402/1999

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/1970) 51 b och 51 c §, sådana de lyder i lag 467/1988, samt

ändras 17 § 6 mom. och 51 a §, dessa lagrum sådana de lyder 17 § 6 mom. i lag 466/1996 och 51 a § i nämnda lag 467/1988, som följer:

17 §
Allmänt stadgande om arbetsgivares skyldigheter

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. skall anses som sådana tvingande bestämmelser i finsk rätt som avses i artikel 7.2 i den i Rom den 19 juni 1980 ingångna konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen), när ett arbetsavtal med stöd av vilket en utländsk arbetstagare utför arbete i Finland gäller annat arbete än sådan planering, övervakning och utbildning som hänför sig till anskaffning av en maskin eller en anordning eller ett expertsystem samt installation, reparation eller service av dessa eller transport av personer och varor via Finland eller till Finland, när detta arbete är av tillfällig natur och inte kan utföras med inhemsk arbetskraft.

51 a §
Tillämplig lag vid arbetsavtal

Om ett arbetsavtal har anknytning till mer än en stat, bestäms den lag som skall tillämpas på arbetsavtalet enligt Romkonventionen.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

På sådana arbetsavtal som ingåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare bestämmelser.

RP 103/1998
LaUB 14/1998
RSv 174/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.