768/1999

Given i Nådendal den 24 juni 1999

Förordning om ändring av 2 § förordningen om marin utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1998 om marin utrustning (925/1998) 2 § 1, 3 och 4 punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


1) direktivet om marin utrustning rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 98/85/EG,


3) internationella konventioner 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968) , 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (FördrS 30/1977), protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) samt därtill hörande protokoll och ändringar sådana de lyder den 1 januari 1999,


4) provningsstandarder standarder som har utarbetats av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO), Internationella eltekniska kommittén (IEC), Europeiska standardiseringskommitén (CEN), Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) i enlighet med internationella konventioner samt resolutioner och cirkulär från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), för att definiera metoderna för provning och provningsresultat, sådana de är i bilaga A.1 till direktivet om marin utrustning samt sådana de lyder den 1 januari 1999,Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

Utrustning som har fogats till bilaga A.1 genom direktiv 98/85/EG och som har tillverkats före den 30 april 1999 kan under två år efter nämnda dag installeras eller placeras ombord på ett finländskt fartyg, om utrustningen har tillverkats i enlighet med de bestämmelser om metoder för typgodkännande som gällde i Finland före den 11 november 1998.

Kommissionens direktiv 98/85/EG, EGT nr L 315, 25.11.1998, s. 14

Nådendal den 24 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.