538/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Förordning om ändring av utlänningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

upphävs i utlänningsförordningen av den 18 februari 1994 (142/1994) 14 § 4 mom. och 16 § 3 mom,

ändras 6 § 1 mom., 8 och 9 § , 14 § 3 mom., 15 § 1 mom. 7 punkten, 16 § 2 mom., 17 § 4 mom., 18 § 2 och 3 mom., 20 § 1 och 2 mom., 23 §, 24 § 1 mom., rubriken för 34 § och 34 § 3 mom. samt bilagan till förordningen,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. och 8 § sådana de lyder i förordning 222/1995, 23 § sådan den lyder i förordning 1/1996, 24 § 1 mom. och bilagan sådana de lyder i förordning 607/1997, samt

fogas till förordningen nya 8 a och 8 b § samt till 32 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §
Tillfälligt omhändertagande av pass

En utlännings pass kan, utöver vad som nämns i 45 § 2 mom. utlänningslagen (378/1991), tillfälligt omhändertas av utlänningsverket, passkontrollören, polisen eller en finsk beskickning

1) för behandling av ett ärende som gäller visering, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, främlingspass eller resedokument,

2) för behandling av asylansökan,

3) för övervakning av utresa ur landet,

4) för beredning och verkställighet av utvisning eller avvisning av utlänningen,

5) då detta förutsätts av andra särskilt viktiga skäl.


8 §
Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband

En sådan ansökan om uppehållstillstånd som med stöd av 18 c § utlänningslagen görs utomlands skall lämnas till en finsk beskickning. Beskickningen skickar ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande till utlänningsverket för avgörande av ärendet. Om en sådan familjemedlem som avses i 18 b eller 18 c § utlänningslagen och som lagligen vistas i Finland skall höras personligen, skickar utlänningsverket handlingarna till den lokala polisen, som hör familjemedlemmen och därefter skickar handlingarna jämte sitt utlåtande till utlänningsverket. I övriga fall hör utlänningsverket den person som befinner sig i Finland skriftligen.

Om en familjemedlem som lagligen vistas i Finland vill göra ärendet anhängigt i enlighet med 18 d § 1 mom. utlänningslagen, skall han eller hon lämna en ansökan om uppehållstillstånd för sin familjemedlem till den lokala polisen, som skickar handlingarna jämte sitt utlåtande till utlänningsverket. Utlänningsverket kan begära att beskickningen hör sökanden utomlands.

För delgivning av beslutet underrättar utlänningsverket den lokala polisen om beslutet och för delgivning av beslutet utomlands den finska beskickningen. Utlänningsverket underrättar även den sociala myndigheten i vederbörande kommun, i de fall då sökanden har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller behov av skydd.

8 a §
Utlåtanden om ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband

Utlänningsverket eller den lokala polisen kan begära utlåtande om en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband av den sociala myndigheten på hemorten för den familjemedlem som lagligen vistas i Finland. Utlåtande kan begäras om de sociala förhållandena eller hälsotillståndet för den familjemedlem som vistas i Finland, om han eller hon är en minderårig som kommit till Finland utan vårdnadshavare eller om sökanden är en familjemedlem som inte hör till kärnfamiljen eller om det finns andra vägande skäl att begära utlåtande.

8 b §
Utredning om familjemedlemmens utkomst

En person som med stöd av 18 c § 2 eller 4 mom. utlänningslagen ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband skall förete en utredning som visar att hans eller hennes utkomst i Finland tryggas av personen själv eller hans eller hennes familjemedlem som vistas i Finland. Utlänningsverket kan begära att sökanden lämnar in en utredning, såsom ett av arbetsgivaren utfärdat intyg över den i Finland bosatta familjemedlemmens arbetsförhållande eller lön eller ett beskattningsintyg över dennes beskattningsbara inkomst och förmögenhet, om det har uppgetts att den i Finland bosatta familjemedlemmen sörjer för sökandens utkomst.

9 §
Visum

Den som beviljar ett visum skall i visumet göra en sådan anteckning som beskriver syftet med vistelsen i enlighet med den tabell som utgör bilaga till denna förordning. Ett visum som antecknats i ett pass som är gemensamt för flera familjemedlemmar gäller inte utan särskild anteckning make och barn.

14 §
Tidsbegränsat uppehållstillstånd

Den som beviljar ett tidsbegränsat uppehållstillstånd skall i uppehållstillståndet göra en sådan anteckning som beskriver syftet med vistelsen i enlighet med den tabell som utgör bilaga till denna förordning.


