420/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Lag om ändring av 42 och 52 § läkemedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/1987) 42 § 1 mom. och 52 § 3 mom., av dessa lagrum 52 § 3 mom. sådant det lyder i lag 895/1996, som följer:

42 §

Helsingfors universitet har rätt att hålla ett apotek i Helsingfors stad och Kuopio universitet ett apotek i Kuopio stad. Dessa apotek skall vid sidan av försäljningen av läkemedel ordna praktik som hänför sig till farmaciutbildningen och bedriva forskning som hänför sig till läkemedelsförsörjningen.


52 §

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. kan Helsingfors universitet med tillstånd av läkemedelsverket i varje särskilt fall hålla högst 16 filialapotek.Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors universitet skall överlåta sitt filialapotek i Kuopio till Kuopio universitet senast inom ett halvt år från denna lags ikraftträdande. Villkoren för överlåtelsen bestäms enligt det avtal som ingås mellan universiteten. Om avtal inte har ingåtts innan den utsatta tiden för överlåtelsen har löpt ut, bestämmer statsrådet villkoren för överlåtelsen.

Läkemedelsverket skall bevilja Helsingfors universitet tillstånd att inrätta ett nytt sextonde filialapotek i stället för filialapoteket i Kuopio senast inom ett halvt år från det att filialapoteket i Kuopio har överlåtits till Kuopio universitet. Det filialapotek som inrättas skall placeras i Esbo, Helsingfors eller Vanda stad på ett område där det är motiverat med tanke på läkemedelsförsörjningen.

RP 276/1998
ShUB 42/1998
RSv 308/1998

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.