485/1999

Utfärdat i Helsingfors den 7 april 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1999

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller tillämpningen under 1999 av stödsystemet för jordbruksgrödor enligt rådets förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor, samt trädning i anslutning därtill.

Närmare bestämmelser om trädning ingår i kommissionens förordning (EG) nr 762/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 avseende programmet för arealuttag, nedan trädningsförordningen.

Närmare föreskrifter om förutsättningarna för erhållande av stöd ingår i kommissionens förordning (EG) nr 658/96 om vissa villkor för beviljande av kompensationsbetalning enligt stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan kompensationsförordningen.

2 §
Skördenivå

Som den skördenivå som definierar stödet för jordbruksgrödor används för spannmål, proteingrödor, oljelin och träda 3,4 ton/hektar i region A, 2,8 ton/hektar i region B― C1, utom skärgården i region C1, och 2,3 ton/hektar i skärgården i region C1 samt i region C2―C4. Skördenivån för oljeväxter är 1,59 ton/hektar i hela landet.

Med regionerna A―C i detta beslut avses regioner som definieras i statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1999 (941/1998) samt med regionerna C1―C4 regioner som definieras i statsrådets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (943/1998).

3 §
Åkerareal som utgör grund för ansökan

Stöd som baserar sig på stödsystemet för jordbruksgrödor och odlingsarealen betalas i hela landet för sådana växtartsgrupper som omfattas av stödsystemet, dvs. spannmål, oljeväxter, proteingrödor och oljelin. Ansökan skall gälla en areal om minst 0,30 hektar.

Sökanden skall välja det generella eller det förenklade systemet för stöd för jordbruksgrödor i enlighet med förutsättningarna för dem. I det generella systemet skall arealen av varje växtartsgrupp för vilken stöd söks vara minst 0,30 hektar. I det förenklade systemet skall de jordbruksgrödor för vilka stöd söks odlas på en areal om sammanlagt minst 0,30 hektar.

4 §
Godtagbart odlingssätt

De jordbruksgrödor för vilka stöd söks skall sås i enlighet med den goda jordbrukssed som är norm på orten och i avsikt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. För bekämpning av växtsjukdomar, skadedjur, ogräs och flyghavre skall ändamålsenliga åtgärder vidtas.

Utsädesmängden skall vara tillräcklig. Såbäddsberedningen och sådden skall till sin beskaffenhet vara sådana att det är möjligt för utsädet att gro. Oljeväxtfrönas ringa storlek skall beaktas vid sådden, och en för oljeväxter lämplig såningsteknik skall användas.

5 §
Godkänt oljeväxt- och oljelinfrö

Den klass av rybs- och rapsfrö som berättigar till stöd har 1999 avgränsats till artikel 4.3 punkt a, c och e i kompensationsförordningen. Bestämmelser om sorten och jordbrukarens skyldigheter ingår i de nämnda punkterna i artikel 4.3 i kompensationsförordningen.

Om avsaknaden av stödberättigande för vissa ätliga solrosfrön föreskrivs i artikel 5.4 i förordningen om jordbruksgrödor. På motsvarande sätt föreskrivs i artikel 6a i förordningen om jordbruksgrödor om avsaknaden av stödberättigande för sorter av spånadslin.

I syfte att visa att köpt oljeväxt- och oljelinfrö är av en godkänd sort och kvalitet som berättigar till stöd skall garantibeviset och inköpskvittot uppbevaras under ansökningsåret och de tre följande åren.

6 §
Områden som duger för uttag ur odling

Som områden som tagits ur odling i anslutning till stödet för jordbruksgrödor, dvs. som träda, godkänns inte jordbruksskiften eller delar därav som till sitt kulturtillstånd är så dåliga att de inte skulle kunna användas för odling av jordbruksgrödor. Vid bedömningen av kulturtillståndet beaktas inte att jordbruksskiftet godkänts som träda under tidigare år.

Vid skötsel av trädesåkrar som avses i artikel 7 i förordningen om jordbruksgrödor skall målen för miljö- och vattenvården beaktas. Godtagbara slag av träda är grönträda, icke bearbetad svartträda dvs. så kallad stubbträda, bearbetad svartträda och träda på vilken råvaror för andra ändamål än livsmedelsbruk eller foder odlas.

