480/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 4 § 2 mom. 6 och 7 punkten och 26 §, samt

fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1383/1995 en ny 8 punkt och till 29 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Stadganden om inrättande, indragning och ändring av tjänster utfärdas genom förordning. Följande tjänster får inte inrättas eller dras in eller deras benämning ändras, om de inte har specificerats särskilt i statsbudgeten:


6) tjänsterna som chefer för under ett ministerium direkt lydande ämbetsverk med undantag för tjänster som föreskrivs genom förordning,

7) tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, general eller amiral, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare, fältbiskop och assessor, samt

8) tjänsterna som chef och biträdande chef för gränsbevakningsväsendet samt som generalmajor och konteramiral vid gränsbevakningsväsendet.

26 §

Utöver vad som i 25 § 2 mom. bestäms om grunderna för uppsägning gäller att följande tjänstemän kan sägas upp då skäl därtill föreligger:

1) justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersadjointen,

2) kommendören för försvarsmakten,

3) kanslichef, statssekreterare, understatssekreterare och avdelningschef vid ett ministerium samt sådana tjänstemän vid ett ministerium som till tjänsteställningen motsvarar dessa, såsom närmare föreskrivs genom förordning, samt

4) cheferna för de ämbetsverk som anges genom förordning.

29 §

Om permitteringen har trätt i kraft utan att tjänstemannen har fått tillgodogöra sig någon uppsägningstid på grund av att tjänsteförhållandet avslutas, och permitteringen gäller tills vidare och har varat i minst 200 kalenderdagar utan avbrott, har den permitterade tjänstemannen om han säger upp tjänsteförhållandet rätt till ersättning för den lön för uppsägningstiden som han gått miste om på samma sätt som när myndigheten säger upp tjänsteförhållandet, om inte myndigheten inom en vecka efter uppsägningen erbjuder tjänstemannen arbete.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

Lagens 29 § 3 mom. tillämpas även på permitteringar som börjat före ikraftträdandet. När de kalenderdagar som avses i momentet beräknas skall dock endast de permitteringsdagar som infaller efter ikraftträdandet beaktas.

RP 174/1998
FvUB 21/1998
RSv 255/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.