793/1999

Utfärdat i Helsingfors den 8 juli 1999

Statsrådets beslut om personlyft med kran och gaffeltruck

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), sådant detta lagrum lyder i lag 144/1993, beslutat:

1 §
Syfte

I detta beslut fastställs säkerhetskraven vid sådana personlyft med lyftanordningar planerade och tillverkade för lyft av gods som avses i 45 § statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete (856/1998), nedan beslutet om trygg användning av arbetsutrustning, samt i 32 § statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/1994).

2 §
Tillämpning

Detta beslut tillämpas vid lyft av personer med kranar och gaffeltruckar planerade och tillverkade för lyft av gods, när lyftet utförs i arbete på vilket lagen om skydd i arbete (299/1958) tillämpas.

Vid lyft av personer vid lastning och lossning av fartyg skall dock iakttas vad som särskilt bestäms därom.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med:

Kran en kran, torn-, lastbil- och mobilkran som avses i 43 § 1―4 mom. beslutet om trygg användning av arbetsutrustning.

Gaffeltruck en lyft- och transportanordning som rör sig med hjälp av en egen primärmotor och som är försedd med en lyftgaffel som används för att lyfta, sänka och förflytta last.

Lyftanordning en kran eller gaffeltruck.

4 §
Principerna för personlyft

Personlyft är tillåtna endast med sådana lyftanordningar som är avsedda för detta ändamål. Lyftanordningar planerade och tillverkade för lyft av gods kan emellertid användas för personlyft om det inte är ändamålsenligt eller tryggt att använda en personlyftanordning eller någon annan arbetsmetod. Säkerheten vid personlyft skall då tryggas med iakttagande av bestämmelserna i detta beslut.

5 §
Arbetskorg och lyftanordning

Vid personlyft skall användas en arbetskorg som har tillverkats för detta ändamål och en kran med tillräcklig stabilitet och lyftkapacitet. Kranens största tillåtna last skall vara minst dubbelt så stor som den belastning som uppstår vid personlyft. En gaffeltrucks lyftkapacitet skall vara minst fem gånger så stor som den belastning som uppstår vid personlyft.

Vid användning av lastbilkran skall arbetskorgen fästas vid kranens kranarm.

Vid personlyft skall arbetskorgens rörelser vara så jämna som möjligt och rörelsehastigheten vid lyft och sänkning skall vara högst 0,5 m/s för kranar och 0,3 m/s för gaffeltruckar.

6 §
Säkring av kranens lyftlina

När endast kranens lyftlina används för att bära upp en arbetskorg skall korgens uppbärning säkras med ett separat lyftmaskineri eller en säkerhetsanordning som hindrar arbetskorgen från att falla ned om lyftlinan brister eller korgens upphängningssystem ger vika.

Personlyft får dock utföras utan hinder av 1 mom. om bestämmelsen inte kan tillämpas på grund av att kranens krokblock är avsevärt tungt eller av något annat särskilt skäl som hänför sig till kranens konstruktion. Vid personlyft krävs då emellertid att kranens lyft- och linmaskineri har värderats på ett tillförlitligt sätt och att värderingen visar att det inte föreligger någon fara för att arbetskorgen kunde falla ned.

7 §
Säkring av hydrauliken

Lastbärande cylindar i hydrauliska kranar skall vara försedda med en pilotstyrd kontraventil (hydrauliskt lås) eller någon annan anordning, som hindrar bommen från att röra sig okontrollerat och bomanordningen från att sjunka ned på ett farligt sätt, om det hydrauliska systemets tryckslang eller -rör går sönder.

En gaffeltruck skall vara försedd med en säkerhetsanordning som i händelse av störningar eller fel i truckens hydraulik hindrar korgen från att falla ned eller begränsar korgens fallhastighet så att den är tillräckligt låg.

8 §
Nödstopp

En arbetskorg som fästs vid kranens kranarm skall vara försedd med nödstopp.

En gaffeltrucks arbetskorg skall vara försedd med nödstopp, om lyfthöjden vid personlyft överstiger sex meter.

9 §
Personer som deltar i personlyft

Förare av lyftanordningar skall vara myndiga och ha minst ett års erfarenhet som förare av anordningen i fråga eller en annan anordning av motsvarande typ.

Kranförare skall ha behörighet enligt 59 § beslutet om trygg användning av arbetsutrustning.

