763/1999

Given i Nådendal den 24 juni 1999

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 70 a §, sådan den lyder i lagarna 1486/1994, 1767/1995 och 1264/1996,

ändras 26 c § 3 mom. 1 punkten, 26 d § 3 mom, 70 § 7 punkten, 70 b § 3 mom, 72 i § 2 mom, 94 § 1 mom. 9 och 21 punkten samt 95 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 26 c § 3 mom. 1 punkten, 26 d § 3 mom, 70 § 7 punkten, 70 b § 3 mom., 72 i § 2 mom. och 94 § 1 mom. 9 och 21 punkten i nämnda lag 1767/1995 och 95 § 2 mom. i nämnda lag 1486/1994, samt

fogas till 70 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1486/1994 och 1767/1995, i stället för det 2 mom. som upphävts genom lagen 1486/1994, ett nytt 2 mom. som följer:

26 c §

Det är inte heller fråga om ett gemenskapsinternt förvärv, om

1) skatt inte skulle betalas på försäljning av varan med stöd av 58 § eller 70 § 1 mom. 6 eller 7 punkten, om försäljningen skulle ske i Finland,


26 d §

Som transportmedel betraktas dock inte sådana fartyg eller luftfartyg som med stöd av 58 § eller 70 § 1 mom. 6 punkten kan säljas skattefritt.

70 §

Skatt betalas inte på följande slag av försäljning:


7) försäljning av en vara för utrustande av ett fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik eller för försäljning ombord på ett sådant fartyg, och försäljning ombord på ett sådant fartyg till dem som reser utomlands, om inte något annat bestäms i 2 mom.

Skatt betalas på försäljning av varor till passagerare på ett fartyg eller luftfartyg för att medtas som resgods, om försäljningen sker under sådan persontransport som avses i 63 c §.

70 b §

Skatt betalas inte på försäljning i ett på en flygplats beläget tullager enligt artikel 99 i tullkodexen eller på försäljning i ett lager enligt 72 j § av varor för att medföras som bagage till dem som reser utanför gemenskapen. Till en person som har sin hemort i Norge får dock skattefritt säljas endast alkoholdrycker, tobaksprodukter, choklad- och konfektyrvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel.

72 i §

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på andra varor, om varorna är avsedda för en näringsidkare att säljas enligt 70 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom. eller 70 b § 3 mom. eller för att säljas på en plats som avses i 70 b § 3 mom. till resande till en annan medlemsstat för att medtas som bagage.

94 §

Skattefri är import av följande varor


9) fartyg som avses i 58 § 1 mom. och luftfartyg, reservdelar och utrustning som avses i 70 § 1 mom. 6 punkten,


21) tullfria varor som avses i 9 § 1―3 mom. tullagen och varor som avses i 4 mom. i nämnda paragraf,


95 §

En resande som avses i 1 mom. får som personligt resgods skattefritt införa i detta moment avsedda varor till högst följande mängder:

― 200 cigarretter eller 100 cigarriller eller 50 cigarrer eller 250 gram pip- och cigarrett tobak,

― 1 liter destillerade drycker och starka alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, eller 2 liter destillerade drycker, starka alkoholdrycker och vin- eller alkoholbaserade aperitifer, alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, samt mousserande viner och starkviner,

― 2 liter icke-mousserande viner,

― 50 gram parfym,

― 0,25 liter eau de toilette,

― 100 gram te eller 40 gram teextrakt och essens, samt

― för resande över 15 år 500 gram kaffe eller 200 gram kaffeextrakt och essens.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Denna lag tillämpas då en såld vara har levererats, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, skyldigheten att betala skatt för en importerad vara har uppstått, en vara har tagits i eget bruk eller en vara har överförts från upplagringsförfarande efter att lagen har trätt i kraft.

RP 6/1999
StaUB 1/1999
RSv 6/1999

Nådendal den 24 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.