453/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av 10 § lagen om vissa samäganderättsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1958 om vissa samäganderättsförhållanden (180/1958) 10 § 2 mom. samt

fogas till 10 § ett nytt 3 mom. som följer:

10 §

Domstolen kan på yrkande av en samägare fastställa det lägsta pris till vilket godset får säljas. Om det är fråga om försäljning av en fastighet och någon av samägarna är omyndig, skall domstolen även utan yrkande fastställa det lägsta försäljningspriset. För sådan försäljning behöver inte särskilt utverkas ett sådant tillstånd som avses i 34 § lagen om förmyndarverksamhet (442/1999).

Vad som i 2 mom. bestäms om en omyndig samägare tillämpas på en samägare även då en intressebevakare har förordnats för denne med uppgift att förfoga över fastigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
RSv 234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.