589/1999

Utfärdat i Helsingfors den 11 maj 1999

Finansministeriets beslut om fondbolags, förvaringsinstituts och placeringsfonders bokslut samt om placeringsfonders årsberättelse och halvårsrapport

Finansministeriet har med stöd av 39 § 2 mom., 94 § 2 mom. och 96 § 3 mom. lagen den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Bokslutet för fondbolag, förvaringsinstitut och placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) upprättas i enlighet med detta beslut. Vid upprättandet av bokslutet skall även bestämmelserna i lagen om aktiebolag (734/1978), bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997) iakttas, om inte något annat följer av detta beslut.

Årsberättelsen och halvårsrapporten för placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder skall innehålla åtminstone de uppgifter som anges i detta beslut.

2 §
Definition

I detta beslut avses med värdepapper utöver de värdepapper som avses i 69 § 1 mom. och 71 § 1 mom. 1 punkten lagen om placeringsfonder dessutom fordringsbevis som avses i 71 § 1 mom. 2 punkten i nämnda lag.

3 §
Avgivande av närmare anvisningar och utlåtanden samt beviljande av undantag

Finansinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om bestämmelserna om bokslut i detta beslut samt om tillämpningen av de i lagen om aktiebolag ingående bokslutsbestämmelserna samt bokföringslagen och bokföringsförordningen och med stöd av dessa utfärdade ministeriebeslut.

Finansinspektionen kan på ansökan av ett fondbolag eller förvaringsinstitut av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd till undantag från bestämmelserna om bokslut i detta beslut, om det är befogat för att ge en rättvisande bild av sökandens eller placeringsfondens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning.

2 kap.

Fondbolags bokslut

4 §
Fondbolags resultaträknings- och balansräkningsscheman

Ett fondbolags resultaträkning och balansräkning upprättas enligt 1 kap. 1 och 6 § bokföringsförordningen samt bokföringsnämndens allmänna anvisning av den 20 april 1998 om upprättandet av resultaträkningar och balansräkningar jämte ändringar.

Omsättningen skall anges specifierad i förvaltningsarvoden, teckningsprovisioner och inlösningsprovisioner och övriga intäkter. Specifikationen kan också anges i noterna till resultaträkningen.

3 kap.

Placeringsfonders bokslut

5 §
Beräkning av placeringsfondens värde som grund för bokslutet

Bokslutet för en placeringsfond upprättas med iakttagande av de bestämmelser om beräkning av placeringsfondens värde som ingår i placeringsfondens stadgar.

6 §
Resultaträkning

Resultaträkningen för en placeringsfond upprättas enligt följande schema:

1. INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

a) Nettointäkter från värdepapper

b) Nettointäkter från derivatinstrument

c) Dividendavkastning och vinstandelar

d) Ränteintäkter

e) Övriga intäkter

2. KOSTNADER

a) Arvodeskostnader

aa) Till fondbolag

ab) Till förvaringsinstitut

b) Räntekostnader

c) Övriga kostnader

3. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

7 §
Balansräkning

Balansräkningen för en placeringsfond upprättas enligt följande schema:

A k t i v a

1. Värdepapper till marknadsvärde

2. Kundfordringar

3. Övriga fordringar

a) Derivatinstrumentens värdestegringar

b) Övriga

4. Resultatregleringar

5. Kassa och bank

Aktiva sammanlagt

P a s s i v a

A. FONDENS VÄRDE

1. Fondens värde

B. FRÄMMANDE KAPITAL

1. Skulder till leverantörer

2. Övriga skulder

a) Nedskrivningar av derivatinstrument

b) Övriga

3. Resultatregleringar

Passiva sammanlagt

8 §
Noter angående upprättande av bokslut

Noterna till bokslutet skall bestå av åtminstone de noter som anges i 2 kap. 2 § bokföringsförordningen.

9 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen skall innehålla resultaträkningens poster Nettointäkter från värdepapper och Nettointäkter från derivatinstrument specificerade enligt följande:

Nettointäkter från värdepapper

Aktierelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdestegringar

Icke-realiserade nedskrivningar

Ränterelaterade poster

Överlåtelsevinster

Överlåtelseförluster

Icke-realiserade värdestegringar

Icke-realiserade nedskrivningar

Sammanlagt

Nettointäkter från derivatinstrument

Aktierelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdestegringar

Icke-realiserade nedskrivningar

Ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdestegringar

Icke-realiserade nedskrivningar

Andra än aktie- eller ränterelaterade poster

Vinster

Förluster

Icke-realiserade värdestegringar

Icke-realiserade nedskrivningar

Sammanlagt

10 §
Noter till balansräkningen

I noterna till balansräkningen skall anges:

a) Fondens värde 1.1

Teckning av fondandelar

Inlösen av fondandelar

Utdelning av avkastning

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

Fondens värde 31.12

b) En beräkning av den utdelningsbara avkastningen 31.12 enligt fondens stadgar.

c) Placeringar i värdepapper enligt slag samt derivatinstrument klassificerade enligt bilagan till detta beslut och avstämda mot fondens värde 31.12.

