och det godkända skriftliga slutprovet.

6 §
Fristående prov

Kursen för godstrafikföretagare kan ersättas med ett fristående prov. Till provet godkänns en person som

1) minst fem år har arbetat i ansvarsfulla uppgifter som hänför sig till administrationen, ekonomin eller den operativa verksamheten i ett företag som bedriver godstrafik eller förmedlar godstransporter eller i något annat härmed jämförbart företag,

2) har avlagt examen inom handel, administration eller transportbranschen eller någon annan motsvarande examen på minst institut- eller yrkeshögskolenivå och under minst ett år har arbetat i sådana uppgifter som avses i 1 punkten, eller

3) med godkänt betyg har genomgått en företagarkurs för inrikestrafik i enlighet med bestämmelser som upphävts genom denna förordning.

7 §
Praktisk erfarenhet

Praktisk erfarenhet skall förvärvas under ledning och övervakning av en läroanstalt som ger trafikföretagarutbildning. Minimitiden för praktik är sex månader och förutom arbete som chaufför skall praktiken omfatta administrativa och ekonomiska uppgifter i anslutning till trafikidkande. Läroanstalten kan likväl godkänna också erfarenhet som förvärvats före trafikföretagarkursen.

Kravet på praktisk erfarenhet anses uppfyllt också om personen

1) minst fem år i huvudsyssla har arbetat som förare av motorfordon eller trafiktraktor,

2) minst ett år har arbetat i ledande ställning eller i förmansuppgifter med ansvar för godstransporterna inom ett transportföretag, ett speditionsföretag eller industrin eller handeln, eller

3) har avlagt examen inom handel, administration eller transportbranschen eller någon annan motsvarande examen på minst institut- eller yrkeshögskolenivå och under minst tre månader har arbetat i sådana uppgifter som avses i 2 punkten.

I fråga om trafiktillståndet för trafiktraktor anses kravet på praktisk erfarenhet uppfyllt också om personen under minst två år har kört motorfordon eller traktor.

Läroanstalten utfärdar intyg över godkänd praktisk erfarenhet.

2 kap.

Ansökan om och beviljande av trafik- tillstånd

8 §
Tillståndsansökan

Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen. Till den skall fogas

1) en kopia av ansökan,

2) styrkta kopior av intyg som visar att kraven på yrkesskicklighet uppfylls,

3) en utredning om att sökanden eller den som ansvarar för trafiken rår över sig själv och sin egendom,

4) en utredning om tillräckliga ekonomiska resurser, vilken lämnats högst tre månader tidigare, samt

5) annan utredning som tillståndsmyndigheten eventuellt förutsätter.

9 §
Gemenskapstillstånd

Vid beviljande av gemenskapstillstånd iakttas rådets förordning (EEG) nr 881/92 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier, nedan rådets förordning om internationella godstransporter.

Gemenskapstillståndet berättigar förutom till trafik mellan de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet också till idkande av annan utrikestrafik samt inrikestrafik.

I övrigt gäller angående gemenskapstillstånd vad som bestäms i den förordning som nämns i 1 mom.

10 §
Tillstånd för trafiktraktor

Trafiktillstånd för trafiktraktor beviljas för fem år. För varje fordon ges ett särskilt tillstånd där åtminstone följande skall antecknas:

1) tillståndshavaren och hans hemkommun,

2) fordonsklass,

3) giltighetstid,

4) den som ansvarar för en juridisk persons trafik, samt

5) villkor som skall iakttas vid idkande av trafik.

11 §
Ändring och förnyande av trafiktillstånd

Om ändring eller förnyande av trafiktillstånd ansöks i den ordning som enligt 8 § gäller för ansökan om tillstånd.

När ansökan avgörs skall utöver 1―4 § beaktas huruvida trafiken idkats enligt tillståndet och annars på behörigt sätt.

Om ansökan om förnyat tillstånd har gjorts senast två månader före trafiktillståndets sista giltighetsdag, får trafiken fortsättas med det gamla tillståndet tills ärendet har avgjorts.

3 kap.

Bestämmelser om den person som ansvarar för trafiken

12 §
Person som ansvarar för trafiken

En juridisk person skall alltid ha en av tillståndsmyndigheten godkänd person som ansvarar för trafiken och som faktiskt och fortlöpande sköter denna uppgift och svarar för att trafiken sköts i enlighet med bestämmelserna och villkoren för tillstånd.

13 §
Byte av den person som ansvarar för trafiken

Vid byte av den person som ansvarar för trafiken skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms om sökande av trafiktillstånd.

Om den person som ansvarar för trafiken byts på grund av dödsfall, plötslig allvarlig sjukdom eller olycksfall eller av någon annan därmed jämförbar oförutsebar orsak, skall ansökan utan dröjsmål tillställas tillståndsmyndigheten. Om en person som uppfyller de föreskrivna kraven i fråga om yrkesskicklighet inte genast kan föreslås för detta uppdrag, skall de utredningar som visar att kraven uppfylls ges in så snart som möjligt, dock senast ett år efter den händelse som lett till byte av person.

