634/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 36 och 37 § elsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (410/1996) 36 § 2 mom. samt

ändras 37 § som följer:

37 §

Elsäkerhetsmyndigheten får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) till utländska officiella organ som övervakar elsäkerheten lämna ut sådana uppgifter om affärs- eller yrkeshemligheter som den tagit del av vid fullgörande av en uppgift som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om uppgifterna behövs för undvikande av fara som förorsakas av elmateriel eller elanläggning.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.