825/1999

Utfärdat i Helsingfors den 21 juli 1999

Handels- och industriministeriets beslut om formerna för meddelanden i anslutning till utredningen av handeln med el

Handels- och industriministeriet har med stöd av 16 d § elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 332/1998, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut angivna former för meddelanden tillämpas på de anmälningar som nämns i 7 § handels- och industriministeriets beslut om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el (602/1998).

2 §
Former för meddelanden

Anmälningar enligt 3 § 2 och 4 mom. i det beslut av handels- och industriministeriet som nämns i 1 § skall göras i enlighet med meddelandet Extended DELFOR D.95B, som har godkänts av Ediel Nordic Forum, den 8.3.1998 uppdaterade versionen 1.3.1 av tillämpningsguiden IG som ansluter sig till detta samt en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandespecifikationen Edifact i meddelandeförmedlingen Ediel, som har godkänts av Elenergiförbundet rf i den version som har uppdaterats 1.7.1999.

Anmälningar enligt 4 § och 5 § 1 mom. i det beslut av handels- och industriministeriet som nämns i 1 § skall göras i enlighet med meddelandet MSCONS D.95A, som har godkänts av Ediel Nordic Forum, den 21.6.1999 uppdaterade versionen 1.1 av tillämpningsguiden IG som anknyter till detta samt en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandespecifikationen Edifact i meddelandeförmedlingen Ediel, som har godkänts av Elenergiförbundet rf i den version som har uppdaterats 1.7.1999.

3 §
Uppgifter på finska och svenska

Elmarknadsmyndigheten ger uppgifter på finska och svenska om de av Ediel Nordic Forums och Elenergiförbundet rf:s standarder som nämns i 2 §.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1999.

Helsingfors den 21 juli 1999

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Överinspektör
Petteri Kuuva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.