856/1999

Given i Helsingfors den 27 augusti 1999

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 16 § 2 mom., 17 §, 18 § 1 mom., 19, 20 och 22 §, 23 § 2 mom., 24 § och 25 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 2 mom. i förordning 133/1998, 17 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 642/1996, 1323/1996 och 221/1997, 18 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i nämnda förordning 1323/1996, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 221/1997 och 133/1998 samt i förordning 791/1997, 20 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 133/1998, 22 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 1323/1996 och 221/1997 samt 23 § 2 mom., 24 § och 25 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda förordning, som följer:

16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

länsrätterna

Ålands förvaltningsdomstol

vattenöverdomstolen

tingsrätterna

jorddomstolarna

vattendomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

riksåklagarämbetet

de statliga rättshjälpsbyråerna

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

fångvårdsväsendets fängelser och öppna anstalter, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningscentral

Kriminalvårdsföreningen

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

rättsregistercentralen

centralen för undersökning av olyckor

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

Sametinget.

17 §

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) kommunindelningen och den övriga allmänna administrativa indelningen samt samordning av de administrativa indelningarna,

2) det allmänna utvecklandet av regionalförvaltningen,

3) det allmänna utvecklandet av statens lokalförvaltning,

4) dataförvaltningssamarbetet mellan statsförvaltningen och kommunalförvaltningen,

5) dataförvaltningssamarbetet inom regionalförvaltningen,

6) den allmänna ledningen av och tillsynen över länsstyrelserna samt övriga ärenden som gäller länsstyrelserna, till den del de inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

7) häradsförvaltningen,

8) folkbokföringen,

9) Finlands flagga och Finlands vapen,

10) kommunalförvaltningen,

11) kommunalekonomin,

12) den kommunala pensionsanstalten,

13) kommunala arbetsmarknadsverket,

14) Kommunernas garanticentral,

15) regionutvecklingen och samordning av de därmed förknippade programmen samt av planeringen och genomförandet av dessa program,

16) samordning av frågor som berör skärgården,

17) allmän ordning och säkerhet,

18) polisförvaltningen,

19) finskt pass, om ärendet inte hör till utrikesministeriet, och identitetskort,

20) utlämning av brottslingar mellan Finland och de övriga nordiska länderna,

21) bevakningsföretagsverksamhet och inkvarteringsrörelsernas resandekort,

22) verksamhetsformer, förströelseanordningar och penninginsamlingar som grundar sig på lotterilagstiftningen,

23) verksamhetsformer i enlighet med lagstiftningen om skjut- och eggvapen,

24) offentliga tillställningar,

25) verksamhetsformer i enlighet med lagstiftningen om ordningsvakter,

26) inresor till och utresor från landet samt övervakningen av in- och utresor,

27) finskt medborgarskap,

28) utlänningars vistelse i landet samt fastställande av behovet av flyktingstatus och behovet av annat internationellt beskydd, om inte ärendet hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

29) räddningsväsendet,

30) gränsbevakningen,

31) konventioner som baserar sig på bestämmelserna i VI avdelningen i fördraget om Europeiska unionen och andra internationella förpliktelser till den del de gäller inrikes frågor, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter.

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör dessutom

länsstyrelserna

befolkningsregistercentralen

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna,

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

rörliga polisen

polisyrkeshögskolan

polisskolan

polisens teknikcentral

Räddningsinstitutet

statens försöksnödcentraler

brandskyddsfonden

utlänningsverket

gränsbevakningsväsendet.

18 §

Till försvarsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) rikets försvar, den allmänna försvarsberedskapen och försvarstillstånd,

2) övervakning av rikets territorium och tryggandet av dess territoriella integritet,

3) försvarsmaktens sammansättning och organisation samt utrustning, utbildning och underhåll,

4) värnplikt och frivillig militärtjänst för kvinnor,

5) den militära rättsvården, till den del ärendet inte hör till justitieministeriets verksamhetsområde,

6) polisverksamheten inom försvarsmakten,

7) hälsovården samt den sociala verksamheten inom försvarsmakten,

8) skogshushållning och miljövård inom verksamhetsområdet,

9) fredsbevarande verksamhet,

10) militär luftfart och sjöfart,

11) export av försvarsmateriel,

12) stödande av det frivilliga försvarsarbetet.


