805/1999

Given i Helsingfors den 16 juli 1999

Förordning om ändring av förordningen om examina vid Sibelius-Akademin

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 3 februari 1995 om examina vid Sibelius-Akademin (148/1995) 9 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 783/1997, samt

ändras 1 § 2 mom., 3 §, 8 § 2 mom. och 9 § 2 mom., sådana de lyder i nämnda förordning 783/1997, som följer:

1 §
Examina

Inom det utbildningsprogram som avses i 3 § 3 mom. avläggs musikmagisterexamen (konstförvaltning).


3 §
Ordnande av utbildningen

De studier som leder till magisterexamen ordnas i form av utbildningsprogram.

De utbildningsprogram som med gymnasiestudier eller motsvarande utbildning som grund leder till magisterexamen inriktas på någon uppgiftssektor inom musikområdet som förutsätter konstnärlig begåvning och sakkunskap och på utvecklandet av den. En studerande kan avlägga kandidatexamen sedan han har slutfört den del som avses i 2 kap. av studierna i ett sådant utbildningsprogram. Dessa utbildningsprogram är

1) utbildningsprogrammet för utövande tonkonst,

2) utbildningsprogrammet för jazzmusik,

3) utbildningsprogrammet för folkmusik,

4) utbildningsprogrammet för kyrkomusik,

5) utbildningsprogrammet för vokalmusik,

6) utbildningsprogrammet för musikpedagogik,

7) utbildningsprogrammet för musikteknologi,

8) utbildningsprogrammet för orkester- och körledning

9) utbildningsprogrammet för komposition och musikteori.

Vid Sibelius-Akademin kan förutom de utbildningsprogram som uppräknas i 2 mom. finnas ett utbildningsprogram för konstförvaltning som leder till magisterexamen med lägre högskoleexamen eller motsvarande studier som grund och som inriktas på någon uppgiftssektor som förutsätter sakkunskap inom konst och konstförvaltning och på utvecklandet av denna sektor.

8 §
Omfattningen av examen

I utbildningsprogrammet för konstförvaltning ordnas utbildningen så att en heltidsstuderande kan avlägga examen på sammanlagt två läsår.

9 §
Målet för examen

De som antas som studerande till utbildningsprogrammet för konstförvaltning skall ha avlagt lägre högskoleexamen på något konstområde eller något område som förutsätter förtrogenhet med konst. Av särskilda skäl kan en person som inte avlagt en sådan examen antas som studerande. Målet är att ge studeranden

1) förmåga att leda konstorganisationer och att självständigt sköta andra uppgifter som gäller förvaltningsområdet,

2) tillräckliga kommunikativa färdigheter, samt

3) behörighet för vetenskaplig påbyggnadsutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Studerande som genomgår utbildning i sång i utbildningsprogrammet för utövande tonkonst och studerande i utbildningsprogrammet för operasång kan övergå till utbildningsprogrammet för vokalmusik eller fortsätta sina studier i de ursprungliga utbildningsprogrammen. En studerande som inte har avlagt magis-terexamen före utgången av 2003 övergår till utbildningsprogrammet för vokalmusik. Akademin beslutar om övergångsarrangemangen.

De studerande som vid Sibelius-Akademin har påbörjat studier i musikteknologi som leder till magisterexamen, fortsätter sina studier i utbildningsprogrammet för musikteknologi.

Helsingfors den 16 juli 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.