445/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juli 1997 om rättegång i brottmål (689/1997) 1 kap. 3 § 2 mom. och 4 § 1 mom. samt 8 kap. 2 § 2 mom. samt

fogas till 1 kap. en ny 4 a § som följer:

1 kap.

Om åtalsrätt

3 §

Om en vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig företrädare har begått ett sådant brott som avses i 1 mom. mot den minderårige eller i övrigt mot den som har en intressebevakare, får åklagaren väcka åtal även utan åtalsbegäran.

4 §

Begås mot en omyndig ett brott som allmänna åklagaren inte får väcka åtal för utan målsägandens åtalsbegäran, har intressebevakaren eller någon annan laglig företrädare för den omyndige rätt att begära att åtal skall väckas. Är den omyndige minderårig och riktar sig brottet mot den omyndiges person, har dock den omyndiges vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare denna rätt.


4 a §

Om någons handlingsbehörighet har begränsats på ett annat sätt än genom omyndigförklaring och ett brott för vilket allmänna åklagaren inte får väcka åtal utan målsägandens åtalsbegäran riktar sig mot något som intressebevakaren ensam bestämmer om, har intressebevakaren ensam rätt att framställa åtalsbegäran. Intressebevakaren och dennes huvudman har dock vardera rätt att framställa åtalsbegäran om brottet riktar sig mot något som de skall bestämma om tillsammans.

8 kap.

Om parterna

2 §

Har en part flera företrädare, får domstolen besluta vem eller vilka av dem som skall infinna sig personligen. Domstolen får även besluta att en omyndig, som inte har rätt att själv föra sin talan, eller vars handlingsbehörighet har begränsats så att han eller hon saknar rätt att själv föra sin talan i målet skall infinna sig personligen för att höras.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
RSv 234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.