19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) den ekonomiska politiken och finanspolitiken,

2) den offentliga ekonomin,

3) den allmänna styrningen och samordningen av statens verksamhets- och ekonomiplanering, ramförfarandet och budgeten,

4) de allmänna grunderna gällande förvaltning, användning och överlåtelse av statens egendom samt övriga grunder för ekonomiförvaltningen,

5) avgiftsbelagd statlig verksamhet och de allmänna grunderna för avgifterna,

6) statens betalningsrörelse och betalningsberedskap,

7) statens fonder, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

8) de allmänna systemen för statens och dess ämbetsverks, affärsverks och andra inrättningars samt fonders räkenskaper, bokslut och övriga redovisningsväsende samt revisionen av räkenskaper och hushållning,

9) beskattning och tullar, om inte ärendet gällande tullar hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) fördrag med främmande stater om beskattning och tullsamarbete samt övriga internationella förpliktelser som gäller beskattning och tullsamarbete, om dessa inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,

11) den allmänna styrningen och övervakningen av statens upplåning och statsskulden, medelsanskaffning som sker genom värdepapperisering samt statsborgen, statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser,

12) myntväsendet och betalningssystemet samt valutalagstiftningen,

13) kreditinstitutsverksamheten, värdepappersmarknaden samt options- och terminsmarknaden och de handels- och clearingsystem som har samband med dem, fondbolag, pantlåneinrättningar och andelslag som bedriver sparkasseverksamhet,

14) kapitalrörelserna, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

15) begränsning av användningen av indexvillkor i avtal,

16) verksamhetslinjerna för utvecklande av förvaltningen, den allmänna organiseringen av förvaltningen samt det allmänna utvecklandet av förvaltningens styrning och funktioner,

17) statens kommittéväsende,

18) det allmänna utvecklandet av de statliga affärsverken samt allmänna bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som gäller affärsverken,

19) styrning och samordning av databehandlingen inom statsförvaltningen, av utvecklandet av dataförvaltningen och av datasäkerheten samt främjande av informationssamhällets utveckling,

20) statens statistikväsende,

21) statens arbetsgivar- och personalpolitik, personalens rättsliga ställning, den allmänna organiseringen av pensioner och övriga anställningsvillkor, statens arbetsmarknadspolitik och arbetsgivarverksamheten på centralnivå,

22) den centrala tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamheten vid statens ämbetsverk och inrättningar,

23) fastställandet av villkoren i tjänsteförhållande i de fall då ärendet inte omfattas av ett ämbetsverks behörighet samt fastställandet av anställningsvillkoren för verkställande direktörer i tjänsteförhållande vid statens affärsverk,

24) allmän effektivering av användningen av statens personalresurser,

25) överföringen av en tjänst till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums förvaltningsområde och överföringen av anslag för att användas av ett sådant ämbetsverk, om ärendet inte hör till statsrådets kanslis verksamhetsområde,

26) statens husbyggnadsverksamhet, statens fastighetsförmögenhet samt anskaffning och underhåll av ämbetslokaler, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde, fastställande av fastighetsenheter samt den allmänna styrningen av anskaffningen av lokaliteter för statens ämbetsverk och inrättningar och byggnadsmark för staten samt av användningen av lokaliteterna och byggnadsmarken,

27) Internationella Valutafonden, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Europeiska investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken och Nordiska miljöfinansieringsbolaget samt Europeiska revisionsrätten,

28) Finlands Bank,

29) statens säkerhetsfond och Jubileumsfonden för Finlands självständighet,

Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

statens revisionsverk

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

Centralen för förvaltningsutveckling

Statens fastighetsverk

Ab Myntverket i Finland

Oy Edita Ab

Engel-Koncernen Ab

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Leonia Abp

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Abp

Sponda Oyj

Solidium Oy

Tietokarhu Ab

Yrityspankki SKOP Oyj

Kapiteeli Oy.

20 §

Till undervisningsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) de allmänna betingelserna för utbildnings-, kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet samt vetenskaplig verksamhet,

2) den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund,

3) grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt övrig allmänbildande utbildning,

4) yrkesutbildning, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

5) vuxenutbildning,

6) yrkeshögskolestudier,

7) universitetsväsendet,

8) den vetenskapliga forskningen,

9) arkivväsendet,

10) examensnämnderna för examina i finska och svenska språket,

11) ärenden som gäller auktoriserade translatorer,

12) studiestöd,

13) konst,

14) det allmänna biblioteksväsendet,

15) museiväsendet,

16) mediekultur, kulturarvet samt övriga uppgifter som har samband med detta område,

17) upphovsrätt,

18) gymnastik och idrott,

19) ungdomsarbete,

20) tillsammans med arbetsministeriet förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska förhållanden.

Till undervisningsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

universiteten

yrkeshögskolorna

utbildningsstyrelsen och de statliga läroinrättningar som hör till dess verksamhetsområde

studentexamensnämnden

centret för internationellt personutbyte

besvärsnämnden för studiestöd

Finlands Akademi

forskningscentralen för de inhemska språken

Institutet för Ryssland och Östeuropa

arkivverket

Depåbiblioteket

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna

biblioteket för synskadade

museiverket

statens konstmuseum

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Finlands filmarkiv

statens filmgranskningsbyrå

statens filmnämnd

ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse

Oy Veikkaus Ab

CSC-Tieteellinen laskenta Oy

FTP International Oy.

