643/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 17 och 21 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 17 och 21 §, av dessa lagrum 17 § sådan den lyder i lag 1022/1995, som följer:

17 §
Brott mot tystnadsplikt

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 20 § döms enligt 40 kap. 5 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen eller om strängare straff för den inte föreskrivs någon annanstans i lag.

21 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförande av en uppgift som föreskrivs i denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om någons hälsotillstånd eller om en i 20 § avsedd anmälares identitet får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifterna till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.