478/1999

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1999

Statsrådets beslut om säkerheten vid slutförvaring av använt kärnbränsle

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet med stöd av 81 § 1 mom. 1 punkten kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) beslutat:

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller placering av använt kärnbränsle i berggrunden på ett sätt som avses bli bestående. Beslutet tillämpas också på annat kärnavfall när det placeras i slutförvarsutrymmen för använt kärnbränsle.

Om transport av använt kärnbränsle till slutförvaret gäller vad som bestäms om transporter i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och i kärnenergilagen (990/1987).

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) slutförvaring placering av kärnavfall i berggrunden på ett sätt som avses bli bestående,

2) slutförvar en anläggningshelhet som är avsedd för slutförvaring och i vilken ingår

a) en anläggning som är avsedd för inkapsling av använda bränslestavsknippen samt

b) underjordiska utrymmen som omfattar utrymmen i berggrunden i vilka bränslestavsknippen som har förpackats för slutförvaring (avfallskapslar) placeras (slutförvaringsutrymmen) samt hjälputrymmen i samband med dem,

3) drift av slutförvaret de åtgärder som vidtas i slutförvaret under drifttiden; drifttiden börjar när tillstånd har beviljats för överföring av kärnavfall till slutförvaret och upphör när Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att kärnavfallet har placerats på ett sätt som centralen godkänner som bestående,

4) slutförvaringsplats förläggningsplatsen för slutförvaret med eventuella skyddsområden och, sedan slutförvaringen har genomförts, det område som i enlighet med 85 § kärnenergiförordningen (161/1988) har antecknats i jordregistret samt mark- och berggrunden under detta område,

5) effektiv årsdos den effektiva dos som förorsakas av yttre strålning och radioaktiva ämnen som upptas i kroppen under en period på ett år; en effektiv dos är den viktade summan av dosekvivalenterna för vävnader och organ som exponerats för strålning, där dosekvivalenten är produkten av den energi som per massaenhet i genomsnitt har överförts från strålningen till vävnaden eller organet och av strålningens viktfaktor,

6) långtidssäkerhet slutförvaringens säkerhet efter slutförvarets drifttid, med beaktande av strålningseffekterna på människor och miljö,

7) granskningsperioder perioder av olika längd som används vid bedömningen av långtidssäkerheten,

8) barriär slutförvaringsplatsens berggrund samt en teknisk konstruktion eller ett material som omger de radioaktiva ämnen som slutförvaras samt en sådan fysikalisk-kemisk process som hindrar att radioaktiva ämnen läcker ut och migrerar eller gör detta långsammare,

9) förväntad driftstörning en händelse under slutförvarets drifttid som påverkar säkerheten och som uppskattas inträffa i genomsnitt mera sällan än en gång per år, men som med betydande sannolikhet kommer att inträffa åtminstone en gång under drifttiden.

10) antagen olycka en händelse under slutförvarets drifttid som påverkar säkerheten och som endast med ringa sannolikhet kommer att inträffa under drifttiden,

11) utvecklingsförlopp som skall anses sannolika sådana på barriärernas funktionsförmåga inverkande förändringar som med betydande sannolikhet kommer att inträffa under granskningsperioden och som kan förorsakas av processer i slutförvaringsutrymmet, geologiska eller klimatiska fenomen eller mänsklig verksamhet,

12) osannolika händelser som försvagar långtidssäkerheten sådana händelser som skall anses möjliga och som i betydande grad påverkar barriärernas funktionsförmåga, men som med ringa sannolikhet kommer att inträffa under granskningsperioden, och som kan inträffa som en följd av geologiska fenomen eller mänsklig verksamhet,

13) kvalitetssäkring alla sådana systematiska och planerade åtgärder som vidtas för att säkerställa att en anordning, anläggning eller funktion uppfyller de krav som ställs på den,

14) säkerhetskultur den attityd, det verksamhetssätt och den arbetsatmosfär som råder i vederbörande organisation och som framhäver vikten av att i de olika skedena av slutförvaringen beakta faktorer som är av betydelse med tanke på säkerheten vid driften av slutförvaret samt långtidssäkerheten.

2 kap.

Planeringen och genomförandet av strålsäkerheten vid slutförvaringen

3 §
Tillämpningen av strålskyddslagen

På planeringen och genomförandet av slutförvaringen tillämpas utöver vad som bestäms i och med stöd av kärnenergilagen också vad som bestäms i 2 § och 9 kap. strålskyddslagen (592/1991).