22 §

Till trafikministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) vägtrafik och fordon som används på väg,

2) järnvägar och järnvägstrafik,

3) civil luftfart samt flygplatser,

4) sjöfarten och övrig sjötrafik samt hamnar, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

5) trafikleder,

6) transport av farliga ämnen,

7) trafiklogistik, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

8) miljöfrågor inom trafiken, om de inte hör till miljöministeriets verksamhetsområde,

9) havsforskningen,

10) vädertjänsten samt atmosfärundersökningar och andra geofysikaliska undersökningar i samband därmed,

11) televerksamhet och telekommunikation,

12) allmänna datanät,

13) radio- och televisionsverksamhet,

14) postverksamhet,

15) stödande av pressen med statliga medel, till den del ärendet inte hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde,

16) fördrag som sluts med främmande stater om väg- och järnvägstrafik, civil luftfart, meteorologi och havsforskning, sjöfart och annan sjötrafik samt kommunikation och postväsen samt andra internationella förpliktelser som gäller dessa ärenden, om dessa fördrag och förpliktelser inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter.

Till trafikministeriets verksamhetsområde hör dessutom

vägverket

sjöfartsverket

havsforskningsinstitutet

Luftfartsverket

meteorologiska institutet

Teleförvaltningscentralen

Banförvaltningscentralen

fordonsförvaltningscentralen

Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Raskone Oy

Finlands Bilbesiktnings Ab

Sonerakoncernen Abp

Posti-yhtymä Oy

Rundradion Ab

VR-Group Ab

Finnair Abp

Trafikskyddet.

23 §

Till handels- och industriministeriets verksamhetsområde hör dessutom

Konsumentverket

konsumentklagonämnden

konkurrensverket

livsmedelsverket

patent- och registerstyrelsen

konsumentforskningscentralen

mätteknikcentralen

geologiska forskningscentralen

säkerhetsteknikcentralen

statens tekniska forskningscentral

teknologiska utvecklingscentralen

centralen för turistfrämjande

försvarsekonomiska planeringskommissionen

Försörjningsberedskapscentralen

elmarknadscentralen

statens kärnavfallshanteringsfond.

24 §

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) utkomstskydd,

2) försäkringsverksamhet, förmedling av försäkringar samt försäkringsinspektion,

3) socialservice och hälsovårdsservice,

4) läkemedelsförsörjning,

5) rehabilitering,

6) främjande av hälsa och social välfärd samt förebyggande av sjukdomar och sociala problem,

7) alkohol-, narkotika- och tobaksärenden,

8) hälsoskydd och övervakning av strålskador,

9) övervakning av kemikalier, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) genteknologisk kontroll, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) företagshälsovård,

12) arbetarskydd och skogsavlöning,

13) fördrag som ingås med främmande stater om socialskydd samt sjukvård och hälsovårdsbranschen i övrigt liksom även andra internationella förpliktelser som gäller socialskydd, sjukvård och hälsovårdsbranschen i övrigt, om dessa fördrag och förpliktelser inte är förknippade med betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter,

14) jämställdhet mellan kvinnor och män.

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

folkhälsoinstitutet

läkemedelsverket

social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

strålsäkerhetscentralen

prövningsnämnden

rättsskyddscentralen för hälsovården

institutet för arbetshygien

arbetarskyddets distriktsförvaltning

arbetslöshetsnämnden

jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå

folkpensionsanstalten

Försäkringsinspektionen

Alkon kauppa Oy

Alko Ab

arbetarskyddsfonden

utbildnings- och avgångsbidragsfonden

arbetslöshetsförsäkringsfonden.

25 §

Till arbetsministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) anställningsförhållande, arbetstid, systemen för medbestämmande i arbetslivet och andra arbetsmiljöfrågor samt kollektivavtal,

2) medling i arbetstvister,

3) service- och studieverksamhet för sjömän,

4) yrkesvägledning,

5) arbetsförmedling,

6) arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

7) arbetskraftens internationella rörlighet, inflyttning av utländsk arbetskraft samt övervakning i samband därmed,

8) sysselsättning och arbetslöshet,

9) ordnande av allmänna arbeten för att främja sysselsättningen, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

10) lönegaranti,

11) flyktingfrågor, till den del ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde, mottagning av asylsökande samt åtgärder för att främja invandrarnas placering i samhället,

12) emigration och återflyttning,

13) civiltjänst och reglering av användningen av arbetskraften samt arbetsplikt,

14) konventioner som ingås inom ramen för Internationella arbetsorganisationen,

15) tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet styrning av övervakningen av de ärenden angående anställningsförhållanden som avses i 1 punkten,

16) tillsammans med undervisningsministeriet förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska förhållanden.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1999.

Helsingfors den 27 augusti 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsministerns ställföreträdare, Minister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.