764/1999

Given i Nådendal den 24 juni 1999

Lag om ändring av 9 § tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 331/1996, samt

fogas till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 331/1996 och i lag 1104/1998, ett nytt 4 mom. som följer:

9 §

Tullfria är vanliga provianteringsförnödenheter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik samt bränsle och smörjmedel som fartyget för med sig till Finlands tullområde eller som levereras till fartyget på Finlands tullområde för dess eget bruk, om inte något annat bestäms i 4 mom. Tullfriheten gäller även varor som konsumeras ombord på fartyget på Finlands tullområde.


Tullfria är dock inte varor som säljs på en resa inom gemenskapen för att medtas som resgods. Med resor inom gemenskapen avses resor som inte innefattar ett uppehåll utanför gemenskapens tullområde eller skatteområde. Angående tullplikt för varor som säljs till passagerare gäller dessutom vad som bestäms i lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik (397/1969).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

RP 6/1999
StaUB 1/1999
RSv 6/1999

Nådendal den 24 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.