4 §
Driften av slutförvaret

Driften av slutförvaret får inte förorsaka strålningsexponering som äventyrar personalens eller andra människors hälsa, och får inte heller förorsaka skada på miljön eller på egendom.

Slutförvaret och driften av det skall planeras så att

1) utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön blir obetydliga när slutförvaret drivs utan störningar,

2) de som blir mest exponerade till följd av förväntade driftstörningar, och som inte hör till anläggningens personal, inte får en effektiv årsdos som överskrider värdet 0,1 millisievert (mSv) samt att

3) de som blir mest exponerade till följd av en antagen olycka, och som inte hör till anläggningens personal, inte får en effektiv årsdos som överskrider värdet 0,1 mSv.

Vid tillämpningen av denna paragraf beaktas inte strålningsdoser som förorsakas av naturliga radioaktiva ämnen som frigörs från stenmaterialet och grundvattnet i slutförvarets underjordiska utrymmen.

5 §
Långtidssäkerheten

Slutförvaringen får inte under någon granskningsperiod medföra sådana effekter på hälsan eller miljön som överskrider den maximinivå som skall anses godtagbar vid den tidpunkt då slutförvaringen genomförs.

Slutförvaringen skall planeras så att de strålningseffekter som orsakas av sådana utvecklingsförlopp som skall anses sannolika inte överskrider de maximivärden som avses i 3 och 4 mom.

Under en granskningsperiod, under vilken den strålning som människor exponeras för kan bedömas tillräckligt tillförlitligt men vilken skall vara minst flera tusen år lång, skall

1) den effektiva årsdos som fås av de mest exponerade människorna underskrida värdet 0,1 mSv, och

2) de genomsnittliga effektiva årsdoser som fås av andra människor vara obetydligt små.

Under de granskningsperioder som följer på den ovan avsedda perioden skall långtidsmedelvärdena av de mängder radioaktiva ämnen som läcker ut i biosfären från kärnavfallet som slutförvaras underskrida de maximivärden som Strålsäkerhetscentralen ställer särskilt för varje radionuklid. Maximivärdena skall ställas så att

1) strålningseffekterna av slutförvaringen som högst kan bli lika stora som de effekter som förorsakas av radioaktiva ämnen i naturen och

2) de vidsträckta strålningseffekterna förblir obetydligt små.

6 §
Beaktandet av oväntade händelser

Betydelsen av osannolika händelser som försvagar långtidssäkerheten skall utredas och, om möjligt, skall det i fråga om dessa händelser bedömas hur godtagbara följderna och de förväntade värdena av strålningseffekterna är i jämförelse med de gränsvärden för den effektiva årsdosen som avses i 5 § samt i jämförelse med maximimängderna av sådana radioaktiva ämnen som läcker ut.

3 kap.

Planeringen av långtidssäkerheten

7 §
Realiseringssätt och tidpunkt för slutförvaringen

Slutförvaringen som helhet skall planeras så att den är gynnsam med tanke på säkerheten. Vid planeringen skall man beakta den minskning av aktiviteten i använt kärnbränsle som sker vid mellanlagring samt möjligheten att utnyttja den bästa till buds stående tekniken och vetenskapliga kunskapen. Slutförvaringen får dock inte skjutas upp i onödan.

Slutförvaringen skall planeras så att långtidssäkerheten kan garanteras utan att slutförvaringsplatsen övervakas och så att slutförvaringsutrymmet kan öppnas ifall utvecklingen inom tekniken gör detta ändamålsenligt.

8 §
Barriärer

Långtidssäkerheten vid slutförvaringen skall grunda sig på barriärer som garanterar varandra på så sätt, att brister i en barriärs funktionsförmåga eller en geologisk förändring som kan förutses inte äventyrar långtidssäkerheten. Barriärerna skall effektivt förhindra att radioaktiva ämnen som slutförvaras läcker ut i berggrunden under minst flera tusen år.

9 §
Slutförvaringsplatsen

Egenskaperna hos berggrunden på slutförvaringsplatsen skall som helhet vara gynnsamma för isolering av radioaktiva ämnen från biosfären. En plats som har något särdrag som är uppenbart ogynnsamt med tanke på långtidssäkerheten skall inte väljas som slutförvaringsplats.

10 §
Slutförvaringsdjupet

Slutförvaringsutrymmena skall placeras så djupt att händelser, verksamheter och förändringar i förhållandena ovan jord endast i ringa mån inverkar på långtidssäkerheten och att det är mycket svårt för en människa att tränga sig in i slutförvaringsutrymmena.

4 kap.

