830/1999

Given i Helsingfors den 28 juli 1999

Lag om ändring av 23 § befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) en ny 23 § i stället för den 23 § som upphävts genom lag 202/1994 som följer:

23 §
Förfarande vid ansökan om certifikat

Befolkningsregistercentralen kan på sökandens begäran utfärda certifikat för elektroniska identitetskort som avses i lagen om identitetskort (829/1999) samt för andra kort eller tekniska anordningar som används för elektronisk kommunikation.

Ansökan om certifikat som Befolkningsregistercentralen utfärdar för elektroniska identitetskort som avses i lagen om identitetskort skall personligen inlämnas till polisinrättningen i ett härad. Polisinrättningen utför därefter en identifiering av sökanden.

Ansökan om certifikat för kort som används vid elektronisk kommunikation inom social- och hälsovården samt annat socialskydd skall personligen inlämnas till Folkpensionsanstalten, som utför en identifiering av sökanden. Närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan om och utfärdande av kort inom social- och hälsovården och om de certifikat som utfärdas för dessa kort meddelas särskilt.

I fråga om sådana certifikat för elektronisk kommunikation inom förvaltningen som utfärdas för andra än i 2 och 3 mom. avsedda kort eller tekniska anordningar kan Befolk- ningsregistercentralen med en annan myndighet, ett företag eller en sammanslutning komma överens om att ansökan personligen kan inlämnas till denna myndighet, detta företag eller denna sammanslutning för vidarebefordran till Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen skall härvid säkerställa att den som tar emot ansökan iakttar de krav som i personuppgiftslagen (523/1999) ställs på behandlingen av personuppgifter.

Den som tar emot ansökan skall identifiera sökanden med hjälp av en gällande, av polisen utfärdad handling som styrker identiteten och med hjälp av en kontroll av personens uppgifter i befolkningsdatasystemet på det sätt som närmare bestäms genom förordning. Om sökanden inte har någon sådan av polisen utfärdad i förordning närmare angiven handling varav identiteten framgår eller om det finns andra särskilda skäl för att säkerställa identifieringen, utförs den identifiering som hänför sig till ansökan av polisen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 18/1999
FvUB 2/1999
RSv 14/1999

Helsingfors den 28 juli 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.