917/1999

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1999

Handels- och industriministeriets beslut om enkla tryckbehållare

Handels- och industriministeriet har med stöd av lagen den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

De tryckbärande anordningar som avses i 2 mom. och som skall släppas ut på marknaden och tas i drift (enkla tryckbehållare) skall uppfylla kraven i detta beslut på så sätt att de tryckbärande anordningarna, när de installeras och underhålls på adekvat sätt och drivs på ett sätt som motsvarar deras syfte, inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.

Detta beslut tillämpas på tryckbärande anordningar som uppfyller följande krav:

1) den tryckbärande anordningen är serietillverkad och svetsad,

2) den tryckbärande anordningen är konstruerad för att innehålla luft eller kväve,

3) den tryckbärande anordningen är inte konstruerad för uppvärmning med låga,

4) den tryckbärande anordningens största drifttryck är större än 0,5 bar, dock högst 30 bar, och produkten av det största drifttrycket och volymen är högst 10 000 bar · L,

5) de delar av en tryckbärande anordning som är tryckbärande har tillverkats av olegerat stål eller olegerat aluminium eller av en åldringsbeständig aluminiumlegering,

6) den tryckbärande anordningens drifttemperatur är inte lägre än ―50 °C samt dess högsta drifttemperatur högst 300 °C, när det är fråga om en stålbehållare, och högst 100 °C när det är fråga om tryckbärande anordning som har tillverkats av aluminium eller aluminiumlegering,

7) den tryckbärande anordningen är tillverkad av

a) en cylindrisk del med cirkulärt tvärsnitt och konvexa eller plana gavlar som har samma symmetriaxel som den cylindriska delen eller

b) två konvexa gavlar med gemensam symmetriaxel.

Detta beslut tillämpas dock inte på följande tryckbärande anordningar:

1) släckapparater,

2) tryckbärande anordningar som har konstruerats särskilt för kärnanläggningar och i vilka en driftstörning kan förorsaka ett radioaktivt utsläpp,

3) tryckbärande anordningar som är avsedda för installering särskilt i luftfarkoster eller fartyg eller för deras framdrivning.

2 §

I detta beslut avses med

1) tryckbehållare en enkel tryckbehållare,

2) tillverkarens representant ett bolag eller en sammanslutning som befullmäktigats av tillverkaren och har sin verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) anmält organ ett anmält organ enligt förordningen om besiktningsorgan som avses i lagen om tryckbärande anordningar (890/1999) vilket har utnämnts för att utföra uppgifter enligt detta beslut.

3 §

Det tryckprov som avses i detta beslut kan utföras som vätskeeller gastryckprov. När ett gastryckprov utförs skall särskild omsorg iakttas och utomstående personer får inte vara närvarande vid provet.

4 §

En tryckbehållare för vilken produkten av det största drifttrycket och volymen är högst 50 bar · L skall tillverkas enligt sådant gott verkstadsförfarande som iakttas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tryckbehållaren skall märkas på sättet om vilket bestäms i 23 §, dock utan CE-märkning.

5 §

Vad som bestäms nedan gäller tryckbehållare för vilka produkten av det största drifttrycket och volymen överstiger 50 bar · L.

6 §

Tillsynsmyndigheten skall sörja för att referensnumren på de nationella standarder som motsvarar de harmoniserade standarderna offentliggörs.

7 §

Med en tryckbehållare skall följa bruksanvisningar som tillverkaren har sammanställt. Anvisningarna skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) uppgifterna enligt 23 § med undantag av serie- eller partinummer,

2) tryckbehållarens bruksändamål,

3) sådana underhålls- och installationsanvisningar som är nödvändiga med tanke på säkerheten.

Anvisningarna om en tryckbehållare som är avsedd att tas i bruk i Finland skall vara avfattade på finska eller på finska och svenska.

2 kap.

Certifieringsförfaranden

8 §

Överensstämmelsen med kraven skall visas genom certifieringsförfarande enligt 9 § innan tillverkningen av en tryckbehållare inleds eller, i fråga om en färdig behållare, genom förfarande enligt 10 § innan behållaren släpps ut på marknaden.

De handlingar och den korrespondens som sammanhänger med bedömningen av överensstämmelsen med kraven skall till den del som ett anmält organ genomför förfarandena avfattas på ett språk som detta organ godkänner.