Slutförvaret och driften av det

11 §
Allmänna säkerhetsprinciper

För garanterandet av säkerheten vid driften av slutförvaret samt långtidssäkerheten skall vid planeringen, byggandet och driften av slutförvaret samt vid förslutandet av slutförvaringsutrymmena

1) beprövad eller i övrigt omsorgsfullt undersökt, högklassig teknik tillämpas,

2) högt utvecklade program för kvalitetssäkring följas samt

3) en högt utvecklad säkerhetskultur upprätthållas.

12 §
Fortgående förbättring av säkerheten

De erfarenheter som fås av driften av slutförvaret skall följas och utvärderas systematiskt. För förbättrande av säkerheten skall sådana åtgärder vidtas som med beaktande av driftserfarenheterna och säkerhetsundersökningarna samt utvecklingen inom vetenskapen och tekniken kan anses motiverade.

13 §
Säkerhetsklassificering

Slutförvarets system, konstruktioner och anordningar skall klassificeras utgående från vilken betydelse de har med tanke på säkerheten vid driften av slutförvaret samt långtidssäkerheten. Den kvalitet som förutsätts av varje system, konstruktion och anordning samt de kontroller och provningar som behövs för att fastställa kvaliteten skall vara tillräckliga med beaktande av det ifrågavarande objektets betydelse för säkerheten.

14 §
Garanterandet av säkerhetsfunktionerna

I slutförvaret skall de funktioner säkerställas som är viktiga med tanke på att bränslestavsknippena och avfallskapslarna skall hållas intakta och utsläpp förhindras samt med tanke på personalens strålsäkerhet.

15 §
Föreskrifter, anvisningar och övervakning av slutförvarets skick

De tekniska och administrativa krav och begränsningar som behövs för att säkerheten vid driften av slutförvaret samt långtidssäkerheten skall kunna garanteras, skall presenteras i säkerhetstekniska föreskrifter. Tillräckliga anvisningar skall finnas om slutförvarets drift, underhåll, periodiska besiktningar och provningar samt för störnings- och olyckssituationer. Genom underhåll samt regelbundna periodiska besiktningar och provningar skall säkerställas att systemen och anordningarna fungerar tillförlitligt.

16 §
Personalen

De som hör till slutförvarets personal skall vara lämpade för sina uppgifter, kompetenta och välutbildade. För personalen skall finnas utbildningsprogram för upprätthållande och utvecklande av kompetensen.

17 §
Begränsning av läckage av radioaktiva ämnen

Läckage av radioaktiva ämnen i slutförvaret i samband med hanteringen av det använda kärnbränslet skall begränsas så att de är ringa. Fasta, flytande och i luften förekommande, partikelformiga radioaktiva ämnen som har läckt ut skall samlas upp och behandlas som radioaktivt avfall.

18 §
Övervakningen av strålsäkerheten

Med fortgående eller regelbundna mätningar skall det säkerställas att de krav som gäller strålsäkerheten uppfylls vid driften av slutförvaret. Övervakningen skall inriktas speciellt på eventuella utsläppsrutter i slutförvaret samt på slutförvarets omgivning.

19 §
Förhindrande av en kriticitetsolycka

Med lösningar gällande konstruktionen skall det förhindras att sådana bränslekoncentrationer bildas som kan åstadkomma en okontrollerad kedjereaktion av fissioner som orsakats av neutroner.

20 §
Förebyggande av brand- och explosionsrisk

Slutförvaret skall planeras så att sannolikheten för en brand är liten och följderna av en brand med tanke på säkerheten små.

Slutförvaret skall planeras så att explosioner som kan skada bränslestavsknippen eller avfallskapslar, eller anordningar och utrymmen som innehåller radioaktiva ämnen, förhindras på ett tillförlitligt sätt.

21 §
Beaktandet av händelser utanför slutförvaret

Vid planeringen av slutförvaret skall verkningarna av sådana naturfenomen och andra händelser utanför slutförvaret som kan anses möjliga beaktas.

22 §
Skydds- och beredskapsarrangemang

Statsrådets beslut om allmänna föreskrifter om skyddsarrangemang vid kärnkraftverk (396/1991) tillämpas i enlighet med dess 12 § på ett slutförvar i den utsträckning som risken för lagstridig verksamhet som riktar sig mot slutförvaret förutsätter detta.

Statsrådets beslut om allmänna föreskrifter om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk (397/1991) tillämpas i enlighet med dess 10 § på ett slutförvar i den utsträckning som fara som orsakas av kärnskada på slutförvaret förutsätter detta.

