565/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Lag om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja dataskyddet inom allmän televerksamhet samt abonnenters och användares integritetsskydd och skydd för berättigade intressen vid telekommunikation.

2 §
Tillämpningsområde

I allmän televerksamhet och i telekommunikation som utövas genom användning av allmänna teletjänster samt vid tillhandahållande av abonnentkataloger skall denna lag iakttas. På behandlingen av personuppgifter inom televerksamhet skall tillämpas vad som bestäms särskilt om behandling av personuppgifter, om inte något annat följer av denna lag.

Ministeriet beslutar närmare med beaktande av de tekniska möjligheterna och med hänsyn till att kostnaderna för teleföretagen skall vara skäliga hur denna lag tillämpas på televerksamhet och telekommunikation i allmänna analoga mobilnät.

Denna lag tillämpas på sådan telekommunikation från eller till något annat nät än ett allmänt telenät som sker via ett allmänt telenät, om det andra nätet har anslutits till det allmänna telenätet som en del av det eller till en anslutning till det. Lagens 4 § skall dock tillämpas på all telekommunikation.

Denna lag tillämpas inte på televisionsoch radioverksamhet.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) televerksamhet, allmän televerksamhet, telekommunikation, telenät, teletjänst och anslutning vad som bestäms om dem i telemarknadslagen (396/1997),

2) personuppgifter alla slags anteckningar som beskriver en person eller dennes individuella egenskaper eller levnadsförhållanden och som kan hänföras till en bestämd fysisk person eller till hans familj eller någon som lever i gemensamt hushåll med honom,

3) teleföretag en fysisk eller juridisk person som för allmänt bruk tillhandahåller i telemarknadslagen avsedda prestationer som personen i fråga själv producerar och som hör till televerksamheten,

4) dataskydd inom televerksamhet den vid telekommunikation förmedlade informationens konfidentiella läge, integritet och tillgänglighet, som teleföretaget har säkerställt genom administrativa och tekniska åtgärder,

5) abonnent en fysisk eller juridisk person som har ingått ett avtal med ett teleföretag om tillhandahållande av teletjänster eller på vilken en sådan persons rättigheter har överförts enligt villkoren i avtalet om teletjänster; de bestämmelser i denna lag som gäller abonnenter tillämpas dock på den fysiska eller juridiska person som helt eller delvis är skyldig att betala teleräkningen för de teletjänster som har använts genom en anslutning som han innehar,

6) användare en fysisk person som använder teletjänster,

7) identifieringsuppgifter abonnentens eller användarens anslutningsnummer, eller någon annan kod eller uppgift som uppkommer eller lagras då en uppkoppling har gjorts,

8) behandling av identifieringsuppgifter insamling, registrering, ordnande, användning, utlämnande, lagring, ändring, samkörning, blockering, utplåning och förstöring av identifieringsuppgifter samt övriga åtgärder som i allmänhet riktas mot uppgifterna,

9) teleräkning en räkning som innehåller de avgifter som teleföretaget tar ut för prestationer som hör till televerksamheten,

10) presentation av anropande nummer en teknisk facilitet som gör det möjligt för användaren att identifiera från vilken anslutning eller tjänst en uppkoppling har gjorts,

11) presentation av uppkopplat nummer en teknisk facilitet som gör det möjligt för användaren att identifiera till vilken anslutning eller tjänst uppkopplingen görs,

12) abonnentkatalog en allmänt tillgänglig telefonkatalog eller annan tryckt eller i elektronisk form tillgänglig förteckning eller adresslista som innehåller abonnenters eller användares personuppgifter, vilka den som bedriver katalogverksamhet har samlat in och uppdaterar eller uppgifter om andra abonnenter eller användare, samt med

13) ministeriet trafikministeriet, om inte något annat bestäms genom förordning.

2 kap.

Dataskydd inom televerksamhet

4 §
Telekommunikationens konfidentiella natur

Telekommunikation är konfidentiell, om den inte är avsedd för allmän mottagning.