9 §

Motsvarar en tryckbehållare de standarder som avses i 6 §, skall överensstämmelsen med kraven visas innan tillverkningen inleds, enligt tillverkarens val antingen

1) genom granskning av konstruktions- och tillverkningsplanen eller

2) genom EG-typkontroll.

Om tryckbehållaren inte alls eller endast delvis motsvarar de standarder som avses i 6 §, skall överensstämmelsen med kraven visas genom EG-typkontroll innan tillverkningen inleds.

10 §

Är produkten av en tryckbehållares största drifttryck och volym högst 3000 bar · L, skall det innan den färdiga behållaren släpps ut på marknaden visas att den uppfyller kraven, enligt tillverkarens val antingen

1) genom EG-verifikation eller

2) genom EG-försäkran om överensstämmelse.

Överstiger produkten av tryckbehållarens största drifttryck och volym 3000 bar · L, skall det innan den färdiga behållaren släpps ut på marknaden genom EG-verifikation visas att den uppfyller kraven.

Granskning av konstruktions- och tillverkningsplanen
11 §

Tillverkaren eller dennes representant skall be ett anmält organ om granskning av konstruktions- och tillverkningsplanen. I planen skall ges en beskrivning av de tekniker och funktioner som utnyttjas för att uppfylla kraven i de standarder som avses i 6 § och i synnerhet

1) en utförlig konstruktionsritning för tryckbehållaren,

2) de anvisningar som avses i 7 §,

3) ett dokument som beskriver

a) de valda materialen,

b) de valda svetsmetoderna,

c) besiktningarna under tillverkningsskedet,

d) andra relevanta upplysningar om tryckbehållarens konstruktion.

Vid tillämpning av certifieringsförfaranden enligt 15―18 § skall till konstruktions- och tillverkningsplanen dessutom fogas följande uppgifter:

1) intyg över svetsmetodernas lämplighet och svetsarnas eller svetsningsoperatorernas kompetens,

2) materialintyg för de material som de tryckbärande delarna består av,

3) en redogörelse för de undersökningar och prov som har utförts eller en beskrivning av planerade besiktningar.

Om tryckbehållarens konstruktion och metoderna för tillverkningen av den stämmer överens med standarderna och detta beslut, skall det anmälda organet ge tryckbehållarens tillverkare eller dennes representant ett granskningsintyg.

EG-typkontroll
12 §

Tillverkaren eller dennes representant skall be ett anmält organ om EG-typkontroll med en ansökan som skall innehålla följande uppgifter:

1) tillverkarens eller representantens namn och adress,

2) orten där tryckbehållaren skall tillverkas,

3) en konstruktions- och tillverkningsplan enligt 11 § 1 mom. med en redogörelse för hur de väsentliga säkerhetskraven i bilagan eller kraven i de standarder som avses i 6 § kommer att uppfyllas.

Tillsammans med ansökan skall en behållarprototyp som är representativ för den planerade produktionen sändas in.

13 §

Vid EG-typkontrollen kontrolleras att tryckbehållarens konstruktion och metoderna för tillverkningen av den är förenliga med detta beslut. Vid besiktningen av behållarprototypen skall särskilt

1) undersökas om tryckbehållaren har tillverkats enligt konstruktions- och tillverkningsplanen,

2) undersökas om tryckbehållaren tryggt kan drivas under de planerade driftsförhållandena,

3) utföras lämpliga undersökningar och prov för att säkerställa att tryckbehållaren uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som är tillämpliga.

Om behållarprototypen motsvarar tillämpliga bestämmelser, skall det anmälda organet ge sökanden ett EG-typintyg. I intyget skall besiktningsresultaten redovisas och eventuella villkor anges. Till intyget skall fogas de beskrivningar och ritningar som behövs för identifikation av den godkända behållarprototypen.

Det anmälda organet skall på begäran tillställa myndigheterna i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt övriga anmälda organ en kopia av EG-typintyget. Av motiverade skäl skall även en kopia av konstruktions- och tillverkningsplanen samt uppgifter om utförda undersökningar och prov sändas.

14 §

Om ett anmält organ inte utfärdar ett EG-typintyg, skall det meddela övriga anmälda organ detta.

Ett anmält organ som återkallar ett EG-typintyg skall underrätta tillsynsmyndigheten om saken. Tillsynsmyndigheten skall meddela myndigheterna i de övriga staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Europeiska gemenskapernas kommission att intyget har återkallats och ange skälen till beslutet.