15 §
Permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd beviljas inte, om grunden för utlänningens uppehåll är


7) arbete i en uppgift eller befattning för vilken enligt 18 § 2 mom. 3―5 punkten eller 18 § 3 mom. inte krävs arbetstillstånd, eller


16 §
Arbetstillstånd och undantag som gäller dess giltighetstid

Arbetstillstånd kan beviljas för kortare tid än ett år på ansökan eller då det är fråga om

1) ett tillfälligt ökat behov av arbetskraft vid ett enskilt företag eller ett tidsbegränsat projekt,

2) ett säsongartat arbete eller

3) ett arbete för vilket arbetstillstånd enligt arbetsministeriets beslut beviljas endast för viss tid.

17 §
Begränsningar i arbetstillstånd

Vederbörande ministerium meddelar anvisningar om anteckningar i arbetstillstånd.

18 §
Utlänningar som är befriade från skyldigheten att ha arbetstillstånd

Förutom de utlänningar som nämns i 25 § utlänningslagen krävs inte arbetstillstånd av en utlänning som

1) idkar en näring,

2) idkar gårdsbruk på en lägenhet till vars ägande eller besittning han har förvärvat rätt enligt vad som bestäms särskilt,

3) utför arbete på grund av vilket utrikesministeriet har beviljat uppehållstillstånd,

4) är sjöman och har anställts på ett finskt fartyg någon annanstans än i Finland, om det fartyg på vilket han tjänstgör huvudsakligen går i trafik mellan utländska hamnar, eller

5) fullgör uppgifter vilka hänför sig till bilateralt eller multilateralt samarbete mellan stater.

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om när arbetstillstånd inte krävs av en utlänning som

1) arbetar för en utländsk arbetsgivares räkning i Finland,

2) tillfälligt verkar som gästföreläsare, lärare eller den som på annat sätt utför eller utarbetar en skriftlig eller muntlig framställning, som utövande konstnär eller som idrottsman eller

3) deltar i ett officiellt eller av organisationer anordnat internationellt program för utbyte av stipendiater, studenter eller ungdomar.

20 §
Beviljande av arbetstillstånd i Finland

Arbetskraftsbyrån avger utlåtande om ansökan om arbetstillstånd till utlänningsverket eller den lokala polisen om utlänningen också ansöker om uppehållstillstånd. Utlåtande om arbetstillstånd begärs inte om sökanden inte beviljas uppehållstillstånd.

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om när personer som beviljats uppehållstillstånd på andra grunder än arbetstillståndsprövning kan beviljas arbetstillstånd utan att utlåtande begärs av arbetskraftsbyrån.


23 §
Utredning och prövning av ett ärende i vissa fall

Vid utredningen av förutsättningarna för en utlännings inresa till eller vistelse i landet eller beviljande av arbetstillstånd eller vid beredningen av avvisning eller utvisning utför polisen vid behov en prövning. Polisen kan utföra en prövning även vid en finsk beskickning i enlighet med vad vederbörande ministerier särskilt avtalar.

Om prövning som med stöd av utlänningslagen utförs av gränsbevakningsväsendet bestäms i 47 § lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999).

Utlänningsverket kan utreda förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd med stöd av 18 a eller 18 c § utlänningslagen vid en finsk beskickning i enlighet med vad vederbörande ministerier särskilt avtalar.

24 §
Genomresande

För genomresa via internationellt flygplatsområde skall en utlänning som är medborgare i en stat som nämns i bilaga 2 till denna förordning ha visum för flygplatstransitering om inte något annat föreskrivs av vederbörande ministerium. Av andra utlänningar krävs inte ett sådant visum för genomresa.


32 §
Delgivning och verkställighet

Utomlands kan en finsk beskickning verkställa delgivningen av beslut som har fattats med stöd av utlänningslagen och som gäller ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Om beslutet är positivt, antecknar beskickningen uppehållstillståndet på sökandens resedokument.

34 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning till den del den gäller sådant avgivande av utlåtande om ansökan om arbetstillstånd som ankommer på arbetsmyndigheterna. Arbetsministeriet meddelar närmare föreskrifter om den arbetsmyndighet som övervakar bestämmelserna om arbete i utlänningslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999.

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Bilaga 1 och Bilaga 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.