877/1999

Given i Helsingfors den 28 maj 1999

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Konventionens ikraftträdande

Bestämmelserna i den i Rom den 24 juni 1995 ingångna Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §
Återlämnande av kulturföremål som olagligt förts ut ur stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

På återlämnande av sådana kulturföremål som finns i Finland och som olagligt förts ut ur en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas i stället för denna lag bestämmelserna i lagen om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1276/1994), till den del de gäller frågor som regleras i denna lag.

3 §
Skyddet för ägaren till ett stulet kulturföremål

Med stulet kulturföremål avses i denna lag ett i artikel 2 i konventionen avsett kulturföremål som har avhänts ägaren till följd av stöld, rån, utpressning, förskingring eller något annat med dessa jämförbart brott eller som någon olagligt har fått i sin besittning genom lösgöring, utgrävning eller fynd av fornföremål, oberoende av var föremålet har funnits.

I fråga om skyddet för ägaren till ett stulet kulturföremål, återlämnande av föremålet till ägaren och förfarandet i samband med återlämnandet gäller vad som bestäms i artiklarna 3, 4 och 8 i den konvention som nämns i 1 §. De bestämmelser som gäller ägaren skall på motsvarande sätt tillämpas även på den som med stöd av panträtt, nyttjanderätt eller någon annan rätt är berättigad att ha föremålet i sin besittning.

4 §
Erkännande och verkställighet i Finland av beslut som givits i konventionsstaterna om återlämnande av stulna kulturföremål

Ett beslut som givits av en domstol i en främmande stat om återlämnande av ett stulet kulturföremål skall erkännas och verkställas i Finland, om det särskilt har bestämts eller överenskommits om detta.

5 §
Rätten till ersättning för en rättsinnehavare i god tro

När det bestäms att ett stulet kulturföremål skall återlämnas till ägaren, är den som i god tro har erhållit äganderätt, panträtt, nyttjanderätt eller någon annan rätt till det stulna kulturföremålet berättigad till skälig ersättning för återlämnandet av föremålet och förlusten av sin rätt i enlighet med artikel 4 i konventionen.

Om ersättningsbeloppet enligt någon lag som i övrigt skall tillämpas på fallet är lägre än vad som anges i artikel 4 i konventionen, eller om ägaren enligt en sådan lag har rätt att återfå föremålet utan ersättning, skall detta iakttas.

6 §
Rätten till ersättning för den som innehar ett olagligt exporterat kulturföremål

Den som efter att ett kulturföremål har exporterats olagligt har erhållit äganderätt eller någon annan rätt till föremålet, har enligt artikel 6 i konventionen för den eventuella skada eller olägenhet som återlämnandet av föremålet förorsakar rätt till skälig ersättning av den konventionsstat som framställt anspråket på återlämnande, förutsatt att personen i fråga inte då äganderätten eller den andra rätten erhölls visste eller rimligen borde ha vetat att föremålet olagligt hade förts ut från en konventionsstats territorium.

7 §
Behörig domstol i mål som gäller återlämnande av olagligt exporterade kulturföremål

Ansökan om återlämnande av ett olagligt exporterat kulturföremål behandlas av den tingsrätt inom vars domkrets föremålet finns eller inom vars domkrets sökandens motpart är bosatt eller har sin hemort eller vid vilken det annars är lämpligt att behandla målet.

8 §
Central myndighet

Justitieministeriet har till uppgift att i samarbete med behöriga myndigheter

1) ta emot anmodanden som gjorts med stöd av den konvention som nämns i 1 § och som gäller kulturföremål som olagligt exporterats från andra konventionsstaters territorium samt att tillställa den behöriga tingsrätten dessa,

2) tillhandahålla annan rättshjälp i frågor som gäller kulturföremål som olagligt exporterats från andra konventionsstaters territorium,

3) till domstolar eller andra behöriga myndigheter i andra konventionsstater sända anmodanden gällande kulturföremål som olagligt förts ut ur Finland,

4) vidta andra behövliga åtgärder som hör till tillämpningsområdet för den konvention som nämns i 1 § i denna lag.

9 §
Säkringsåtgärder

Den tingsrätt som avses i 7 § kan för att säkerställa återlämnandet av ett kulturföremål som olagligt förts ut från en annan stats territorium bestämma att föremålet beläggs med kvarstad eller vidta andra säkringsåtgärder så som bestäms i 7 kap. rättegångsbalken.

Ansökan om säkringsåtgärder kan göras av justitieministeriet eller den stat varifrån föremålet har förts ut olagligt. Säkringsåtgärderna förfaller om en ansökan enligt 7 § inte har gjorts inom två månader efter beslutet om att säkringsåtgärder skall vidtas.

10 §
Återlämnande av olagligt exporterade kulturföremål till stater som inte är parter i konventionen

Genom förordning kan föreskrivas att ett kulturföremål, som olagligt har förts ut ur en stat som är part i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom (FördrS ) men som inte är part i den konvention som avses i denna lag, skall återlämnas till vederbörande stat enligt vad som bestäms i denna lag.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om tillämpning och verkställighet av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på kulturföremål som har stulits innan denna lag träder i kraft och inte heller på återlämnande av sådana olagligt exporterade kulturföremål som olagligt har förts ut ur en annan konventionsstat innan konventionen har trätt i kraft mellan denna konventionsstat och Finland.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 185/1998
KuUB 18/1998
RSv 300/1998

Helsingfors den 28 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.