476/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 8 kap. 1 § och mellanrubriken före 1 §, sådana de lyder i lag 740/1993, och

ändras 3 kap. 13 § 2 mom. och 14 § 4 mom., 4 kap. 3 §, varvid mellanrubriken före 3 § samtidigt blir mellanrubrik före 4 §, 5 kap. 1 § och mellanrubriken före 1 §, 8 kap. 2 § och mellanrubriken före 2 § samt 3 § och 10 kap. 1 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 kap. 13 § 2 mom. och 14 § 4 mom. sådana de lyder i lag 581/1996, 4 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 522/1998, 5 kap. 1 § och mellanrubriken före 1 § sådana de lyder i nämnda lag 740/1993, 8 kap. 2 § sådan den lyder i nämnda lag 581/1996, i lag 146/1997 och i nämnda lag 522/1998 samt 3 § sådan den lyder i nämnda lagar 740/1993, 581/1996 och i lag 105/1999 samt 10 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 522/1998, som följer:

3 kap.

Offentlig handel med värdepapper

13 §

Utöver vad 1 mom. bestämmer kan i reglerna utan hinder av 1 kap. 1 och 2 § föreskrivas också om förfarandet vid handel med andra än sådana standardiserade derivatinstrument som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer. I reglerna kan föreskrivas att på ett kreditinstituts avslut eller andra transaktioner med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och som kreditinstitutet har emitterat i samband med sin sedvanliga medelsanskaffning, inte skall tillämpas de bestämmelser i strafflagen (39/1889) som avses i 5 kap. 1 §.


14 §

På handel som Finlands Bank bedriver med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten skall inte tillämpas 2 kap. 7 § 3 mom., de bestämmelser i strafflagen som avses i 5 kap. 1 § och inte heller 9 kap. 2 §. Detsamma gäller sådan handel med värdepapper som nämns i 1 mom., för vilken reglerna föreskriver att allmänheten inte har rätt att direkt eller indirekt delta i handeln.

4 kap.

Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster

3 §

Straff för manipulation av kurserna på värdepapper bestäms i 51 kap. 3 och 4 § strafflagen.

Värdepappersförmedlare som bedriver marknadsgarantrörelse såsom investeringstjänster eller värdepappersförmedlarrörelse med sådana i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten angivna värdepapper som de har emitterat, får ingå sådana avtal om denna verksamhet vilkas syfte är att inverka på ett värdepappers prisnivå.

Värdepappersförmedlarnas verksamhet
4 §

5 kap.

Stadganden om insynsställning

Missbruk av insiderinformation
1 §

Straff för missbruk av insiderinformation bestäms i 51 kap. 1 och 2 § strafflagen.

8 kap.

Straffstadganden

Olovligt ordnande av offentlig handel med värdepapper
2 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bedriver offentlig handel med värdepapper i strid med 3 kap. 1 §, 5 § 1 mom., 10 § 1―3 mom., 12 eller 13 § eller de regler som fastställts i enlighet med 14 § 1 mom. skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff bestäms någon annanstans i lag, för olovligt ordnande av offentlig handel med värdepapper dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

3 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot 2 kap. 1, 2―4, 4 a, 5, 5 a, 6 eller 6 a §,

2) försummar den informationsskyldighet som 2 kap. 7―10, 10 a § eller 11 § 3 mom. föreskriver,

3) försummar den anmälningsskyldighet som bestäms i 4 kap. 7 eller 8 § eller i 5 kap. 2―4 § eller skyldigheten att föra register enligt 5 kap. 5 §,

4) bryter mot 6 kap. 1 § eller försummar den skyldighet att offentliggöra uppgifter som 6 kap. 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4 § eller 6 § 4 mom. föreskriver,

5) offentliggör ett emissions- eller börsprospekt eller en anbudshandling innan finansinspektionen har godkänt dem, eller

6) bedriver värdepappersförmedling i strid med 4 kap. 6 § 2 mom.,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff bestäms någon annanstans i lag, för värdepappersmarknadsförseelse dömas till böter.

10 kap.

Särskilda stadganden

Standardiserade optioner och terminer
1 §

På standardiserade optioner och terminer som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer tillämpas 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2 och 3 a § samt 4 § 2 och 5 mom., 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § samt 8 kap. 3 § 1 punkten i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999.

RP 254/1998
LaUB 28/1998
RSv 295/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.