EG-verifikation
15 §

Tillverkaren eller dennes representant skall garantera och meddela att tryckbehållare som har besiktats enligt 16 § stämmer överens med tryckbehållartypen enligt beskrivningen i EG-typintyget eller med den konstruktions- och tillverkningsplan som fastställts med ett granskningsintyg.

Tillverkaren eller dennes representant skall begära EG-verifikation av ett anmält organ som genom undersökningar och prov skall utreda om tryckbehållarna uppfyller kraven i detta beslut.

16 §

EG-verifikation genomförs på ett tryckbehållarparti. Tillverkaren skall framställa sina tryckbehållare i partier med jämn kvalitet, och med alla åtgärder som behövs för detta och som gäller tillverkningsmetoden försäkra sig om att varje produktparti har jämn kvalitet. Till dessa tryckbehållarpartier som skall sändas in skall ett EG-typintyg eller, om tryckbehållaren inte har tillverkats i enlighet med en godkänd prototyp, den konstruktions- och tillverkningsplan som avses i 11 § fogas. I det senare fallet skall det anmälda organet före EG-verifikationen granska planen för att försäkra sig om att den stämmer överens med kraven.

Vid besiktningen av ett tryckbehållarparti skall det anmälda organet säkerställa att tryckbehållarna är tillverkade och kontrollerade enligt konstruktions- och tillverkningsplanen, och varje tryckbehållare i partiet skall för kontroll av att de är hela utsättas för ett tryckprov med trycket 1,5 gånger det största drifttrycket. Dessutom skall det anmälda organet försäkra sig om svetsförbandens kvalitet genom provning som enligt tillverkarens val utförs antingen på ett provsvetsstycke som är representativt för produktionen eller på provstavar som tagits från en tryckbehållare. Proven skall utföras på tryckbehållarens längssvetsar. Om olika svetsmetoder har använts i längssvetsar och rundsvetsar, skall proven dessutom utföras på rundsvetsar.

Har tryckbehållarens väggtjocklek fastställts enligt den provningsmetod som avses i 3.1.2 punkten i bilagan, ersätts proven för säkerställande av svetsförbandens kvalitet om vilka bestäms i 2 mom. med ett vätsketryckprov. Tryckprovet utförs på fem slumpmässigt utvalda tryckbehållare i partiet för kontroll av att de uppfyller kraven i 3.1.2 punkten i bilagan.

17 §

Tillverkaren eller dennes representant skall anbringa CE-märkningen på varje tryckbehållare i ett parti som godkänts vid EG-verifikationen och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer på varje tryckbehållare i ett parti som godkänts vid EG-verifikationen och upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse. Tryckbehållarna i partiet får släppas ut på marknaden, med undantag av dem som inte har godkänts i tryckprovet. Om ett parti underkänns, skall det anmälda organet eller tillsynsmyndigheten vidta adekvata åtgärder för att förhindra att det underkända partiet släpps ut på marknaden. Om partier underkänns upprepade gånger, kan det anmälda organet sluta tillämpa en sådan kontroll som baserar sig på stickprov.

Tillverkaren får på det anmälda organets ansvar anbringa det identifikationsnummer som avses i 2 mom. under tillverkningsprocessen.

Tillverkaren eller dennes representant skall på begäran kunna visa upp det anmälda organets intyg om överensstämmelse enligt 2 mom.

EG-försäkran om överensstämmelse
18 §

En tillverkare som har för avsikt att tillämpa ett certifieringsförfarande med EG-försäkran om överensstämmelse skall innan tillverkningen av tryckbehållarna inleds ge det anmälda organ som har utfärdat EG-typintyg eller granskningsintyg en redogörelse för alla de åtgärder som planerats för säkerställande av att behållarna stämmer överens med en godkänd behållarprototyp eller de standarder som avses i 6 §. Redogörelsen skall särskilt innehålla

1) en beskrivning av tillverkningsmetoderna,

2) en besiktningsplan för besiktningar och prov som skall utföras under tillverkningen samt för hur, och hur ofta de skall utföras,

3) en försäkran att besiktningsplanen enligt 2 punkten följs och att varje tryckbehållare utsätts för tryckprovning med trycket 1,5 gånger det största drifttrycket, samt

4) tillverknings- och lagringsplatsernas adresser samt datum då tillverkningen skall börja.

De besiktningar och prov som avses i 3 punkten skall övervakas av kvalificerad personal som är tillräckligt oberoende av tillverkningspersonalen. Besiktningarna och proven skall redovisas i en rapport.