7 §
Trädesskiftens storlek

Trädesskiften som berättigar till stöd för jordbruksgrödor skall omfatta minst 0,30 hektar och ha en bredd som är mer än hälften av längden minst 20 meter. Skiften som är mindre än detta godkänns enligt artikel 3.1 i trädningsförordningen endast om de på alla sidor har fasta gränser, dvs. utgör ett basskifte.

8 §
Skötsel av områden som läggs i träda

Bearbetning av svartträda skall undvikas så långt som möjligt. Obearbetade dikesrenar skall vara minst 60 centimeter breda på alla slag av träda.

Ogrässpridning kan förhindras genom att trädan slås i stället för att den bearbetas. Detta skall ske så att fåglarnas häckning inte störs. Ogräsväxter får även bekämpas kemiskt efter den 1 juli.

Om råvaror för andra ändamål än livsmedelsbruk eller foder odlas på trädan, iakttas även i fråga om skötseln den förordning som gäller odling av dylika råvaror, dvs. kommissionens förordning (EG) nr 1586/97 om genomförandebestämmelser för användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller djurfoder.

9 §
Skyldighet att slå områden som lagts i träda

För bibehållande av odlingsförhållandena på skiftet skall trädan slås senast den 31 augusti 1999 i sådana fall som närmare föreskrivs av jord- och skogsbruksministeriet.

10 §
Grönträda

Grönträda kan vara antingen ett- eller flerårig. Som grönträda godkänns tidigare anlagd odlad vall eller grönträda, eller så kan grönträda anläggas senast den 30 juni 1999. Till anläggandet av grönträda kan användas ett- eller flerårigt vallfrö, en motsvarande vallfröblandning eller tillåtna växter för betesmark för vilt och tillåtna växter för landskapsvård. Även andra fleråriga växter än vallväxter kan godkännas som trädesväxter, om det inte är möjligt att skörda dem under trädesåret.

På grönträda som anläggs 1999 kan såsom vallfrö som består av en enda sort sås endast sådant frö som ger en skörd som inte får säljas som utsäde.

På viktiga områden som reserverats för vattenförsörjning och på grundvattenområden samt på skyddsområden för vattentäkter skall trädningen främst ske genom flerårig grönträda. Ett trädesskifte som gränsar till ett utfallsdike eller ett vattendrag skall vara flerårig grönträda på en bredd av minst tre meter, om det inte annars finns en så bred strandvegetation.

11 §
Bekämpning av flyghavre på trädesåkrar

Om flyghavre förekommer på trädesåkern skall växtbeståndet slås i god tid innan flyghavren går i vippa, eller så skall flyghavren bekämpas i övrigt så som bestäms i lagen om bekämpning av flyghavre (178/1976). Oskötta skiften med riklig förekomst av flyghavre kan inte godkännas i trädessystemet.

12 §
Användning av trädan som betesmark för vilt

En träda kan användas som betesmark för villebråd under den höst och vinter som följer på trädan. För detta ändamål kan grönträda dock inte anläggas endast med spannmålsutsäde eller med en blandning av spannmåls- och baljväxtutsäde eller en blandning av spannmålsutsäde och oljeväxtfrö eller med något annat sådant utsäde eller någon annan sådan utsädesblandning vars skörd kan användas till andra ändamål än viltvård. Betesmark för vilt får inte användas för andra ändamål än som betesmark för villebråd.

En grönträda som anlagts för utfodring av villebråd får inte slås så, att skörden transporteras bort. Skörden får inte heller bärgas i övrigt eller vara till ekonomisk nytta för sökanden. För hindrande av att skörden blir täckt av snö kan den slås i strängar. Det är tillåtet att sätta skörden på stör om hösten för utfodring av villebråd på plats direkt från störarna.

13 §
Underlåtenhet att iaktta anvisningarna om skötsel av träda

Ifall anvisningarna om skötsel av träda inte iakttas, kan trädesersättningen helt och delvis lämnas obetald.

14 §
Sådd på trädesskiftet fr.o.m. den 15 juli 1999

Ett trädesskifte kan fr.o.m. den 15 juli 1999 på villkor som närmare föreskrivs av jord- och skogsbruksministeriet besås med kulturväxter som skördas följande år.

