916/1999

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1999

Inrikesministeriets beslut om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 34 § befolkningsdatalagen (507/1993) och 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms när befolkningsregistercentralens och magistraternas prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som uppbärs för de offentligrättsliga prestationerna, med undantag av handelsregistrets, föreningsregistrets, notarius publicus och offentliga köpvittnens prestationer.

Vad som i detta beslut bestäms om magistraternas prestationer, tillämpas på motsvarande sätt på registerförvaltningens prestationer som länsstyrelsen på Åland producerar.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som befolkningsregistercentralen utför är

1) upprätthållande av befolkningsdatasystemet och säkerställande av att det fungerar,

2) förandet av registret över religionssamfund,

3) förandet av vigselrättsregistret, samt

4) handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen.

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som magistraterna utför är

1) inhämtande, registrering och kontroll av befolkningsdatasystemets uppgifter,

2) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd,

3) hindersprövning och förrättande av vigsel, samt

4) intyg över en ändring av postadressen som skall göras i båtregistret, förutsatt att ändringen inte medför att igenkänningstecknet för båten ändras.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är

1) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet,

2) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

3) befolkningsdatatjänster för den vetenskapliga forskningen,

4) befolkningsdatatjänster för samarbete i anslutning till upprätthållande och kontroll av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet,

5) utfärdande av enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet eller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv,

6) utdrag ur registret över religionssamfund,

7) intyg som avses i förordningen om vigselrättsregistret (421/1993),

8) bevis som avses i tryckfrihetslagen (1/1919),

9) bevis och intyg som avses i gruvförordningen (663/1965),

10) i vallagen (714/1998) avsedda utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister,

11) i ärvdabalken (40/1965) avsedd fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen,

12) i förordningen om båttrafik (817/1998) avsedda registerbevis,

13) beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamnet eller förnamnet, samt

14) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för i 1―3 punkten nämnda instanser än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom. uppbärs fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell eller avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer som befolkningsregistercentralen och magistraterna utför är

1) andra befolkningsdatatjänster än sådana som nämns i 3 §,

2) andra utbildnings- och konsulteringstjänster än sådana tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 14 punkten,

3) publikationsverksamhet,

4) andra än i 3 § avsedda kopior samt sändnings- och postningstjänster, samt

5) användning av lokaler och utrustning som är i befolkningsregistercentralens eller magistratens besittning.

Priserna på prestationer som nämns i denna paragraf fastställs på företagsekonomiska grunder.

5 §
Grunderna för avgifterna för vissa offentligrättsliga prestationer

För uppgifter om byggnader och lägenheter samt för uppgifter om byggnadsprojekt som utlämnas till kommunerna på annat sätt än via en teknisk förbindelse för förfrågning uppbärs endast databehandlingskostnaderna för utlämnandet av prestationen samt kapital- och räntekostnaderna för utarbetandet och upprätthållandet av datasystemen gällande datatjänsten.

Hos en myndighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet uppbärs för personuppgifter som utlämnats för upprätthållande av medlemsregister och särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter endast de i 1 mom. nämnda kostnaderna.

6 §
Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen och magistraterna har befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av de prestationer som de producerat, med undantag av de avgifter som nämns i den bifogade avgiftstabellen.

Befolkningsregistercentralen har dessutom befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifterna för och prissättningen av registerförvaltningens riksomfattande telefontjänster, med undantag av de telefontjänstavgifter som nämns i den bifogade avgiftstabellen.

7 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1999 och det gäller till utgången av 2000.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut av den 16 december 1998 om avgifterna för registerförvaltningens prestationer (1030/1998) jämte ändringar.

För en prestation som har beställts innan detta beslut har trätt i kraft uppbärs avgift enligt det avgiftsbeslut som gällde före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Som ett arrangemang under övergångsperioden enligt lagen om ändring av befolkningsdatalagen (615/1998) tillämpas till utgången av 1999 vid prissättningen av ändringsuppgifter som dagligen utlämnas ur befolkningsdatasystemet till sådana församlingar och kyrkliga samfälligheter inom den evangelisk-lutherska kyrkan som hör till det s.k. kyrknätet ett separat beslut som inrikesministeriet fattar år 1999.

För prestationer som levereras till en ovan i 3 § 1 mom. 1 punkten nämnd myndighet kan befolkningsregistercentralen och magi straterna fastställa avgifter som understiger de avgifter som nämns i den avgiftstabell som bifogas detta beslut, ifall en lägre avgift är särskilt motiverad till följd av att den tekniska totalreformen av befolkningsdatasystemet håller på att genomföras.

Helsingfors den 22 september 1999

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Överinspektör
Jukka Aalto

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.