718/1999

Given i Helsingfors den 11 juni 1999

Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) 6 § 1 mom. 1 punkten, 13 § 1 mom., 22 §, 24 § 1 mom., 30 § och 38 § 1 mom.,

av dessa lagrum 22 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1286/1997, samt

fogas till lagen en ny 9 a § och till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1286/1997, ett nytt 5 mom. som följer:

6 §
Definiering av arbetsslagen

I denna lag avses med

1) skogsförnyelse

a) beskogning av ett område som lämpar sig för virkesproduktion och är avsett att tas i användning för skogsbruksändamål,

b) främjande av naturlig förnyelse på ett skyddsskogsområde och ett skyddsområde,

c) åtgärder som behövs för åstadkommande av återväxt efter en förnyelseavverkning i skog som är virkesfattig eller där trädbeståndet är av ringa värde, i de fall om vilka bestäms genom förordning, samt

d) skogsförnyelsearbeten enligt planer som utarbetats med stöd av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland och för vilka finansieringsansökningarna har inkommit till skogscentralen innan giltighetstiden för nämnda lag löpt ut,


9 a §
Finansiering av vissa skogsförnyelsearbeten

Med avvikelse från vad som i 8 och 9 § föreskrivs om finansiering av skogsförnyelsearbeten eller om finansieringsbelopp och finansieringsgrunder får fram till utgången av 2002 på skogsförnyelsearbeten som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten underpunkt d tillämpas de bestämmelser i lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland som gällde när finansieringsansökan inkom.

13 §
Ansvar för statens fordran

En fastighet utgör så som 20 kap. jordabalken (540/1995) anger pant för återbetalningen av lån som har beviljats för fastigheten och räntan på lånet, dröjsmålsräntan samt indrivningskostnaderna.


22 §
Åtgärder som kan finansieras

I fråga om de övriga främjande åtgärder som avses i 1 § 2 mom. 4 punkten kan finansiering beviljas för

1) utarbetande av verkställighetsutredningar enligt 3 §,

2) bekämpning av rotticka,

3) rättande av oförutsedda fel,

4) ersättande av skador,

5) försöks- och utredningsverksamhet som främjar en hållbar skötsel och användning av enskilda skogar, samt

6) flisning av energivirke som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten.

Med fel och skador avses fel och skador i anknytning till åtgärder som finansierats enligt denna lag.

23 §
Beloppet av stöd

Vid flisning av energivirke är stödets maximibelopp ett av det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet fastställt belopp per kubikmeter löst mått flis som framställts. Ministeriet kan meddela närmare allmänna föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av stödet.

24 §
Ansökan och beviljande

Finansiering för i 2 kap. avsedda arbeten som tryggar virkesproduktionens uthållighet, miljöstöd enligt 3 kap. och finansiering för övriga främjande åtgärder enligt 22 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten söks hos skogscentralen.


30 §
Tvångsindrivning

Till betalning förfallna annuiteter på lån får indrivas i utsökningsväg utan dom eller beslut i den ordning som lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) föreskriver. Även sådan finansiering som enligt denna lag skall återkrävas till staten eller andra prestationer som skall betalas till staten får indrivas i utsökningsväg i nämnda ordning.

38 §
Övergångsstadganden

Medel som anvisats för denna lags syften får till utgången av 1999 användas enligt den skogsförbättringslag som upphävts, för finansiering av sådana skogsförbättringsprojekt där terrängarbetena enligt planen för projektet har utförts före utgången av 1996 eller ett finansieringsbeslut givits innan denna lag träder i kraft, samt för finansiering av ett sådant skogsförbättringsarbete som har inletts innan denna lag träder i kraft och som har utförts utan en plan som skogsnämnden eller skogscentralen har godkänt i förväg och beträffande vilket slututredningen, vilken omfattar ansökan om finansiering, har tillställts skogscentralen senast före utgången av 1997. Medel som anvisats för denna lags syften får dessutom till utgången av 2002 användas enligt den skogsförbättringslag som upphävts för finansiering av sådana skogsförbättringsprojekt där ett finansieringsbeslut har givits före den 31 december 1999.Denna lag träder i kraft den 15 juni 1999. Lagens 22 § och 23 § 5 mom. träder dock i kraft först vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Utöver vad som i 9 a § bestäms om skogsförnyelsearbeten enligt 6 § 1 mom. 1 punkten underpunkt d skall i fråga om dessa arbeten liksom i fråga om markägarens rättig-heter och skyldigheter iakttas de bestämmelser i lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland som gällde när finansieringsansökan inkom. Detta gäller dock inte de organ och förfaranden på vilka bestämmelserna i denna lag kan tillämpas också när bestämmelserna i den förstnämnda lagen i övrigt tillämpas.

På lån som beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas 13 § 1 mom. sådant det lyder före ikraftträdandet.

RP 12/1999
JsUB 1/1999
RSv 4/1999

Helsingfors den 11 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.