Den som har tagit emot eller annars fått kännedom om ett konfidentiellt telemeddelande som inte är avsett för honom får inte orättmätigt lämna uppgifter om innehållet i telemeddelandet eller utnyttja uppgifter om innehållet i telemeddelandet eller om dess existens.

5 §
Skydd vid telekommunikation

En användare och en abonnent har rätt att skydda sina telemeddelanden på önskat sätt genom att utnyttja för ändamålet tillgängliga tekniska möjligheter.

På dekodningssystem skall 25, 39 och 45 § telemarknadslagen tillämpas.

6 §
Teleföretagets skyldigheter

Teleföretaget skall sörja för dataskyddet inom den televerksamhet som det bedriver. Teleföretaget skall, vid behov i samarbete med andra teleföretag, upprätthålla en med beaktande av den tekniska utvecklingen tillräcklig och med hänsyn till kostnaderna skälig säkerhetsnivå.

Teleföretaget skall informera abonnenterna om de särskilda risker som hänför sig till säkerheten i företagets teletjänster samt om möjligheterna att avhjälpa dem och kostnaderna för åtgärder i samband därmed.

Ministeriet beslutar vid behov om vad som skall beaktas när frågan om vad som är skäliga kostnader och en tillräcklig säkerhetsnivå bedöms.

7 §
Tystnadsplikt

Den som är eller har varit anställd hos ett teleföretag får inte olovligen röja vad han i sitt uppdrag fått veta om innehållet i ett telemeddelande eller om de telekommunicerande parternas identifieringsuppgifter, om inte något annat följer av 3 kap.

Tystnadsplikten enligt 1 mom. gäller också auktoriserade teleentreprenörer enligt 12 § telemarknadslagen och den som är eller har varit anställd hos en teleentreprenör.

8 §
Beredskap för undantagsförhållanden

Teleföretaget skall säkerställa dataskyddet inom sin televerksamhet också under undantagsförhållanden genom att delta i beredskapsplanering och på förhand bereda den verksamhet som skall utövas under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder vilka klart avviker från teleföretagets sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig och vilka medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas av statens medel, om inte den som beställer åtgärden betalar teleföretaget de kostnader som åsamkas det.

Ministeriet beslutar närmare om tillämpningen av 1 mom.

3 kap.

Behandling av identifieringsuppgifter

9 §
Utplåning och ändring av identifieringsuppgifter

Efter att en teleförbindelse har brutits skall teleföretaget utplåna eller ändra de identifieringsuppgifter som har uppkommit då förbindelsen upprättades och registrerats av teleföretaget, så att de telekommunicerande parterna inte kan identifieras, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.

10 §
Behandling av identifieringsuppgifter för fakturering

För fastställande av en teleräkning och teleföretagens inbördes avgifter får teleföretaget behandla en abonnents sådana identifieringsuppgifter som gäller

1) teleterminalutrustningens nummer, kod eller typ,

2) den uppringda anslutningens nummer eller annan kod,

3) teleförbindelsens starttidpunkt eller datum, samt

4) teleförbindelsens art och varaktighet samt den överförda datamängden och andra identifieringsuppgifter som behövs för bestämmande av en avgift.

Teleföretaget får behandla identifieringsuppgifter i anslutning till bestämning av en teleräkning högst under en tid av tre år från det att teleräkningen har betalts i sin helhet, dock endast så länge som teleräkningen kan drivas in, om inte något annat bestäms någon annanstans. Om teleföretagets skyldighet att lagra sådana identifieringsuppgifter som hänför sig till bestämmande av teleräkning bestäms genom förordning.

11 §
Behandling av identifieringsuppgifter vid marknadsföring av teletjänster

Med abonnentens samtycke får teleföretaget under den tid som nämns i 10 § 2 mom. behandla identifieringsuppgifter för att marknadsföra sina teletjänster eller sina andra tjänster som har direkt samband med dem, då identifieringsuppgifterna har uppkommit i samband med att tjänsterna producerats.

