808/1999

Given i Helsingfors den 16 juli 1999

Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen

På föredragning av kulturministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 29 december 1922 angående verkställighet av religionsfrihetslagen (334/1922) 14 §, sådan den lyder i förordning 915/1970, samt

ändras 1―4 §, dessa lagrum sådana de lyder, 1 § i förordningarna 659/1968, 614/1969 och 915/1970, 2 § i nämnda förordning 614/1969 samt 3 och 4 § i nämnda förordning 915/1970, som följer:

1 §

Den anmälan om utträde om vilken föreskrivs i 5 § 2 och 3 mom. religionsfrihetslagen (267/1922) skall göras till företrädaren för religionssamfundet i fråga eller till magistraten av den utträdande personligen, som skall bekräfta anmälan med sin namnteckning.

2 §

Efter att ha fått anmälan om utträde ur ett religionssamfund skall den magistrat inom vars verksamhetsområde personen i fråga har sin hemkommun eller folkbokföringskommun registrera uppgiften om utträdet i befolkningsdatasystemet samt sända uppgift om utträdet till religionssamfundet eller dess församling omedelbart efter det att utträdet enligt religionsfrihetslagen har blivit bindande för personen.

Om en anmälan om utträde har lämnats till en annan magistrat än den som avses i 1 mom., skall den magistrat som tagit emot anmälan omedelbart sända anmälan till denna magistrat. Den tidsfrist på en månad som avses i 5 § 3 mom. religionsfrihetslagen börjar löpa från den dag personalen lämnade anmälan till magistraten.

3 §

När en person inträder i ett religionssamfund skall han eller hon samtidigt avge en skriftlig försäkran om att han eller hon inte är medlem i något sådant religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen.

4 §

Ett religionssamfund eller dess församling skall till det befolkningsdatasystem som avses i befolkningsdatalagen (507/1993) anmäla en persons inträde eller utträde omedelbart efter det att anmälan om inträde eller utträde till religionssamfundet eller dess församling enligt religionsfrihetslagen eller enligt föreskrifter med stöd av den har blivit bindande för personen. Anmälan skall innehålla personens fullständiga namn, födelsetid eller personbeteckning och dagen för inträde eller utträde. Anmälan till befolkningsdatasystemet kan göras skriftligt eller via datakommunikation eller i annan maskinläsbar form.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 juli 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.