463/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 18 kap. 3 § 2 mom. samt 23 kap. 3 § 1 mom. och 7 § 2 mom., av dessa lagrum 23 kap. 3 § 1 mom. och 7 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1153/1995, som följer:

18 kap.

Om förvaltning av dödsbo

3 §

Om en arvinge eller en testamentstagare är omyndig eller om dennes handlingsbehörighet har begränsats, och denne inte har en intressebevakare, skall den som omhändertagit boet göra en anmälan om saken till den förmyndarmyndighet som avses i 46 eller 47 § lagen om förmyndarverksamhet (442/1999).

23 kap.

Om arvskifte

3 §

Delägarna får förrätta arvskifte så som de kommer överens om. Om en delägare är omyndig eller om en intressebevakare i andra fall representerar delägaren vid arvskiftet, tillämpas dock vad som föreskrivs i 34 § 1 mom. 9 punkten lagen om förmyndarverksamhet.


7 §

Om en intressebevakare på en delägares vägnar har ingått ett sådant avtal som avses i 1 mom. får skiftet förrättas enligt avtalet, om skiftesmannen anser att avtalet är förenligt med huvudmannens bästa.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
RSv 234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.