829/1999

Given i Helsingfors den 28 juli 1999

Lag om identitetskort

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Identitetskort

Polisen utfärdar på ansökan intyg över identiteten (identitetskort) för finska medborgare samt för utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) och som har införts i befolkningsdatasystemet samt vilkas identitet har kunnat konstateras på ett tillförlitligt sätt.

Polisen kan på sökandens begäran utfärda ett identitetskort som innehåller den tekniska del som behövs vid elektronisk kommunikation (elektroniskt identitetskort). Med hjälp av det elektroniska identitetskortet kan en person verifieras vid certifierad elektronisk kommunikation. Med hjälp av ett elektroniskt identitetskort kan en person dessutom vid behov underteckna handlingar och meddelanden med elektronisk signatur och kryptera dem.

Polisen utfärdar på ansökan i 1 och 2 mom. avsedda identitetskort för minderåriga, om den minderåriges vårdnadshavare ger sitt samtycke därtill. Har den minderårige flera än en vårdnadshavare och kan någon av dem på grund av resa eller sjukdom eller av annat motsvarande skäl inte ge sitt samtycke och skulle dröjsmål med avgörandet medföra oskäligt men, behövs denna vårdnadshavares samtycke inte. Polisen kan utan samtycke av vårdnadshavarna på ansökan för en minderårig person utfärda ett i 1 mom. avsett identitetskort som dock inte kan användas som resedokument.

Polisen kan av särskilda skäl utfärda identitetskort för en bestämd tid (temporärt identitetskort). Temporärt identitetskort kan av särskilda skäl även utfärdas för utlänningar som inte har hemkommun i Finland.

Vad som nedan bestäms om identitetskort gäller även elektroniska identitetskort och temporära identitetskort, om inte något annat bestäms särskilt.

2 §
Identitetskortets innehåll

På identitetskortet antecknas släktnamn och förnamn, uppgift om kön, personbeteckning, den dag identitetskortet utfärdats och sista giltighetsdag, uppgift om den myndighet som utfärdat identitetskortet, kortets nummer och i fråga om finska medborgare uppgift om nationalitet. På identitetskortet finns dessutom kortinnehavarens fotografi och namnteckning.

På ett identitetskort som utan vårdnadshavarnas samtycke utfärdas för en minderårig antecknas dessutom uppgift om att handlingen inte kan användas som resedokument.

3 §
Det elektroniska identitetskortets innehåll

För elektroniska identitetskort kan utfärdas certifikat för användning av korten vid elektronisk kommunikation inom förvaltningen. Certifikaten utfärdas av Befolkningsregistercentralen. I 23 § befolkningsdatalagen (507/1993) finns bestämmelser om ansökningsförfarandet vid utfärdande av certifikat.

På det elektroniska identitetskortet finns, utöver vad som bestäms i 2 §, certifikatets datainnehåll enligt 20 § befolkningsdatalagen, sådana uppgifter för identifiering av kortinnehavaren som förutsätts vid användningen av elektroniska identitetskort samt nödvändiga tekniska uppgifter. På det elektroniska identitetskortet antecknas även uppgift om utfärdaren av certifikaten.

På det elektroniska identitetskortet kan på kortinnehavarens begäran registreras tekniska tillämpningar eller uppgifter för olika användningsändamål.

4 §
Elektroniskt identitetskort för den som är anställd hos en myndighet

På en statlig eller kommunal myndighets begäran kan på ett elektroniskt identitetskort som utfärdas för en anställd registreras information som behövs för skötseln av den anställdes uppgifter. Denna information är giltig så länge som skötseln av uppgifterna varar.

5 §
Identitetskortets giltighetstid

Identitetskortet gäller tio år. Ett elektroniskt identitetskort gäller tre år. Ett temporärt identitetskort utfärdas för högst fyra månader.

6 §
Utfärdande av identitetskort och skyldighet att lämna uppgifter

Identitetskort utfärdas av polisinrättningen i ett härad på skriftlig ansökan. Sökanden skall personligen lämna in ansökan om identitetskort. Ett elektroniskt identitetskort skall även avhämtas personligen.

Den som utfärdar ett elektroniskt identitetskort skall för sökanden klargöra vilka konsekvenser en eventuell indragning av kortet har.

