566/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Lag om ändring av telemarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) 3 § 1 mom., 8 § 2 mom. 5―7 punkten, 3 mom. och 4 mom. 1 punkten, 15 § 1 mom. 5 punkten och 50 §,

av dessa lagrum 50 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 596/1998, samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―5 mom. blir 3―6 mom., till 4 § en ny 21 a-punkt samt till 8 § 2 mom. nya 3 a, 8 och 9 punkter som följer:

3 §
Tillämpningsområde

I televerksamhet och vid tillhandahållande av abonnentkataloger skall denna lag iakttas. I fråga om radioanläggningar som utgör en del av ett telenät gäller dessutom vad som bestäms särskilt om dem.

I televerksamhet och vid tillhandahållande av abonnentkataloger skall utöver vad som bestäms i denna lag iakttas lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999).


4 §
Definitioner

I denna lag avses med


21 a) abonnentkatalog en allmänt tillgänglig telefonkatalog eller annan tryckt eller i elektronisk form tillgänglig förteckning eller adresslista som innehåller abonnenters och användares personuppgifter vilka den som bedriver katalogverksamhet har samlat in och uppdaterar eller uppgifter om andra abonnenter eller användare,


8 §
Teleföretagets skyldigheter

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall teleföretaget


3 a) utrusta sina telenät och teletjänster så att teleavlyssning och teleövervakning enligt tvångsmedelslagen (450/1987) kan utföras i de telenät och teletjänster som ministeriet bestämmer,


5) tillhandahålla telenät och teletjänster som förutsätts i Europeiska gemenskapernas rättsakter samt andra tjänster som har nära samband med dem, så som därom föreskrivs särskilt,

6) sörja för faktureringen av teletjänster på behörigt sätt samt lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för faktureringen av användarna till ett annat teleföretag för ordnande av faktureringen så som ministeriet föreskriver med stöd av 11 § och 15 § 2 mom.,

7) särredovisa sin verksamhet enligt bestämmelserna i 6 kap.,

8) sörja för att användarna får de uppgifter som gäller dem och som är nödvändiga för identifieringen införda i en allmänt tillgänglig, uppdaterad abonnentkatalog, samt tillsammans med andra teleföretag sörja för att de uppgifter som behövs för att dess användare skall kunna identifieras är tillgängliga för alla användare i en öppen riksomfattande abonnentkatalog som innehåller de uppgifter som behövs för att alla användare skall kunna identifieras, med beaktande av bestämmelserna i lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet, samt

9) lämna ut sådana uppgifter vilka de användare som ingått anslutningsavtal med företaget har uppgett för publicering i en abonnentkatalog, i en med tanke på publiceringen användbar form på lika och skäliga villkor, så att de avgifter som tas ut för utlämnandet är skäliga i förhållande till kostnaderna för prestationen, med beaktande av bestämmelserna i lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet.

Om de uppgifter som följer av 2 mom. 3 punkten förutsätter åtgärder som klart avviker från televerksamhet som skall anses vara sedvanlig och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas av statens medel, om inte den som beställer åtgärden betalar teleföretaget de kostnader som åsamkas det. Den myndighet som svarar för teleavlyssning och teleövervakning skall till teleföretaget betala av ministeriet fastställda avgifter för de åtgärder som avses i 2 mom. 3 a-punkten, och då dessa avgifter bestäms skall beaktas de direkta kostnader som åtgärden har åsamkat teleföretaget samt en skälig ränta på det kapital som teleföretaget har varit tvunget att investera i den utrustning och den programvara som telenätet eller teletjänsten har försetts med i enlighet med de föreskrifter som meddelats med stöd av 4 mom. 1 punkten.

Ministeriet skall

1) meddela närmare föreskrifter om tillämpning av 2 mom. 3, 3 a, 4, 8 och 9 punkten, samt


15 §
Användarens rättigheter

Var och en har rätt att


5) få en specificering av teleräkningen per uppkoppling så som bestäms i lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet, samt


50 §
Tystnadsplikt

Den som vid utförande av uppgifter som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den har fått vetskap om en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja den för utomstående eller använda den till egen nytta.

Ett teleföretag får använda de uppgifter som det har fått av andra teleföretag som begär sammankoppling av telenät eller teletjänster endast för det syfte som de tillhandahölls för. Teleföretaget skall ordna sin verksamhet så att dessa uppgifter inte lämnas ut till teleföretagets övriga avdelningar, dotterbolag eller andra som kan få konkurrensfördelar genom dem.

Om tystnadsplikten gäller dessutom vad som bestäms därom i lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 85/1998
TrUB 18/1998
RSv 304/1998

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.