12 §
Behandling av identifieringsuppgifter i teleföretag

Ett teleföretag får under den tid som nämns i 10 § 2 mom. själv behandla och till ett annat teleföretag lämna ut identifieringsuppgifter för att uppdrag som hänför sig till fakturering, underhåll och utvecklande av telenät och teletjänster samt förebyggande och undersökning av missbruk skall kunna skötas.

Identifieringsuppgifter får behandlas endast av sådana personer som är anställda hos teleföretaget eller av teleföretaget har bemyndigats för detta uppdrag och som sköter uppgifter i anslutning till fakturering, underhåll och utvecklande av telenät och teletjänster, förebyggande och undersökning av missbruk, kundtjänst och marknadsföring enligt 11 §. Uppgifterna får behandlas endast i den omfattning som är nödvändig för att dessa uppdrag skall kunna skötas.

På personer som bemyndigats av ett teleföretag enligt 2 mom. tillämpas bestämmelserna om behandling av identifieringsuppgifter.

13 §
Specificering av teleförbindelser

Ett teleföretag får inte överlämna en specificering av numren till eller andra koder för de uppkopplingar som har gjorts från en anslutning, om inte något annat bestäms nedan i denna paragraf.

Om abonnenten begär en specificering av teleräkningen per uppkoppling, skall teleföretaget ge en sådan specificering där de tre sista siffrorna i uppkoplingskoderna inte anges, om inte något annat följer av 3 mom.

På abonnentens begäran skall teleföretaget skriftligen specificera uppkopplingarnas fullständiga nummer, om

1) uppkoppling har gjorts till en annan anslutning och detta medför avgifter som skall debiteras i samband med teleräkningen men som inte är teleavgifter, eller om

2) teleräkningen är mer än dubbelt så stor som räkningen för föregående motsvarande faktureringsperiod.

Teleföretaget får ge abonnenten en specificering endast för den tid under vilken anslutningen har varit i hans besittning.

Närmare bestämmelser om hur teleförbindelsekoderna skall specificeras om de inte enbart består av siffror utfärdas genom förordning.

14 §
Presentation av anropande nummer

Ett teleföretag som tillhandahåller presentation av anropande nummer i ett fast telefonnät eller ett mobilnät skall sörja för att den uppringande användaren kostnadsfritt kan förhindra presentation av anropande nummer per förbindelse när det gäller telefonitjänster. Abonnenten skall också kunna förhindra presentation av anropande nummer permanent för de förbindelser som upprättas från hans anslutning.

Ett teleföretag som tillhandahåller anslutning till ett fast telefonnät eller ett mobilnät skall sörja för att en abonnent mot vilken uppkopplingen sker till en anslutning som teleföretaget tillhandahåller har möjlighet att i fråga om telefonitjänster

1) kostnadsfritt förhindra presentation av anropande nummer, och

2) avvisa sådana teleförbindelser som använder skydd mot presentation av anropande nummer.

Om tjänster som avses i denna paragraf inte tillhandahålls i andra än fasta telefonnät och mobilnät beslutar ministeriet vid behov närmare om vilka i denna paragraf avsedda tjänster som skall tillhandahållas i nämnda andra nät vid behov i samarbete mellan teleföretagen.

15 §
Presentation av uppkopplat nummer

Ett teleföretag som tillhandahåller presentation av uppkopplat nummer skall sörja för att en abonnent som tar emot ett telemeddelande kostnadsfritt kan förhindra att den uppringande användaren får vetskap om numret till eller koden för den anslutning till vilken förbindelsen har kopplats.

16 §
Automatisk omstyrning

Ett teleföretag skall erbjuda användaren möjlighet att kostnadsfritt upphäva automatisk omstyrning som andra har gjort till hans anslutning.

17 §
Användning av presentationstjänster

De faciliteter som avses i 14―16 § skall genomföras så att de kan tas i bruk på ett enkelt sätt i enlighet med vad som bestäms genom förordning.

Teleföretagen skall informera användarna och abonnenterna om utbudet och användningen av presentationstjänster.