När polisen ger ut ett nytt identitetskort förfaller beslutet om utfärdande av ett tidigare identitetskort och det sistnämnda identitetskortet upphör att gälla. Om sökanden har det tidigare identitetskortet i sin besittning skall detta härvid överlämnas till polisen.

7 §
Förutsättningar för indragning av identitetskort

Ett identitetskort dras in om den som kortet utfärdats för anhåller därom. Ett identitetskort som utfärdats för en minderårig och vars utfärdande förutsätter samtycke av vårdnadshavarna dras in också om en vårdnadshavare återtar sitt samtycke.

Ett identitetskort kan dras in om

1) det har blivit fördärvat eller om anteckningarna på kortet har ändrats,

2) det har förkommit eller stulits,

3) det obehörigen används av någon annan än den som det har utfärdats för, eller

4) de i 3 § 2 mom. avsedda uppgifterna på ett elektroniskt identitetskort har ändrats.

8 §
Indragning av identitetskort

Ett identitetskort dras in av den myndighet som utfärdat kortet eller av polisinrättningen i det härad till vilket kortinnehavarens hemkommun hör. De i 3 och 4 § avsedda uppgifter och tillämpningar som finns på ett elektroniskt identitetskort kan efter indragningen inte längre användas.

Den myndighet som drar in identitetskortet skall för kortinnehavaren klargöra vilka konsekvenser indragningen har.

9 §
Förutsättningar för omhändertagande av identitetskort

Ett identitetskort skall tillvaratas av polisen när beslut om indragning av identitetskortet har fattats.

Ett identitetskort kan omhändertas tillfälligt innan beslut om indragning har fattats, om det föreligger sådana förutsättningar för indragning som avses i 7 § 2 mom. 1, 3 eller 4 punkten.

10 §
Omhändertagande av identitetskort

Ett identitetskort omhändertas av den myndighet som dragit in identitetskortet eller på denna myndighets begäran av polisen eller en passkontrollör.

I det fall som avses i 9 § 2 mom. får ett identitetskort omhändertas av en anhållningsberättigad tjänsteman. Även någon annan än en anhållningsberättigad polisman eller en passkontrollör kan tillvarata ett identitetskort i syfte att överlämna det till en anhållningsberättigad tjänsteman. Ett omhändertaget identitetskort skall utan dröjsmål tillställas den myndighet som utfärdat identitetskortet.

För omhändertagande av identitetskort kan kroppsvisitation företas.

11 §
Förstörande av identitetskort

Om ett identitetskort inte har avhämtats inom ett år efter det att kortet utfärdades, kan det förstöras. Härvid förfaller beslutet att utfärda identitetskortet.

Polisen skall förstöra tidigare identitetskort som överlämnats till polisen enligt 6 § 3 mom.

Polisen skall förstöra identitetskort som dragits in enligt 8 §.

12 §
Avgift för identitetskort

För identitetskort uppbärs en avgift som överensstämmer med grunderna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

13 §
Befolkningsregistercentralens ansvar för riktigheten av de uppgifter som registrerats på ett elektroniskt identitetskort

Befolkningsregistercentralen svarar endast för de uppgifter på ett elektroniskt identitetskort som den har registrerat på kortet.

14 §
Identitetskortsregister

Polisen för ett register över identitetskort (identitetskortsregister).

Om identitetskortsregistret bestäms närmare i lagen om polisens personregister (509/1995).

Befolkningsregistercentralen för i enlighet med 22 § befolkningsdatalagen ett register över certifikat som används vid elektronisk kommunikation.

15 §
Ändringssökande

Ändring i ett förvaltningsbeslut som fattats med stöd av denna lag kan sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett identitetskort kan omhändertas utan hinder av att ändring har sökts i ett beslut om indragning av identitetskortet.

16 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning kan närmare bestämmelser utfärdas om förfarandet vid ansökan om identitetskort.

Inrikesministeriet fastställer formuläret för identitetskort och för den ansökningsblankett som skall användas då identitetskort utfärdas.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

Identitetskort som före den 1 mars 1999 utfärdats med stöd av förordningen om identitetskort (867/1990) gäller till den 31 december 2002 och identitetskort som beviljats den 1 mars 1999 eller därefter den tid som anges på identitetskortet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 18/1999
FvUB 2/1999
RSv 14/1999

Helsingfors den 28 juli 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.