I en arbetskorg får endast sådana myndiga personer lyftas som inte lider av sådan sjukdom eller sådant handikapp som kan äventyra ett tryggt genomförande av arbetet.

10 §
Övervakare av lyftarbete

Arbetsgivaren skall vid personlyft ha en övervakare som leder lyftarbetet. Då två eller flera arbetsgivare deltar i lyftarbetet, skall de avtala om en övervakare av lyftarbetet som representerar dem gemensamt.

Den som övervakar lyftarbetet skall ha för uppgiften behövlig tillräcklig teknisk sakkunskap och erfarenhet av att använda lyftanordningar vid personlyft. Den som övervakar lyftarbetet skall vara myndig.

11 §
Planering av lyftarbete

Arbetsgivaren skall planera arbetet så att det inte föranleder fara för dem som arbetar i arbetskorgen eller för andra personer på arbetsplatsen.

I den plan som gäller lyftarbetet skall beaktas egenskaperna hos den lyftanordning som används för personlyft och på vilka platser lyftanordningen har placerats, möjligheten att i en nödsituation utrymma arbetskorgen, fara för drunkning och brand, närheten till schakt, trafikleder och elektriska ledningar samt andra omständigheter som kan vara av betydelse för ett tryggt genomförande av arbetet.

Som en i 2 mom. avsedd plan eller del av plan kan användas allmänt formulerade anvisningar, vid behov kompletterade med tilläggsanvisningar, som gäller arbetsplatsen i fråga. Den som övervakar lyftarbetet skall se till att arbetets förlopp och farorna i anslutning till arbetet samt eventuella ändringar i planen klargörs för dem som deltar i arbetet.

12 §
Allmänna förutsättningar för personlyft

Vid personlyft skall följande iakttas:

1) personlyft får ske endast vid god sikt och då lyftsituationen är sådan att väderleksförhållandena inte föranleder fara för ett tryggt genomförande av arbetet,

2) om avståndet mellan lyftanordningens förare och personerna i arbetskorgen gör det svårt att uppfatta tecken som ges eller om de inte kan se varandra, skall kontakten säkerställas med hjälp av radiotelefon eller någon annan motsvarande metod. Det skall säkerställas att lyftanordningens förare och personerna i arbetskorgen känner till det teckensystem som används,

3) arbetskorgen får inte användas för att lyfta gods och samtidigt med personlyft får med lyftanordningen inte lyftas annan last. I arbetskorgen får dock transporteras de arbetsredskap och förnödenheter som används i arbetet, om arbetskorgens största tillåtna last inte överskrids och korgens stabilitet inte äventyras. I arbetskorgen får inte lyftas sådana föremål som når utanför korgens kanter och som kan föranleda fara för olycksfall,

4) flyttning av arbetskorg ovanför arbetstagarna bör undvikas. För att avvärja den fara som fallande föremål medför skall området nedanför arbetskorgen vid behov ingärdas eller tillträdet till det farliga området hindras på något annat tillräckligt effektivt sätt,

5) lyftanordningens förare skall fortgående följa med arbetskorgens rörelser och under personlyft får han inte avlägsna sig ur förarhytten eller från den omedelbara närheten till lyftanordningens manöverorgan,

6) lyftanordningens stödben skall vara i stödläge på ett stadigt underlag,

7) den som övervakar lyftarbetet skall vid behov befinna sig på arbetsplatsen då personlyftsarbete utförs.

Personlyft med gaffeltruck förutsätter också att lyftet genomförs på ett betong-, eller asfaltunderlag eller på något annat tillräckligt jämt och bärkraftigt underlag. Vid personlyft med gaffeltruck på marken skall arbetsgivaren säkerställa att underlaget har en tillräcklig bärkraft och att det inte finns risk för att trucken välter.

Om fallskydd, som arbetstagarna i en arbetskorg vid behov skall förses med, och om användning av fallskydd bestäms i statsrådets beslut om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (1407/1993).

13 §
Idrifttagnings- och revisionsbesiktning av arbetskorgar

Innan en arbetskorg tas i bruk första gången eller tas i bruk efter ett för säkerheten viktigt reparations- eller ändringsarbete skall den undergå en idrifttagningsbesiktning. Efter det skall den undergå en revisionsbesiktning med ett års mellanrum eller oftare beroende på hur påfrestande användningen är.