14 §
Godkännande i vissa fall av den person som ansvarar för trafiken

I en koncern eller en därmed jämförbar sammanslutning kan en och samma person godkännas som den som ansvarar för två eller flera juridiska personers trafik. En fysisk person som har trafiktillstånd kan godkännas som den person som ansvarar för en juridisk persons trafik endast om han har på delägarskap eller aktieinnehav baserat bestämmandeinflytande i sammanslutningen.

4 kap.

Övervakning av trafiken

15 §
Polisens underrättelseskyldighet

Polisen på tillståndshavarens hemort skall underrätta tillståndsmyndigheten om sådana omständigheter i dess vetskap som kan antas leda till att trafiktillståndet återkallas enligt 10 § lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg (342/1991), nedan lagen om godstrafik, eller till varning.

16 §
Fordon som används i trafiken

Ett fordon som används i tillståndspliktig trafik skall

1) innehas uteslutande av tillståndshavaren, så som antecknats i fordonsregistret, eller

2) användas av tillståndshavaren på grundval av ett skriftligt hyresavtal varvid, hyresavtalet i original och, om fordonet framförs av någon annan än den som hyrt fordonet, en skriftlig utredning om att föraren är i den sistnämndes tjänst skall medhas i fordonet.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte sådana fordon som används i stället för det fordon som vanligen används och som för en kort tid är sönder.

17 §
Avbrytande av transport

Om en transport avbryts med stöd av 15 § lagen om godstrafik har en polis-, tull- och gränsbevakningsman rätt att vid behov ta hand om fordonets registerutdrag och registreringsskyltar. Dessa skall återlämnas när någon grund för avbrytande av transporten inte längre föreligger.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Idkande av trafik för dödsbos räkning

Den som för tillståndshavarens dödsbos räkning svarar för skyldigheterna att sköta trafiken skall uppfylla kraven enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten.

19 §
Behörighet som gäller transporttillstånd

Trafikministeriet och tullverket kan avtala om fördelning av behörigheten när det gäller transporttillstånd som krävs i internationella överenskommelser enligt inbördes avtal.

20 §
Behöriga myndigheter enligt rådets förordningar

Behörig myndighet som avses i rådets förordning om internationella godstransporter är i Finland länsstyrelsen.

Behörig myndighet som avses i rådets förordning (EEG) nr 3118/93 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade är i Finland trafikministeriet.

21 §
Ledningsgrupp för företagarutbildningen

Trafikministeriet kan tillsätta en ledningsgrupp vars uppgift är att följa och övervaka trafikföretagarutbildningens standard, framlägga förslag till utveckling av innehållet i undervisningen samt ge vägledning i anslutning till undervisning och förvärv av praktisk erfarenhet.

I ledningsgruppen skall finnas representanter åtminstone för trafikministeriet, undervisningsmyndigheterna, de läroanstalter som ger företagarutbildning samt de organisationer som representerar säljare och köpare av transporttjänster.

22 §
Bemyndiganden

Trafikministeriet kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av de rättsakter som avses i 17 § 2 mom. lagen om godstrafik.

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 oktober 1999.

Genom denna förordning upphävs:

1) förordningen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig godstrafik på väg (346/1991) jämte ändringar, med undantag av förordningens 5 §, som upphävs den 1 januari 2010, samt

2) trafikministeriets beslut av den 27 februari 1991 om yrkesskicklighet och ekono-miska resurser som krävs av den som idkar tillståndspliktig godstrafik (441/1991) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

24 §
Övergångsbestämmelser

Trafiktillstånd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande fortsätter att gälla under den tid som anges i tillståndet.

Intyg över trafikföretagarkurs och skriftligt slutprov samt praktisk erfarenhet vilka utfärdats före denna förordnings ikraftträdande fortsätter att gälla som sådana.

När de ansökningar om trafiktillstånd som är anhängiga när denna förordning träder i kraft skall avgöras, iakttas de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

På en person som avlagt slutprov på en trafikföretagarkurs för inrikestrafik eller som går på en sådan kurs när denna förordning träder i kraft kan till utgången av år 2000 tillämpas 2 § 1 och 2 mom. samt 4 § i den förordning som upphävs genom denna förordning.

Inrikestrafiktillstånd för trafik med motorfordon som beviljats med stöd av bestämmelser som upphävs genom denna förordning kan utan hinder av denna förordning förnyas i oförändrad form, om sökanden i övrigt uppfyller de förutsättningar för beviljande av trafiktillstånd som anges i denna förordning. Som förnyande betraktas även ändring av trafiktillståndet på grund av att företagsformen ändrats eller transportmaterielen utökas. Ett inrikestrafiktillstånd kan ändras till gemenskapstillstånd förutsatt att sökanden med godkänt betyg har avlagt slutprov för utrikestrafik inom ramen för den kurs för godstrafikföretagare som avses i 5 §.

Rådets direktiv 96/26/EG; EGT nr L 124, 23.5.1996, s. 1
Rådets direktiv 98/76/EG; EGT nr L 277, 14.10.1998, s. 17

Helsingfors den 1 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.