19 §

För att tillverkningen av en tryckbehållare skall kunna inledas krävs att ett anmält organ har granskat den redogörelse som avses i 18 § 1 mom. och, om behållaren inte har genomgått EG-typkontroll, konstruktionsoch tillverkningsplanen.

20 §

Överstiger produkten av tryckbehållarens största drifttryck och volym 200 bar · L, skall det anmälda organ som avses i 18 § under tillverkningsprocessen dessutom

1) förvissa sig om att tillverkaren utför besiktningar och prov enligt 18 § 1 mom. 3 punkten,

2) välja ut tryckbehållare på tillverkningsoch lagringsplatsen för stickprovskontroller.

Det anmälda organet skall föra protokoll över övervakningsbesök som det gör under tillverkningen och sända kopior av dessa till tillsynsmyndigheten och på begäran till myndigheterna i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetområdet, Europeiska gemenskapernas kommission samt övriga anmälda organ.

21 §

Överstiger produkten av tryckbehållarens största drifttryck och volym 200 bar · L, har det anmälda organ som avses i 20 § rätt att utföra besiktningar på tryckbehållarnas tillverknings- och lagringsplatser. Det anmälda organet har dessutom rätt att välja ut stickprov bland tryckbehållarna och till sitt förfogande få

1) konstruktions- och tillverkningsplanen,

2) EG-typintyget eller granskningsintyget,

3) redogörelser för och rapporter om de besiktningar och prov som utförts,

4) övriga uppgifter som behövs för övervakningen.

22 §

Genom att anbringa en CE-märkning på varje tryckbehållare försäkrar tillverkaren att tryckbehållaren stämmer överens med en godkänd behållarprototyp eller den konstruktions- och tillverkningsplan som avses i 11 § och som fastställts med granskningsintyg samt att tillverkaren fullgör skyldigheterna om vilka bestäms i 18 §.

3 kap.

CE-märkning

23 §

På tryckbehållaren eller på en märkplåt som fästs varaktigt på tryckbehållaren anbringas på ett synligt, lättläst och outplånligt sätt CE-märkningen och åtminstone följande uppgifter:

1) största drifttryck (bar)

2) högsta drifttemperatur (°C),

3) lägsta drifttemperatur (°C),

4) tryckbehållarens volym (L),

5) tillverkarens namn eller varumärke,

6) tryckbehållarens typbeteckning samt serie- eller partinummer,

7) de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats.

Den märkplåt som avses i 1 mom. skall vara sådan att den inte kan användas på nytt. På märkplåten skall finnas tillräckligt med utrymme för alla behövliga uppgifter.

På en tryckbehållare får inte sådana märkningar anbringas som på grund av betydelse eller utformning felaktigt kan uppfattas som en CE-märkning. En tryckbehållare får förses med andra märkningar, om dessa inte minskar CE-märkningens synlighet eller läslighet.

24 §

Till CE-märkningen fogas det anmälda organets identifikationsnummer, som anger vilket anmält organ som har genomfört EG-verifikationen av tryckbehållaren eller som svarar för den övervakning som avses i 20 §.

25 §

Om tryckbehållaren omfattas av andra bestämmelser, gällande andra aspekter, som också kräver CE-märkning, skall CE-märkningen ange att tryckbehållaren också uppfyller dessa bestämmelser.

Om dock någon av de bestämmelser som avses i 1 mom. tillåter att tillverkaren under en övergångsperiod tillämpar ett alternativt förfarande, visar CE-märkningen endast att behållaren överensstämmer med de tillämpade bestämmelserna. I detta fall skall referensnumren för de direktiv som skall tillämpas, sådana som de har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, anges i de dokument, meddelanden eller instruktioner som föreskrivs i dessa direktiv och medföljer tryckbehållaren.

4 kap.

Ikraftträdande

26 §

Detta beslut träder i kraft den 29 november 1999.

Rådets direktiv 87/404/EEG; EGT Nr L 220, 8.8.1987, s. 48, ändr. 90/488/EEG; EGT Nr L 270, 2.10.1990, s. 25 och 93/68/EEG; EGT Nr L 220, 30.8.1993, s. 1

Helsingfors den 22 september 1999

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Konsultative tjänstemannen
Pentti Tarnanen

Väsentliga säkerhetskrav för tryckbehållare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.