18 §
Utlämnande av identifieringsuppgifter till myndigheter

Polisen har rätt att utan hinder av tystnadsplikten enligt 7 §

1) med samtycke av målsäganden och den som innehar anslutningen få sådana identifieringsuppgifter om uppkopplingen till teleanslutningen som behövs för utredning av brott som avses i 16 kap. 9 a §, 17 kap. 13 § 2 punkten eller 24 kap. 3 a § strafflagen (39/1889), samt

2) med abonnentens samtycke få identifieringsuppgifter om meddelanden som sänts från en mobilteleapparat, om detta är nödvändigt för att utreda brott som har lett till att mobilteleapparaten eller dess anslutning orättmätigt har kommit i någon annans besittning.

Utan hinder av 7 § och av vad användaren har avtalat med teleföretaget om hemlighållande av identifieringsuppgifterna, har teleföretaget rätt att till polisen och räddningsmyndigheter och andra myndigheter som tar emot nödmeddelanden lämna identifieringsuppgifter om den anslutning vars användare nödmeddelandet gäller. Som identifieringsuppgifter kan utöver anslutningsnumret och annan kod lämnas uppgift om installeringsadressen för anslutningen och om abonnenten eller användaren samt uppgift om den basstations läge via vilken ett nödmeddelande som lämnats med en mobilteleapparat har styrts till det allmänna telenätet.

Om en myndighets rätt att vid förundersökning av ett brott få identifieringsuppgifter bestäms i tvångsmedelslagen (450/1987).

4 kap.

Abonnentkataloger och telekommunikation vid direktmarknadsföring

19 §
Utlämnande av kataloguppgifter och tillhandahållande av abonnentkataloger

Utan hinder av vad som någon annanstans bestäms om utlämnande av uppgifter i abonnentkataloger får teleföretagen med tanke på publicering i en annan abonnentkatalog lämna ut sådana uppgifter som abonnenten har lämnat för en abonnentkatalog. Den som tillhandahåller en abonnentkatalog har rätt att föra och tillhandahålla abonnentkataloger.

Om överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller vad som bestäms särskilt.

20 §
Abonnentkataloger

I en abonnentkatalog får endast sådana uppgifter publiceras som är nödvändiga för att identifiera en abonnent eller användare, om inte den vars uppgifter publiceras tydligt har givit sitt samtycke till att andra uppgifter publiceras.

En abonnent eller användare har rätt att kostnadsfritt

1) kräva att hans personuppgifter i abonnentkatalogen stryks eller rättas,

2) förbjuda att hans personuppgifter i abonnentkatalogen används för direktmarknadsföring, och

3) kräva att en del av besöks- eller postadressen utelämnas eller att de publicerade personuppgifterna inte får ange kön.

Teleföretaget skall sörja för att de krav och ändringar som gäller abonnentens eller användarens uppgifter enligt 1 och 2 mom. vidarebefordras till dem till vilka företaget har lämnat ut dessa uppgifter för publicering i abonnentkataloger. Teleföretaget och den till vilken teleföretaget har lämnat ut ovan nämnda uppgifter skall komma överens om hur abonnentens eller användarens krav angående dessa uppgifter skall vidarebefordras.

21 §
Telekommunikation vid direktmarknadsföring

Telekommunikation får inte användas för direktmarknadsföring utan att abonnenten i förväg har gett sitt samtycke, om teleförbindelserna med den mottagande abonnenten upprättas via automatiska system eller via telefax, om inte ministeriet beslutar något annat med stöd av 4 mom.

Utan hinder av 1 mom. får telekommunikation användas för direktmarknadsföring via automatiska system, om abonnenten inte är en fysisk person och inte har förbjudit detta, om inte ministeriet beslutar något annat med stöd av 4 mom. Telefax får emellertid inte användas för direktmarknadsföring till en abonnent som inte är en fysisk person.

Annan än i 1 mom. avsedd direktmarknadsföring till en fysisk person med hjälp av telekommunikation är tillåten, om inte abonnenten ifråga uttryckligen har förbjudit detta. Abonnenten skall kostnadsfritt kunna förbjuda direktmarknadsföring som avses i detta moment.

