609/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Förordning om dagsbotens belopp

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 2 a kap. 2 § 2 och 5 mom. samt 3 § 2 mom. strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådana dessa lagrum lyder i lag (550/1999):

1 §
Genomsnittlig månadsinkomst

Den bötfälldes genomsnittliga månadsinkomst beräknas på nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten.

Från inkomsten avdras följande skatter och avgifter:

1) inkomstskatt till staten på förvärvs- och kapitalinkomst,

2) kommunalskatt,

3) kyrkoskatt,

4) förmögenhetsskatt,

5) den försäkrades folkpensionspremie,

6) den försäkrades sjukförsäkringspremie,

7) arbetstagares arbetspensionsavgift,

8) löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift,

9) räntor på kvarskatt,

10) skatteförhöjning,

11) förseningsränta på förskott.

2 §
Baskonsumtionsavdrag

Baskonsumtionsavdraget är 1 500 mark.

3 §
Underhållsskyldighet

Från dagsbotens belopp avdras för den bötfälldes make och minderåriga barn samt makens minderåriga barn, som han eller hon försörjer, 15 mark per person. Med make jämställs en person som utan att ha ingått äktenskap fortgående lever med den bötfällde i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

4 §
Förmögenhet

Om den bötfällde har en beskattningsbar förmögenhet på minst 500 000 mark, höjs dagsbotsbeloppet med 20 mark. Om förmögenheten är minst 1 000 000 mark, höjs dagsbotsbeloppet med 40 mark.

5 §
Dagsbotens minsta belopp

Dagsboten får inte fastställas till lägre belopp än 40 mark.

6 §
Avrundning av pennibelopp

Dagsbotsbeloppet fastställs i hela mark, så att överskjutande pennin inte beaktas.

7 §
Minsta totalbeloppet av böter

Det minsta totalbeloppet av böter som döms ut för överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt vägtrafiklagen (267/1981) eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av vägtrafiklagen är för mopedister 300 mark och för förare av andra motordrivna fordon 700 mark.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.