573/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993) 4 § och

fogas till lagen nya 4 a―4 d § och till 13 §, sådan den lyder i lag 299/1995, ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Räntestödslåntagare

Räntestödslån kan beviljas

1) kommuner och andra offentliga samfund,

2) samfund som uppfyller förutsättningarna enligt 4 a § och som statens bostadsfond med stöd därav har angett, samt

3) aktiebolag i vilket något eller några i 1 eller 2 punkten avsedda samfund har sådan direkt bestämmanderätt som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag (734/1978).

4 a §
Allmännyttighet

Ett i 4 § 2 punkten avsett samfund och ett bolag i vilket det har den i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag avsedda bestämmanderätten skall uppfylla följande förutsättningar och efterleva dem i sin verksamhet:

1) samfundets verksamhetsområde är att låta bygga och anskaffa bostadsrättsbostäder och att erbjuda dem för användning som bostadsrättsbostäder i syfte att tillhandahålla goda och trygga boendeförhållanden till skäliga kostnader,

2) samfundet skall offentligt meddela om att bostäderna kan sökas,

3) samfundet skall inte gottskriva sin ägare med annat än en skälig avkastning på de medel som ägaren placerat i samfundet, vilken är minst två procentenheter större än räntan på statens femåriga obligationslån och om vars beräkningsgrunder och storlek statsrådet bestämmer närmare,

4) samfundet skall ordna ägandet av bostadsrättsbostäderna så att en utjämning av bruksvederlaget är möjlig,

5) samfundet skall inte ta andra risker än sådana som hör samman med dess i 1 punkten avsedda verksamhet, inte bevilja lån till andra än i 4 b § avsedda samfund, och inte ställa säkerhet för andra än i 4 b § avsedda samfunds förpliktelser, utom om det är fråga om ett lån som ett annat samfund inom samma koncern tar och investerar i ett i 4 b § avsett samfunds anskaffning eller byggande av hyresbostäder,

6) samfundets ägande och förvaltning skall organiseras så att det är oavhängigt av byggnadsföretag, och

7) samfundets aktier eller andelar skall inte vara föremål för offentlig handel.

4 b §
Allmännyttighet i en koncern

Då de i 4 a § angivna förutsättningarna tillämpas inom en koncern, skall som en helhet behandlas ett i 4 § 2 punkten avsett samfund samt till samma koncern hörande

1) andra i 4 § 2 punkten avsedda samfund,

2) samfund som innehar bostäder som är underställda begränsningar i fråga om användning och överlåtelse enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993), eller aktier som berättigar till besittning av dem,

3) samfund som innehar bostäder som är underställda den användningsbegränsningstid på 20 år som avses i 10 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), eller aktier som berättigar till besittning av dem, samt

4) samfund som har bostäder som avses i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990), eller aktier som berättigar till besittning av dem.

4 c §
Övervakning av allmännyttigheten

Statens bostadsfond övervakar att samfund som avses i 4 § 2 punkten och i 4 b § uppfyller och efterlever förutsättningarna i 4 a §.

Statens bostadsfond och en av fonden befullmäktigad person har rätt att få alla de uppgifter som behövs för övervakningen av de i 4 § 2 punkten och 4 b § avsedda samfunden och av deras revisorer.

Ett angivet samfund skall i förväg informera statens bostadsfond om sådana omständigheter som kan påverka uppfyllandet av de i 4 a § angivna förutsättningarna.

4 d §
Återkallande av angivande

Statens bostadsfond kan återkalla det angivande av ett samfund som avses i 4 § 2 punkten, om

1) samfundet eller ett i 4 b § avsett samfund inom samma koncern inte längre uppfyller förutsättningarna enligt 4 a § eller ver- kar i strid med dem,

2) samfundet eller ett i 4 b § avsett samfund inom samma koncern har vidtagit faktiska åtgärder vars syften strider mot den i 4 a § definierade allmännyttighetens innehåll eller med de angivna förutsättningarna, eller om

3) samfundet ansöker om att angivandet av det skall återkallas.

13 §
Inställande av betalningen av räntestöd

Om angivandet av ett i 4 § 2 punkten avsett låntagarsamfund återkallas med stöd av 4 d §, kan statens bostadsfond besluta att helt eller delvis inställa betalningen av räntestödet för byggnads-, anskaffnings- eller ombyggnadslån för ett bostadsrättshus som samfundet eller ett till samma koncern hörande i 4 b § avsett samfund har, inom sex månader efter att angivandet återkallades, om inte anledningen till återkallandet avlägsnas inom denna tid.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Beslut att ange ett samfund som mottagare av räntestödslån för bostadsrättshus som fattats innan denna lag träder i kraft förblir i kraft. Bestämmelserna i 4 a―4 d och 13 § i denna lag tillämpas också på dessa låntagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 274/1998
MiUB 11/1998
RSv 306/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.