675/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 8 och 16 § lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) 8 § 2 mom. och 16 § som följer:

8 §
Tjänsteansvar och det förfarande som skall iakttas vid myndighetsuppgifter

När skogscentralerna sköter myndighetsuppgifter som föreskrivs eller bestäms för dem skall de iaktta lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om översändande av handlingar (74/1954) och språklagen (148/1922). Beträffande offentligheten för skogscentralernas handlingar och verksamhet gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

16 §
Utvecklingscentralens och revisors tystnadsplikt

Om de hos utvecklingscentralen anställdas samt revisorns skyldighet att iaktta sekretess gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 23 och 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.