638/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 9 och 10 § lagen om allmänna villkor för företagsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 juli 1997 om allmänna villkor för företagsstöd (786/1997) 10 § 2 mom. samt

ändras 9 § som följer:

9 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får uppgifter om en enskilds, en sammanslutnings eller en stiftelses ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskilds personliga förhållanden som erhållits i samband med utförandet av uppgifter enligt denna lag lämnas ut

1) till behöriga myndigheter för utförande av uppgifter enligt denna lag,

2) till åklagar- och polismyndigheterna för förebyggande eller utredning av brott,

3) om ett internationellt fördrag som är bindande för Finland förutsätter detta.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.