599/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan

På föredragning av försvarsministern

upphävs i förordningen den 20 juli 1992 om försvarshögskolan (668/1992) 32 §, sådan den lyder i förordning 888/1997,

ändras 1 § 3 mom., 2 §, 3 § 2 mom. och 7 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom., 2 § och 3 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 888/1997, samt

fogas till förordningen ett nytt 4 a kap. som följer:

1 §

Vid försvarshögskolan kan anordnas vidareutbildning och kompletteringskurser samt annan utbildning för officerare och för försvarsmaktens övriga personal enligt vad huvudstaben särskilt bestämmer. Om undervisning för andra än dem som är anställda inom försvarsmakten beslutar försvarshögskolan, i fråga om utländska studerande dock huvudstaben.


2 §

Försvarshögskolan lyder under huvudstaben. Till försvarshögskolan hör staben, grundexamensavdelningen (kadettskolan), avdelningen för påbyggnadsexamina, avdelningen för kompletterande utbildning, ämnesinstitutioner, försvarskurserna, Krigsarkivet, Krigsmuseet samt biblioteket, vilket är försvarsmaktens centralbibliotek.

3 §

Försvarshögskolans förvaltning sköts av rektor, forskningschefen, förvaltningsdirektören, chefen för avdelningen för påbyggnadsexamina, chefen för avdelningen för kompletterande utbildning, cheferna för ämnesinstitutionerna, chefen för försvarskurserna, chefen för Krigsarkivet, chefen för Krigsmuseet och chefbibliotekarien.


7 §

Chefen för grundexamensavdelningen, chefen för avdelningen för påbyggnadsexamina och chefen för avdelningen för kompletterande utbildning leder, styr och övervakar undervisningsarbetet och den övriga verksamheten vid sina avdelningar samt avdelningarnas förvaltning enligt vad som bestäms i instruktionen och arbetsordningen eller annars.


4 a kap

Avdelningen för kompletterande utbildning

17 b §

Vid avdelningen för kompletterande utbildning ordnas korta kurser för komplettering av yrkeskunskapen och omfattande kursprogram som främjar utvecklingen i yrket och som ger eleven kompetens för uppgifter på en högre nivå än den nuvarande.

17 c §

Försvarshögskolan kan under de förutsättningar som anges i instruktionen anta en person som före 1995 har avlagt officersexamen och för den fastställd vidareutbildning som studerande för komplettering av sin examen till högre högskoleexamen enligt denna förordning. Studeranden får på det sätt som anges i instruktionen räkna sig till godo studieprestationer som ingår i en officersexamen som han avlagt och i vidareutbildning som han har fullgjort före 1995.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1999.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.