680/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1994 om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994) 25 §, samt

ändras 18 § som följer:

18 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförandet av uppdrag som hänför sig till tillsynen över att denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna

1) till statliga myndigheter för utförande av uppgifter enligt denna lag,

2) till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott,

3) för informationsutbyte mellan myndighet och anmält organ,

4) till sådana utländska officiella organ och anmälda organ som övervakar produkter och utrustning för hälso- och sjukvård och som förutsätts av ett internationellt avtal som är bindande för Finland så som bestäms i avtalet i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.