766/1999

Given i Nådendal den 24 juni 1999

Lag om ändring av 4 § lagen om samfällda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 januari 1991 om samfällda skogar (37/1991) 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1198/1996, som följer:

4 §

En samfälld skogs område som används för skogsbruk skall bibehållas oförminskat.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. får en samfälld skogs område som används för skogsbruk överlåtas, om överlåtelsen inte avsevärt försämrar förutsättningarna för ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda skogen. Ett område som används för skogsbruk får överlåtas även då det är fråga om en ändring av områdets användningsändamål som baserar sig på en generalplan enligt den lagstiftning som gäller markanvändning och byggande eller på en mera detaljerad plan eller ett projekt för vilket området kan inlösas eller för vilket på området kan stiftas en rätt som avsevärt begränsar användningen av det. Ifall ändringen av användningsändamålet omfattar en åtgärd som förutsätter tillstånd eller beslut av någon myndighet får överlåtelsen inte ske förrän tillståndet eller beslutet har vunnit laga kraft eller myndigheten inom ramen för sina befogenheter givit sitt samtycke till åtgärden, om det inte är fråga om områdesbyte som inte avsevärt försämrar förutsättningarna för ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda skogen eller ändringen baserar sig på en generalplan enligt den lagstiftning som gäller markanvändning och byggande eller på en mera detaljerad plan.

Ett område som hör till en samfälld skog får på det sätt som dess speciella karaktär förutsätter i anslutning till den samfällda skogen användas även för något annat ändamål än skogsbruk, om användningen inte avsevärt försämrar förutsättningarna för ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda skogen.

Genom förordning föreskrivs närmare när överlåtelse av ett område enligt 2 mom. och annat ändamål än skogsbruk enligt 3 mom. anses avsevärt försämra förutsättningarna för ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda skogen. Genom förordning föreskrivs också hurudana utredningar den samfällda skogen skall lämna till mottagaren om uppfyllande av förutsättningarna för överlåtelsen.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte samfällda skogar som har bildats enligt 96 § fastighetsbildningslagen (554/1995).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På tillståndsansökan som har anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 11/1999
JsUB 3/1999
RSv 10/1999

Nådendal den 24 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.