En arbetskorg skall undergå en ny idrifttagningsbesiktning, om korgen inte har använts på över tre månader, om den har skadats eller i övrigt varit utsatt för särskild påfrestning.

14 §
Idrifttagningsbesiktning av gaffeltruckar

En gaffeltruck som skall användas för personlyft skall undergå en idrifttagningsbesiktning innan den börjar användas för personlyft, om en sådan besiktning inte har utförts under de senaste 12 månaderna. En idrifttagningsbesiktning skall också utföras innan trucken tas i bruk efter ett för säkerheten viktigt reparations- eller ändringsarbete.

15 §
Utförande av besiktningar

Besiktningarna avsedda ovan i 13 och 14 § skall utföras av en person med behörighet enligt 79 § beslutet om trygg användning av arbetsutrustning. Över varje besiktning skall föras protokoll, som skall bevaras på det sätt som bestäms i 80 § i ovan nämnda statsrådsbeslut.

16 §
Idrifttagnings- och revisionsbesiktning av kranar

Innan en kran tas i bruk första gången eller tas i bruk efter ett för säkerheten viktigt reparations- eller ändringsarbete skall den undergå en idrifttagningsbesiktning. Efter det skall kranar avsedda för personlyft undergå revisionsbesiktningar åtminstone med ett års mellanrum.

Idrifttagnings- och revisionsbesiktningar skall utföras enligt 61―72 § beslutet om trygg användning av arbetsutrustning. De besiktningar som förutsätts för personlyft utförs till den del de inte ingått i den föregående ordinarie besiktningen.

17 §
Övervakning av säkerheten

Arbetsgivaren skall i enlighet med den plan som uppgjorts åtminstone med två veckors mellanrum försäkra sig om att en arbetskorg som är i bruk och dess upphängningsanordningar är i tillförlitligt skick. Genomförandet av planen skall tryggas på lämpligt sätt.

Den som övervakar lyftarbetet skall försäkra sig om att lyftanordningen och arbetskorgen har besiktats på behörigt sätt. Övervakaren skall dessutom försäkra sig om att arbetet kan utföras på planerat sätt.

Fel och brister som observeras vid besiktningen skall registreras på lämpligt sätt. Fel och brister som inverkar på säkerheten skall avhjälpas innan lyftarbetet inleds eller fortsätter.

Om besiktningar på byggarbetsplatser bestäms särskilt.

18 §
Arbetstagarnas deltagande i besiktningarna

En representant, som de arbetstagare som deltar i personlyftsarbetet har valt bland sig, skall beredas tillfälle att närvara vid de besiktningar som avses i 17 §.

I fråga om den huvudsakliga användarens deltagande i besiktningar tillämpas bestämmelserna i 8 § beslutet om trygg användning av arbetsutrustning.

19 §
Lyftanordningsförarens skyldigheter

Lyftanordningsföraren skall dagligen innan personlyftsarbetet inleds försäkra sig om arbetskorgens upphängningsanordningar fungerar samt genom funktions- och driftsprov om att lyftanordningen, dess bromsar och säkerhetsutrustning är i användbart skick.

20 §
Anmälningsskyldighet

Materiella skador, som vid personlyft har åsamkats lyftanordningen, arbetskorgen, dess upphängningsanordningar eller säkerhetsanordning och som är av betydelse med tanke på lyftarbetets säkerhet, skall ofördröjligen anmälas hos arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå.

21 §
Medgivande av undantag

Förutom i fråga om de krav som gäller lyftanordningars och arbetskorgars konstruktion har arbetarskyddsmyndigheten rätt att i enskilda fall av särskilda skäl på ansökan medge undantag från bestämmelserna i detta beslut, om arbetstagarnas säkerhet har tryggats genom andra åtgärder.

22 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut meddelas vid behov av det ministerium som svarar för arbetarskyddet och tillsynen över det.

23 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1999.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 24 april 1986 om personlyft med kran (325/1986) jämte ändringar.

Bestämmelserna i 45 § statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete träder i kraft den 1 september 1999.

Rådets direktiv 95/63/EG; EGT nr L 335, 30.12.1995, s. 28

Helsingfors den 8 juli 1999

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Konsultativ tjänsteman
Pertti Siiki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.