899/1999

Utfärdat i Helsingfors den 14 september 1999

Trafikministeriets beslut om persontaxor för taxibilar

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant det lyder i lagen av den 15 juli 1994 (662/1994), beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas i tillståndspliktig beställningstrafik som utförs med personbil. Detta beslut gäller inte ruttaxor och busstaxa, för vilka trafikministeriet utfärdar ett särskilt beslut.

Med detta beslut fastställs de högsta tillåtna taxorna för taxi- och invalidtaxitrafiken. Taxorna inkluderar mervärdesskatten.

2 §

Mätartaxan omfattar den i detta beslut nämnda grundavgiften, den på körsträckans längd baserade avgiften, väntetidsavgiften och den på körtiden baserade avgiften såvida körhastigheten är exceptionellt låg.

3 §

Som grundavgift får på vardagar under tiden 06.00―20.00, samt lördagar, dagar före kyrklig helg, dagen före självständighetsdagen och valborgsmässoaftonen för körningar som börjar under tiden 06.00― 16.00, uppbäras högst 21,00 mk. Övriga tider är grundavgiften högst 32,00 mk.

4 §

På basis av körsträckans längd uppbärs av passagerare en avgift som indelas i fyra taxeklasser beroende på antalet befordrade personer på följande sätt:

Taxa I: 1―2 personer 184,17 m
(5,43 mk/km)
Taxa II: 3―4 personer 153,38 m
(6,52 mk/km)
Taxa III: 5―6 personer 141,65 m
(7,06 mk/km)
Taxa IV: över 6 personer 131,58 m
(7,60 mk/km)

Då antalet befordrade personer fastställs räknas inte barn under 12 år. Två barn under 12 år räknas som en person.

I grundtaxan i varje taxeklass ingår en körsträcka som nämns ovan i taxetabellen.

Taxametern kan vara inställd på taxa III även i en bil vars registrerade personantal förutom föraren är fyra och en avgift enligt den nämnda taxan får uppbäras endast då antalet befordrade personer tillfälligt är fem.

Om befordran av en passagerare förutsätter en bil med vederbörlig handikapp- eller bårutrustning, får taxametern vara inställd på taxa III.

5 §

För väntetid får uppbäras 149,00 mk per timme vilket motsvarar 1,00 mk för en period av 24,16 sekunder.

Sker körningen till följd av trafikstockning eller annan liknande orsak så långsamt att ersättningen för väntetid skulle bli större än ersättningen på basis av körsträckan, får i stället för på körsträckan baserad avgift uppbäras väntetidsersättning.

Då returen från en körtur till taxistationen väsentligt försvåras i skärgårds- eller motsvarande specialförhållanden, får man med passageraren överenskomma om uppbäring av en särskild väntetids- eller inkvarteringsavgift.

Då befordran av en kund förutsätter användning av en bil med bårutrustning och att bårutrustningen måste installeras i bilen före transportuppdraget påbörjas, kan en väntetidsavgift uppbäras för hämtning och installering. Tiden för hämtning och installering kan vara högst 30 minuter.

6 §

Vid begagnande av bil som beställts minst två timmar innan avgångstid att sköta en transport kan en tilläggsavgift på högst 25 mk (förhandsbeställningsavgift) uppbäras av kunden. Denna tilläggsavgift kan inte uppbäras för regelbundna och upprepade förhandsbeställningar som har en kommun, ett kommunförbund, staten eller Folkpensionsanstalten som beställare, betalare eller ersättare av transporten.

Om befordran och eskortering av en passagerare förutsätter en bil med vederbörlig handikapp eller bårutrustning, kan en tilläggsavgift på högst 50 mk uppbäras av kunden.

7 §

För skrymmande föremål som inte hör till passagerarens sedvanliga reseeffekter samt för hundar, dock inte för ledarhund som åtföljer blind, får debiteras en tilläggsavgift på 10,00 mk.

8 §

Avgifterna och grunderna för dem skall vara synliga för passageraren.

9 §

Omkring stationen utformas ett ordinarie verksamhetsområde med en radie av 2,5 km. Även enhetliga verksamhetsområden kan utgöras vid behov.

Vid skötseln av transportuppdrag som avses i 6 § 2 mom. skall verksamhetsområdet vara det samma som vid normala taxitransporter.

På verksamhetsområdet sätts taxametern i gång hos kunden med precisering av antalet personer eller, då bilen står beställaren till förfogande, på beställningsplatsen. Då kunden beställer en taxibil till en adress utanför verksamhetsområdet, ställs taxametern till taxa I vid gränsen av området.

På verksamhetsområdet är taxametern i gång under transporttiden och utanför verksamhetsområdet på enkelriktad körtur eller under väntetiden.

Ifall antalet passagerare vid beställningsplatsen förutsätter en taxa högre än taxeklass I, har chauffören för returresans del rätt att nollställa mätaren och mäta avgiften enligt den taxa som passagerarantalet förutsätter.

Taxiföreningen skall anmäla till länsstyrelse och vederbörande polis om verksamhetsområdet som utgörs kring stationen samt dess gränser.

10 §

Avgiften som taxametern visar får uppbäras enbart då en av Fordonsförvaltningscentralen auktoriserad installations- och reparationsfirma eller besiktningsmannen har kontrollerat och plomberat taxametern för att visa den nya taxan.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 2 oktober 1999 och det skall tills vidare tillämpas i hela landet förutom på Åland.

Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut om persontaxor för taxibilar, utfärdat den 18 december 1997 (1333/1997).

Helsingfors den 14 september 1999

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.