15 §
Överföring av trädningsskyldigheten

År 1999 tillämpas inte den överföring av trädningsskyldigheten från en producent till en annan som möjliggörs genom artikel 7 i förordningen om jordbruksgrödor.

En lägenhet som trädar skall uppfylla trädningskravet i fråga om varje produktionsområde, med undantag för de nedan nämnda alternativ som iakttas vid överföring av trädningsskyldigheten från ett produktionsområde till ett invidliggande. Sökanden kan välja ett enda av de följande alternativen:

1) den trädesareal som överförs från ett produktionsområde till ett invidliggande produktionsområde omfattar mindre än två hektar,

2) ett sammanhängande trädesskifte som ligger på vardera sidan om en produktionsområdesgräns kan räknas till ettdera produktionsområdet, eller

3) ett trädesskifte kan i andra än i 1 och 2 punkten nämnda fall överföras från ett produktionsområde med lägre skördenivå till ett invidliggande skördeområde med högre skördenivå så att storleken är densamma och från ett produktionsområde med högre skördenivå till ett invidliggande med lägre skördenivå, om den kalkylerade ändring i trädningsskyldigheten som beror på skillnaderna i medelskörd beaktas.

16 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om stöd för jordbruksgrödor och därtill hörande trädesersättning får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringslagen (1336/1992).

17 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

18 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 14 april 1999.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Kommissionens förordning (EG) nr 1586/97, EGT nr L 215, 7.8.1997, s. 3
Rådets förordning (EEG) nr 1765/92, EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12
Kommissionens förordning (EEG) nr 3738/92, EGT nr L 380, 24.12.1992, s. 24
Rådets förordning (EEG) nr 364/93, EGT nr L 42, 19.2.1993, s. 3
Rådets förordning (EEG) nr 1552/93, EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 19
Rådets förordning (EG) nr 231/94, EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 2
Rådets förordning (EG) nr 232/94, EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 7
Rådets förordning (EG) nr 3116/94, EGT nr L 330, 21.12.1994, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1460/95, EGT nr L 144, 28.6.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2800/95, EGT nr L 291, 6.12.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2989/95, EGT nr L 312, 23.12.1995, s. 5
Rådets förordning (EG) nr 1575/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 922/97, EGT nr L 133, 24.5.1997, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1422/97, EGT nr L 196, 24.7.1997, s. 18
Rådets förordning (EG) nr 2309/97, EGT nr L 321, 22.11.1997, s. 3
Rådets förordning (EG) nr 1624/98, EGT nr L 210, 28.7.1998, s. 3
Rådets förordning (EG) nr 1635/98, EGT nr L 210, 28.7.1998, s. 21
Kommissionens förordning (EG) nr 762/94, EGT nr L 90, 7.4.1994, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2249/94, EGT nr L 242, 17.9.1994, s. 6
Kommissionens förordning (EG) nr 229/95, EGT nr L 27, 4.2.1995, s. 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2015/95, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 2
Kommissionens förordning (EG) nr 2930/95, EGT nr L 307, 20.12.1995, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1566/97, EGT nr L 208, 2.8.1997, s. 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1981/98, EGT nr L 256, 18.9.1998, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2490/98, EGT nr L 309, 19.11.1998, s. 27
Kommissionens förordning (EG) nr 658/96, EGT nr L 91, 12.4.1996, s. 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1326/96, EGT nr L 171, 10.7.1996, s. 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1647/96, EGT nr L 207, 17.8.1996, s. 6
Kommissionens förordning (EG) nr 729/97, EGT nr L 108, 25.4.1997, s. 25
Kommissionens förordning (EG) nr 843/97, EGT nr L 121, 13.5.1997, s. 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1718/97, EGT nr L 242, 4.9.1997, s. 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1779/97, EGT nr L 252, 16.9.1997, s. 18
Kommissionens förordning (EG) nr 760/98, EGT nr L 105, 4.4.1998, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1589/98, EGT nr L 208, 24.7.1998, s. 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2308/98, EGT nr L 288, 27.10.1998, s. 10

Helsingfors den 7 april 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.