4 kap.

Förvaringsinstituts bokslut

11 §
Förvaringsinstituts bokslut

Resultaträkningen och balansräkningen för ett i 9 § lagen om placeringsfonder avsett förvaringsinstitut som beviljats verksamhetstillstånd och som bedriver förvaringsinstitutsverksamhet upprättas i enlighet med bokföringslagen och -förordningen.

5 kap.

Placeringsfonders årsberättelse

12 §
Innehållet i en placeringsfonds årsberättelse

En placeringsfonds årsberättelse skall utöver bokslutet för föregående räkenskapsperiod samt revisionsberättelsen innehålla åtminstone:

1) en redogörelse, med beaktande av fondens placeringspolitik, för fördelningen av placeringarna per bransch, geografiskt marknadsområde eller enligt andra ändamålsenliga grunder som beskriver placeringarnas sammansättning såsom en procentuell andel av fondens värde;

2) en redogörelse för de ändringar som inträffat i placeringarnas sammansättning under rapportperioden;

3) en redogörelse för i vilken omfattning fonden i sin verksamhet har använt olika derivatinstrument, låne- och återköpsavtal samt för antalet dylika avtal i slutet av året separat fördelade på avtal som ingåtts i garderande syfte samt för att främja effektiviteten i förmögenhetsförvaltningen;

4) fondens värde och värdet av en fondandel under den senaste räkenskapsperioden och de två föregående räkenskapsperioderna; samt

5) en redogörelse för de arvoden som betalats till fondbolaget eller förvaringsinstitutet fördelade på arvoden för förvaltning och förvaring av fondens medel samt på motsvarande kostnader för de placeringsfonder och fondföretag som varit föremål för fondens placeringar, förutsatt att fonden på grundval av sina stadgar kan placera egna medel i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag.

De redogörelser som avses ovan i 1 mom. kan lämnas antingen som separata utredningar till årsberättelsen eller i samband med bokslutsuppgifterna.

6 kap.

Placeringsfonders halvårsrapport

13 §
Innehållet i en placeringsfonds halvårsrapport

En placeringsfonds halvårsrapport skall åtminstone innehålla en för rapportperioden gällande redogörelse för sådana placeringar i värdepapper enligt slag som avses i 3 kap. 10 § c punkten samt för derivatinstrumenten klassificerade enligt bilagan till detta beslut samt de redogörelser som avses i 5 kap. 12 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten.

7 kap.

Ikraftträdande

14 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 20 maj 1999.

Bokslutsbestämmelserna i detta beslut tillämpas första gången i fråga om bokslut som upprättas för 1999. Värderingsdifferensen och föregående räkenskapsperioders vinst eller förlust, som innan detta beslut träder i kraft har upptagits såsom egna poster i balansräkningen, upptas i fondens värde.

Bestämmelserna om placeringsfonders årsberättelse och halvårsrapport tillämpas första gången i halvårsrapporter som upprättas för 1999.

Helsingfors den 11 maj 1999

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jarkko Karjalainen

Bilaga

KLASSIFICERINGEN AV VÄRDEPAPPERSPLACERINGAR OCH DERIVATINSTRUMENT
Värdepapper Antal St/nominellt, mk Kurs mk/% Marknadsvärde/ värdeförändring, mk Procent av fondens värde
Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista Sammanlagt
Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista Sammanlagt
Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats inom någotdera av ovan nämnda omsättningssystem Sammanlagt
Övriga värdepapper Sammanlagt
Fordringsbevis som avses i 71 § 1 mom. 2 punkten lagen om placeringsfonder Sammanlagt
Värdepapper och fordringsbevis sammanlagt
Derivatinstrument
Räntederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Valutaderivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Aktiederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Övriga derivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda
Kassa och övriga tillgångar, netto
Fondens värde
Antalet utlöpande andelar Antalet tillväxtandelar Antalet avkastningsandelar
Värdet av en fondandel Värdet av en tillväxtandel Värdet av en avkastningsandel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.