660/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) 9 § och 10 § 2 mom., av dessa lagrum 10 § 2 mom. sådant det lyder i lag 707/1995, samt

ändras 9 a §, sådan den lyder i lag 1204/1994, som följer:

9 a §

Oberoende av bestämmelserna om affärs-eller yrkeshemligheter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är följande uppgifter, som lämnats eller uppgjorts för behandling av en ansökan om registrering av ett bekämpningsmedel, inte sekretessbelagda:

1) namnet på preparatet eller dess verksamma ämne eller halten av verksamt ämne i preparatet,

2) namnet på de ämnen i preparatet som har klassificerats som farliga,

3) uppgifter om preparatets och det verksamma ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper,

4) analysmetoder för undersökning av kvaliteten och mängden av de verksamma ämnena i växtskyddsmedlet samt de rester som användning av växtskyddsmedlet orsakar,

5) sammanfattning av resultaten från undersökningar som visar produktens effektivitet och oskadlighet för människor, djur, växter och miljön,

6) uppgifter om metoder för att oskadliggöra det verksamma ämnet eller växtskyddsmedlet,

7) uppgifter om rekommenderade metoder för att minska riskerna samt andra försiktighetsåtgärder,

8) uppgifter om metoder för destruktion av produkten och dess förpackning,

9) uppgifter om de saneringsåtgärder som skall vidtas vid oavsiktligt spill eller läckage under hantering, lagring och transport av växtskyddsmedel,

10) information om första hjälp och medicinsk behandling vid personskador.

Uppgifter som är att betrakta som affärseller yrkeshemligheter får användas till förmån för en annan sökande endast om den första sökanden har samtyckt till detta eller om en genom förordning närmare föreskriven tid har förflutit efter godkännandet av det verksamma ämnet eller preparatet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.