922/1999

Utfärdat i Helsingfors den 23 september 1999

Statsrådets beslut om avvärjande av riskerna för storolyckor för arbetstagare

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), sådant detta lagrum lyder i lag 144/1993, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas i fråga om skydd för arbetstagare på arbetsplatser, där de ämnen som hanteras, uppkommer, förflyttas eller lagras, med beaktande av deras egenskaper, mängd och hanteringssätt samt arbetsställenas och riskenheternas placering, kan medföra risk för en storolycka.

Beslutet tillämpas inte på de risker för storolyckor som uppkommer vid verksamhet inom försvarsministeriets förvaltningsområde, när en tillämpning kan äventyra det hemlighållande av ärenden som rikets säkerhet kräver. Om de arrangemang som gäller riskerna för storolyckor bestämmer i dessa fall försvarsministeriet enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar.

Detta beslut gäller inte transporter på väg, med järnväg, med fartyg eller med luftfartyg.

2 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren skall i all verksamhet på arbetsplatsen fortgående vidta behövliga åtgärder för förebyggande av riskerna för storolyckor och för begränsning av följderna av dem samt även bedöma risken för en storolycka på arbetsplatsen när man gör en utredning och bedömning enligt 9 § 1 och 2 mom. lagen om skydd i arbete (299/1958).

Arbetsgivaren skall dessutom särskilt vara beredd på de risker för en storolycka som reparations-, underhålls- och ändringsarbeten samt andra motsvarande åtgärder medför.

Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter att i egenskap av verksamhetsidkare vidta åtgärder för att förebygga riskerna för en storolycka på grund av kemikalier, uppgöra en handling över säkerhetsprinciperna för verksamheten, utarbeta en säkerhetsrapport eller uppgöra en intern räddningsplan utfärdas särskilt.

Bestämmelser om skyldigheterna för andra än arbetsgivare att förebygga risken för en storolycka ingår i lagen om skydd i arbete, kemikalielagen (744/1989), lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953) och lagen om räddningsväsendet (561/1999) samt i föreskrifter som utfärdats med stöd av dem.

3 §
Samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna

När arbetsgivaren utarbetar och uppdaterar i 2 § avsedda planer, handlingar och utredningar skall de frågor gällande arbetstagarnas säkerhet och hälsa som ingår i dem behandlas tillsammans med arbetstagarna eller deras representant på det sätt som anges särskilt i fråga om samarbete i arbetarskyddsfrågor.

4 §
Tillgång till handlingar

I fråga om arbetstagarnas säkerhet och hälsa skall den handling över säkerhetsprinciperna, de säkerhetsrapporter och de räddningsplaner som avses i 2 § för tillsynen över arbetarskyddet finnas tillgängliga på arbetsplatsen för den behöriga arbetarskyddsmyndigheten samt för arbetstagarna eller deras representant. Bestämmelser om lämnande av handlingar till andra än arbetarskyddsmyndigheterna utfärdas särskilt.

5 §
Arbetstagarens skyldigheter

Arbetstagaren skall noggrant iaktta de föreskrifter och anvisningar som arbetsgivaren meddelat för förebyggande och avvärjande av risken för en storolycka.

6 §
Samarbete mellan arbetsgivarna

De arbetsgivare som är verksamma inom det omedelbara influensområdet för risken för en storolycka som har en och samma orsak skall vid behov samarbeta för att säkerställa att varje arbetsgivare har tillräcklig kunskap och beredskap för att kunna iaktta detta beslut.

Medför flera arbetsgivares gemensamma verksamhet risk för en storolycka, skall de samarbeta när det gäller att iaktta bestämmelserna i detta beslut.

7 §
Utbildning och anvisningar

Arbetsgivaren skall med beaktande av innehållet i de bedömningar, planer, handlingar och säkerhetsrapporter som avses i 2 § ge arbetstagarna tillräcklig och handledning i utbildning hur faran kan avvärjas och om de riktiga förfaringssätten enligt räddningsplanen när en olycka inträffar.

8 §
Övningar

Arbetsgivaren skall genom att ordna övningar i tillräcklig mån med beaktande av verksamhetens beskaffenhet, omfattning och farlighet ta reda på om och säkerställa att planerna, beredskapen, utbildningen, anvisningarna och organisationen enligt 2 och 7 § är ändamålsenliga och att de fungerar i praktiken.

9 §
Närmare föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut om avvärjande av storolyckor på grund av kemikalier (1705/1991).

Rådets direktiv 96/82/EG; EGT nr L 10, 14.1.1997, s. 13

Helsingfors den 23 september 1999

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.