918/1999

Utfärdat i Helsingfors den 23 september 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetskrav i samband med betalningen av nationellt produktionsstöd för vissa växtodlingsprodukter för skördeåret 1999/2000

Jord- och skogsbruksministeriet har vid föredragning i dag med stöd av 7 § 3 mom. och 17 § statsrådets beslut av den 10 december 1998 om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1999 (941/1998) beslutat:

1 §

Erhållandet av produktionsstöd för spannmål som avses i 7 § 1 mom. statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1999 (941/1998) förutsätter att

1) falltalet för vete är minst 160 och hektolitervikten minst 72 kg eller att vetet uppfyller villkoren för erhållande av det stöd för utsädesproduktion som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av spannmålsutsäde (253/1996, ändring 330/1996),

2) falltalet för råg är minst 60 och hektolitervikten minst 68 kg eller att rågen har använts till framställning av malt eller att rågen uppfyller villkoren för erhållande av det stöd för utsädesproduktion som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av spannmålsutsäde,

3) maltkornet uppfyller de kvalitetskrav som mälterierna iakttar i kontraktsverksamheten i Finland skördeåret 1999/2000 och att för maltkornet till odlaren har betalats ett pris som motsvarar grundpriset i kontraktsverksamheten.

2 §

De produktionsstöd som avses i 1 § skall sökas hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet i enlighet med anvisningar som jord- och skogsbruksministeriet meddelar separat.

Med avvikelse från 1 mom. betalas produktionsstöd för utsädesvete och utsädesråg som avses i 1 § 1 och 2 punkten utan separat ansökan under samma förhållanden och på samma grunder som det i statsrådets beslut om nationellt stöd för produktion av spannmålsutsäde avsedda nationella stödet för produktion av spannmålsutsäde.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 29 september 1999 och gäller spannmål som marknadsförs under tiden 1.7.1999―30.6.2000.

Helsingfors den 23 september 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tommi Kämpe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.