874/1999

Given i Helsingfors den 27 augusti 1999

Förordning om ändring av 19 och 22 a § förordningen om utredande av dödsorsak

På föredragning av omsorgsministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 21 december 1973 om utredande av dödsorsak (948/1973) 19 § 1 mom. och 22 a §, sådana de lyder i förordning 99/1998, som följer:

19 §

Efter att ha utrett dödsorsaken skall läkaren skriva ut en dödsattest och utfärda begravningstillstånd till den som har meddelat att han sköter den avlidnes begravning.


22 a §

Begravningen får förrättas när begravningstillståndet eller dödsfallsredogörelsen har tillställts ägaren till den begravningsplats där den avlidne skall begravas eller då uppgiften om dödsfallet har registrerats i befolkningsdatasystemet. Ägaren till begravningsplatsen skall omedelbart efter begravningen anmäla tiden för begravningen och begrav ningsplatsen till magistraten. Om den avlidne har kremerats, skall likväl ägaren till krematoriet anmäla när och var kremeringen har ägt rum. Anmälan skall göras till den magistrat inom vars verksamhetsområde personen hade hemkommun vid sin död eller, om uppgiften om hemkommun saknas, till magistraten på dödsorten. Om personen vid sin död var medlem in en församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet, skall de anmälningar som avses i denna paragraf emellertid göras till församlingen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Helsingfors den 27 augusti 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.