23 §
Tillsynen över kärnmaterial

Planeringen, byggandet, driften och förslutandet av slutförvaret skall genomföras så, att tillsynen över kärnmaterialet kan ordnas i enlighet med de krav som gäller denna.

5 kap
Särskilda krav som gäller slutförvaringsutrymmen
24 §
Planeringen av slutförvaringsutrymmen

På det planerade slutförvaringsdjupet skall finnas tillräckligt stora och hela volymer i berggrunden som lämpar sig för byggande av slutförvaringsutrymmen. För planeringen av slutförvaringsutrymmena och inhämtandet av de utgångsdata som behövs vid säkerhetsanalyserna skall egenskaperna hos berggrunden på den planerade slutförvaringsplatsen utredas genom undersökningar på planerat slutförvaringsdjup.

25 §
Bevarandet av berggrundens egenskaper

Placeringen, brytningsarbetena, byggandet och förslutandet av de underjordiska utrymmena skall genomföras så att berggrunden på bästa sätt bevarar de egenskaper som är viktiga med tanke på långtidssäkerheten.

26 §
Förhindrande av att avfallskapslarna skadas

Arbeten på att utvidga de underjordiska utrymmena får inte göras i närheten av avfallskapslar som redan finns i slutförvaringsutrymmena och även i övrigt skall verksamheten i slutförvaret planeras så att uppkomsten av skador på avfallskapslarna förhindras på ett effektivt sätt. Förflyttning av sprängmassor i samband med brytnings- och byggnadsarbeten i de underjordiska utrymmena eller andra jämförbara omfattande förflyttningsåtgärder får inte vidtas i utrymmen som samtidigt eventuellt används för förflyttning av avfallskapslar.

6 kap.

Påvisande av att säkerhetskraven uppfylls

27 §
Säkerheten vid driften av slutförvaret

Om det inte är möjligt att direkt påvisa att de säkerhetskrav som gäller driften av slutförvaret uppfylls, skall detta ske med hjälp av experimentella eller kalkylmässiga metoder eller en kombination av dessa. De kalkylmässiga metoderna skall väljas så att den faktiska risken eller skadan med stor säkerhet är mindre än vad resultaten av de kalkylmässiga metoderna visar. De kalkylmässiga metoder som används skall vara tillförlitliga och väl validerade för behandling av de händelser som skall granskas.

28 §
Påvisande av långtidssäkerheten

Genom en säkerhetsanalys, i vilken granskas både sådana utvecklingsförlopp som skall anses sannolika och sådana osannolika händelser som försvagar långtidssäkerheten, skall det motiveras att de strålsäkerhetskrav som gäller långtidssäkerheten uppfylls samt att slutförvaringsmetoden och slutförvaringsplatsen är lämpliga. En säkerhetsanalys skall grunda sig på en numerisk analys, som utgår från experimentella undersökningar och som skall kompletteras med kvalitativa granskningar utgående från en prövning som utförts av sakkunniga, till den del som kvantitativa analyser inte är möjliga eller i dem ingår betydande osäkerhetsfaktorer.

När det motiveras att den begränsning av strålningsexponeringen som ingår i 5 § har uppfyllts, skall ett sådant samhälle granskas som skaffar sig sin föda i näromgivningen till slutförvaringsplatsen och som blir exponerat för den största strålningen. Utöver verkningarna på människor skall också eventuella verkningar på djur- och växtarter granskas.

29 §
Osäkerhetsfaktorer som sammanhänger med långtidssäkerheten

De utgångsdata och modeller som används i säkerhetsanalysen skall grunda sig på de bästa till buds stående forskningsrönen och uppfattningen bland sakkunniga. Utgångsdata och modeller skall väljas ut enligt de förhållanden som skall anses möjliga under granskningsperioden, och med beaktande av de undersökningsmetoder som finns att tillgå, får de inte stå i strid med varandra och skall de motsvara slutförvaringsplatsen. När de kalkylmässiga metoder som skall användas väljs skall utgångspunkten vara att den faktiska strålningsexponeringen och de faktiska mängderna radioaktiva ämnen som frigörs med stor säkerhet är mindre än vad resultaten av säkerhetsanalyserna visar. De osäkerhetsfaktorer som ingår i säkerhetsanalysen och deras betydelse skall bedömas separat.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

30 §
Detaljerade föreskrifter

Detaljerade föreskrifter om säkerheten vid slutförvaring av använt kärnbränsle meddelas av Strålsäkerhetscentralen.

31 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1999.

Helsingfors den 25 mars 1999

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Jorma Sandberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.