639/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 18 § samt

ändras 19 § 1 mom., sådant det lyder i lag 952/1996, som följer:

19 §
Rätt att lämna uppgifter

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har finansinspektionen rätt att lämna ut uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden till en annan myndighet som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion eller till en sådan sammanslutning som i det egna landet med stöd av lag sköter uppgifter som motsvarar dem som finansinspektionen har, samt till statens säkerhetsfond för utfö- rande av deras uppgifter samt till förundersöknings- och åklagarmyndigheterna för utredning av brott. Dessutom har finansinspektionen rätt att till myndigheter som svarar för tillsynen över organ som har befattning med ett tillsynsobjekts likvidations- eller konkursförfarande lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynsobjektets likvidations- eller konkursförfarande och att till myndigheter som svarar för tillsynen över tillsynsobjektets revisor lämna ut uppgifter som har anknytning till tillsynen över tillsynsobjektets revisor.Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.