904/1999

Given i Helsingfors den 17 september 1999

Förordning om ändring av 15 § förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

På föredragning av omsorgsministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

fogas till 15 § förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) sådant detta lagrum lyder delvis ändrad i förordning 1089/1996, ett nytt 5 mom. som följer:

15 §
Långvarig anstaltsvård

Innan avgiften för långvarig anstaltsvård bestäms skall det utredas om klienten innan anstaltsvården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande eller om klienten har minderåriga barn vars underhåll har varit helt eller delvis beroende av klientens inkomster. På basis av utredningen skall avgiften vid behov, med beaktande av 11 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), bestämmas vara lägre än avgiften enligt 1 mom. så, att underhållet av personen som har levt i gemensamt hushåll och de minderåriga barnen kan tryggas på behörigt sätt. I utredningen skall även beaktas vad som i 3 § 2 mom. lagen om underhåll för barn (704/1975) bestäms om föräldrarnas ansvar för kostnaderna för barnets utbildning efter det att barnet fyllt aderton år.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 september 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.