Ministeriet beslutar vid behov, med beaktande av telenätets och teletjänsternas tillgänglighet och säkerhet samt av bedömningen av om skyldigheterna för dem som bedriver direktmarknadsföring är skäliga, närmare om vilken form av telekommunikation som

1) vid telekommunikation enligt 1 mom. får användas utan abonnentens samtycke, förutsatt att abonnenten dock har möjlighet att förbjuda eller förhindra i denna punkt avsedd telekommunikation, och som

2) vid telekommunikation enligt 2 mom. förutsätter förhandssamtycke av abonnenten.

Om direktmarknadsföring till konsumenter gäller dessutom konsumentskyddslagen (38/1978).

22 §
Tillhandahållande av förbud som gäller direktmarknadsföring

Ministeriet beslutar vid behov närmare om hur de förbud som avses i 20 § 2 mom. 2 punkten och i 21 § skall tillhandahållas dem som bedriver direktmarknadsföring.

5 kap.

Tillsyn, tvångsmedel och påföljder

23 §
Styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen och utvecklingen av televerksamheten ankommer på ministeriet. Ministeriet skall i samarbete med Teleförvaltningscentralen, datasekretessmyndigheterna, teleföretagen, den industri som tillverkar teleutrustning och de sammanslutningar som företräder användarna främja integritetsskyddet vid telekommunikation och dataskyddet inom televerksamhet.

Teleförvaltningscentralen skall

1) övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser iakttas, om inte något annat följer av 3 mom., samt

2) vid behov meddela tekniska föreskrifter om teleföretagens verksamhet samt om teleutrustningar, telenät och teletjänster på det sätt som denna lag förutsätter.

Dataombudsmannen skall övervaka att abonnentens förbudsrätt och förhandssamtycke enligt 20 och 21 § iakttas.

Om ett ärende som Teleförvaltningscentralen behandlar gäller ett förfarande som kan strida mot personuppgiftslagen (523/1999), kan Teleförvaltningscentralen till denna del överföra ärendet för att behandlas enligt nämnda lag.

24 §
Rätt till upplysningar

Utan hinder av vad som annanstans bestäms om sekretess har ministeriet, Teleförvaltningscentralen och dataombudsmannen rätt att, för utförande av uppgifterna enligt 23 §, av i denna lag avsedda teleföretag, deras sammanslutningar, ägare och innehavare av telenät samt teleentreprenörer, den som publicerar abonnentkataloger och den som bedriver direktmarknadsföring få behövliga uppgifter om deras verksamhet enligt denna lag.

25 §
Tvångsmedel

Om någon bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av den, kan Teleförvaltningscentralen ålägga honom att rätta sitt fel eller sin försummelse. Beslutet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten avbryts helt eller delvis eller att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits på den försumliges bekostnad betalas av statens medel och indrivs hos den försumlige i den ordning som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

26 §
Brott mot tystnadsplikt

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 7 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 4 § 2 mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans än i 38 kap. 1 § strafflagen.

27 §
Brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Den som uppsåtligen

1) försummar att sörja för dataskyddet inom televerksamhet enligt 6 § 1 mom.,

2) behandlar identifieringsuppgifter i strid med 9―13 §, eller

3) använder telekommunikation för direktmarknadsföring i strid med 21 §

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet dömas till böter.

Straff döms inte ut om förseelsen är ringa.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

28 §
Ändringssökande

I beslut som Teleförvaltningscentralen har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Teleförvaltningscentralen kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall iakttas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet tills besvären har avgjorts.

29 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

30 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

31 §
Övergångsbestämmelse

Om sådan behandling av identifieringsuppgifter som avses i 11 § har inletts innan denna lag träder i kraft, får den fortgå utan hinder av denna lag. Abonnenterna skall då informeras om behandlingen av uppgifterna, och om de inte inom en månad meddelar något annat anses de ha gett sitt samtycke till behandlingen.

RP 85/1998
TrUB 18/1998
RSv 304/1998

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.