828/1999

Utfärdat i Helsingfors den 28 juli 1999

Inrikesministeriets beslut om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka utlänningsverket uppbär en fast handläggningsavgift enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut är ansökningar som gäller:

1) annat uppehållstillstånd än de som nämns nedan i 2 och 3 §,

2) annat arbetstillstånd än de som nämns nedan i 2 §,

3) nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit, samt

4) intyg som utfärdas på begäran.

2 §
Flera mydigheters prestationer av samma slag

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka utlänningsverket uppbär en fast handläggningsavgift enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut är ansökningar som gäller:

1) uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till utlänningsverket för avgörande,

2) arbetstillstånd som överförts från den lokala polisen till utlänningsverket för avgörande,

3) förlängning av giltighetstiden för uppe-hållstillstånd eller arbetstillstånd,

4) överföring av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd till ett annat resedokument,

5) främlingspass eller resedokument för flykting,

6) förlängning av giltighetstiden för främlingspass eller resedokument för flykting, samt

7) visum.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs ett nedsatt självkostnadspris

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka utlänningsverket av sociala eller humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal uppbär en fast handläggningsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut är ansökningar som gäller

1) erhållande av medborgarskap på ansökan,

2) erhållande av medborgarskap genom anmälan,

3) svar på förfrågan som gäller medborgarskap,

4) uppehållstillstånd som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5) uppehållstillstånd på grund av familjeband för en familjemedlem eller en annan anhörig till en i Finland bosatt finsk medborgare eller medborgare i ett annat nordiskt land,

6) uppehållstillstånd på grund av familjeband för en familjemedlem till en utlänning med uppehållstillstånd av permanent karaktär eller permanent uppehållstillstånd,

7) uppehållstillstånd på grund av familjeband för en familjemedlem till en person som tillfälligt vistas minst ett år i landet, samt

8) uppehållstillstånd för studerande.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgift uppbärs inte för ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd av en person som tas emot i Finland:

1) som flykting,

2) på grund av behov av skydd, eller

3) av vägande humanitära skäl.

Avgift uppbärs inte heller av familjemedlemmar eller en annan anhörig till personer som avses i punkterna 1―3 ovan som har fått uppehålls- eller arbetstillstånd på grund av familjeband.

För ansökan om uppehållstillstånd uppbärs inte avgift, om ansökan gäller ett barn som är medsökande och som använder en förälders resedokument och som antecknas i förälderns uppehållstillstånd.

5 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifterna till staten för vilka utlänningsverket på företagsekonomiska grunder uppbär antingen en fast avgift eller en avgift som bestäms särskilt från fall till fall är följande prestationer:

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ämbetsverket med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikations- och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter och tjänster,

7) användning av lokaler och anordningar som är i ämbetsverkets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter, samt

9) expediering och postning av handlingar och annat material på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som uppbärs för materialet.

6 §
Utlänningsverkets behörighet

Utlänningsverket har behörighet i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av verkets prestationer med undantag av de avgifter som finns upptagna i avgiftstabellen i bilagan.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 augusti 1999 och gäller tills vidare. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut av den 4 augusti 1998 om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer (601/1998).

Helsingfors den 28 juli 1999

Minister
Martti Korhonen

Äldre regeringssekreterare
Riitta Koponen

Bilaga

UTLÄNNINGSVERKETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Prestation Avgift Grund
PRESTATIONER TILL SJÄLVKOSTNADSVÄRDE
Det första uppehållstillståndet, annat än nedan nämnda 800 mk 1 §, 1 mom./1
Det första arbetstillståndet 800 mk 1 §, 1 mom./2
Nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 460 mk 1 §, 1 mom./3
Intyg som utfärdas på begäran 100 mk 1 §, 1 mom./4
FLERA MYNDIGHETERS PRESTATIONER AV SAMMA SLAG
Uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till utlänningsverket för avgörande 500 mk 2 §, 1 mom./1
Arbetstillstånd som överförts från den lokala polisen till utlänningsverket för avgörande 200 mk 2 §, 1 mom./2
Förlängning av uppehållstillstånd 500 mk 2 §, 1 mom./3
Förlängning av arbetstillstånd 200 mk 2 §, 1 mom./3
Överföring av uppehålls- eller arbetstillstånd till ett annat resedokument per tillstånd 80 mk 2 §, 1 mom./4
Främlingspass eller resedokument för flykting
― giltighetstid högst ett år 220 mk 2 §, 1 mom./5
― giltighetstid över ett år 200 mk 2 §, 1 mom./5
Förlängning av giltighetstiden för främlingspass eller resedokument för flykting 80 mk 2 §, 1 mom./6
Engångsvisum 360 mk 2 §, 1 mom./7
Genomresevisum 120 mk 2 §, 1 mom./7
PRESTATIONER TILL NEDSATT SJÄLVKOSTNADSVÄRDE
Medborgarskap på ansökan 2 000 mk 3 §, 1 mom./1
Medborgarskap genom anmälan 500 mk 3 §, 1 mom./2
Förfrågan som gäller medborgarskap 200 mk 3 §, 1 mom./3
Uppehållstillstånd som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 130 mk 3 §, 1 mom./4
Uppehållstillstånd på grund av familjeband
― familjemedlem eller annan anhörig till en i Finland bosatt finsk medborgare eller medborgare i något annat nordiskt land 400 mk 3 §, 1 mom./5
― familjemedlem till en utlänning som vistas i landet med uppehållstillstånd av permanent karaktär eller permanent uppehållstillstånd 400 mk 3 §, 1 mom./6
― familjemedlem till en person som tillfälligt vistas i landet 400 mk 3 §, 1 mom./7
Uppehållstillstånd på grund av studier 400 mk 3 §, 1 mom./8
SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT

En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det avgiften påfördes yrka på rättelse hos utlänningsverket. Ändring i beslutet av den som avgjort rättelseyrkandet får sökas genom besvär hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått kännedom om beslutet på rättelseyrkandet. (11 § lagen om ändring av lagen om grunderna för avgifter till staten 961/1998)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.